Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60046S4

Date of Document: 2003-02-09

قضاوت آمريكايي - 48 اعضاي هيات منصفه گرچه ممكن است هيات هاي منصفه حداقل از 6 نفر تشكيل شود پرونده هاي كيفري معمولا توسط نفر 12 رسيدگي مي شود. دادگاه گروه هيات منصفه را از طريق انتخاب تصادفي نام ها از ميان ليست هايي از شهروندان كه در منطقه اي زندگي مي كنند كه دادگاه در آن جا برگزار مي شود، تشكيل مي دهد. اين ليست ها تركيب مي شود از ليست هاي راي دهندگان ثبت نام شده، اطلاعات ثبت شده درباره وسايل نقليه موتوري، كتابچه راهنماي تلفن ها، شهري، فهرست پرداخت كنندگان ماليات بر دارايي و ديگر منابع. آنهايي كه به صورت تصادفي از ميان ليست ها برگزيده شده اند در هياتي گنجانيده مي شوند كه بايد براي انجام وظيفه هيات منصفه در تاريخ معيني اعلام آمادگي كنند. وقتي پرونده اي براي محاكمه آماده شد به هر عضو هيات منصفه يك شماره داده مي شود و شماره ها با هم مخلوط شوند. يك مقام عالي دادگاه، شماره ها را انتخاب مي كند تا معلوم شود كدام يك از اعضا براي يك هيات منصفه در يك پرونده خاص انتخاب خواهند شد. حق انعكاس تركيب عادلانه اي از جامعه در هيات منصفه اين ] حق يعني هيات منصفه بايد نماينده واقعي اقشار مختلف جامعه باشد. [ تا دهه 1960 اعضاي تشكيل دهنده هيات منصفه، بخش كوچكي از جامعه آمريكا را منعكس مي كردند. دادگاه ها براي انجام وظيفه هيات منصفه به دنبال شهروندان مهم و برجسته مي گشتند. زنان كه اصولا مغرور بودند و اقليت هاي نژادي مستثني مي شدند. نهضت حقوق مدني در دهه 1950 و 1960 برخي آمريكايي هاي آفريقايي تبار را به اين بحث برانگيخت كه تمام هيات منصفه سفيدپوست، عليه متهمين سياه تبعيض قائل مي شوند. در 1968 كنگره قانوني را تصويب كرد كه براساس آن دادگاه هاي فدرال از مستثني كردن اعضاي هيات منصفه براساس رنگ، جنس، نژاد، اصليت، مذهب يا موقعيت اقتصادي، ممنوع مي شدند. قانون شرط كرد كه اعضاي هيات منصفه بايد به صورت تصادفي برگزيده شوند تا بازتاب عادلانه اي از بخش هاي مختلف جامعه باشند. در سال 1975 ديوانعالي آمريكا، قانون لوئيزيانا را كه زنان را از وظيفه هيات منصفه منع مي كرد، منسوخ نمود. اين تصميم در توسعه دادن اين شرط كه اعضاي هيات منصفه براي دادگاه هاي ايالتي بايد به صورت تصادفي برگزيده شوند تاثير گذاشت. سوگند عضو هيات منصفه براي اداي حقيقت ماده اصلاحي ششم قبل از اينكه هيات منصفه بي طرف تشكيل شود (اعلام بي طرفي كند ) حق متهم براي محاكمه عادلانه را تضمين مي كند تا آن اعضايي از هيات منصفه كه ممكن است سوگيري يا تمايل و تنفري نسبت به يك طرف داشته و به پرونده زيان وارد مي كنند را پيدا كنند. دادگاه سوگند رسيدگي دقيق به آراء را اجرا مي كند كه مستلزم سوال از چشم انداز افراد و متوجه به نگاه آينده اعضاي هيات منصفه است. در برخي دادگاه هاي فدرال، قاضي تنها كسي است كه از اعضاي بالقوه هيات منصفه تحقيق مي كند. برخوردها و چالش ها انتخاب هيات منصفه يك جريان منفي است كه در آن هم تعقيبكننده و هم متهم برخورد و كشمكش دارند. اگر وكيل يك طرف فكر كند كه يك عضو بالقوه هيات منصفه فاقد صلاحيت داوري عادلانه براي متهم مي تواند است از اعتراض به جاي دليل استفاده كند. هر كس به جاي دليل چالش، يا اعتراض مي كند بايد نشان دهد كه [فلان ] عضو بالقوه هيات منصفه داراي برخي سوگيري ها يا ساير عدم صلاحيت ها است. شمار اين اعتراضات اجازه داده شده به وكلا در ] دادگاه [فدرال نامحدود است. هر دو طرف از طريق استفاده از اعتراضشان در پي شكل دادن به هيات منصفه هستند. اعتراض قاطع موجب عزل يك عضو هيات منصفه مي شود. بدون اينكه نيازي به ارائه هيچ دليلي باشد. قانون ايالتي به هريك از طرفين، تعداد معيني حق اعتراض قاطع كمال مي دهد مطلوب اين است كه يك وكيل بايد بتواند از اعتراض قاطع براي بركناري اعضايي از هيات منصفه سوگيري دارند استفاده كند. حذف اعتراض قاطع منتقدين اشكال مي كنند كه وكلا از اعتراض قاطع به عنوان ابزاري براي پر كردن هيات منصفه با افرادي كه به نفع يك طرف سوگيري دارند استفاده از مي كنند آن جا كه قانون شرط نكرده است كه وكلا دليلي براي حذف نامزدها در هيات منصفه از طريق اعتراض قاطع ارائه دهند، فرصتي براي وكلاي غيرعادل به وجود مي آيد كه افرادي را صرفا به خاطر جنسيت يا نژاد از هيات منصفه مستثني و محروم كنند. ديوانعالي حكم داده است كه چنين عملي ناقض بند اصلاحي چهاردهم در مورد حمايت مساوي قانون است اما برخي دادستان ها و وكلاي مدافع هنوز از جنسيت يا نژاد براي اعتراض قاطع استفاده مي كنند. در صورت اعتراض، يك وكيل مي تواند دليل ديگري ارائه دهد _ تقريبا هر دليلي خواهد آورد _ براي محروم كردن و مستثني نمودن يك زن يا يك اقليت در هيات منصفه. قاضي تارگود مارشال براي پايان دادن به تبعيض در انتخاب هيات منصفه راه حل موثري را پيشنهاد كرد: حذف كامل اعتراض قاطع. حق محاكمه عادلانه _ در برابر - حق حضور مطبوعات آزاد پيش از شروع محاكمه مي تواند تضادي ميان حق مندرج در ماه اصلاحي اول درباره گزارش رسانه هاي ارتباط جمعي با حق مندرج در ماده اصلاحي ششم براي يك محاكمه عادلانه، به وجود مهم ترين آيد منبع اين تقابل نيز تاثيرگذاري پوشش خبري رسانه ها در رسيدگي به پرونده ها قبل از محاكمه، بر انتخاب هيات منصفه است، علني بودن رسيدگي به يك پرونده قبل از محاكمه در ] مرحله تحقيقات مقدماتي در دادگاه [لور كه انعكاس آن اغلب براي متهم زيان آور و التهابآور است، توانايي تاثيرگذاري بر ديدگاه هاي بسياري از مردم در تركيب هيات منصفه واجد صلاحيت را دارد. در صورت مواجهه با اين موقعيت، يك قاضي بايد از حق متهم براي حضور يك هيات منصفه بي طرف و نيز بدون محدوديت براي مطبوعات آزاد حمايت كنند يعني ] قاضي نبايد بگذارد بروز چنين تقابلي ميان دو حق مذكور به از بين رفتن يكي از آنها به نفع ديگري [بينجامد شايد بهترين راه حل براي يك قاضي، استنطاق و سوال كردن از ديدگاه هاي ناظر به آينده اعضاي هيات منصفه باشد تا بتواند آنان كه از قبل ديدگاه مشخص و ثابتي درباره مجرميت يا بي گناهي متهم دارند را غربال كند.