Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60043S1

Date of Document: 2003-02-09

در 10 ماهه امسال ترانزيت كالا از ايران خاك /3 5 به ميليون تن رسيد گروه اقتصادي: در 10 ماهه سال جاري 3 ميليون و 481 هزار و 700 تن كالا از خاك ايران ترانزيت شده كه اين ميزان كالاهاي ترانزيتي نسبت به مدت مشابه سال /70 4 قبل درصد افزايش داشته است. به گزارش روابط عمومي گمرك ارزش اين ميزان كالاهاي ترانزيتي 54 هزار و 702 ميليارد و ميليون 900 ريال بوده است كه /1 8 معادل برابر صادرات غيرنفتي كشور /38 5 و درصد از واردات كل كشور بوده است. اين گزارش حاكيست ترانزيت سوخت در اين /32 7 مدت درصد از وزن و درصد 3 از ارزش كل ترانزيت كالا و كارنه تير را دارا بود. مهمترين اقلام ترانزيتي غيركارنه تير در اين مدت از نظر ارزش خودرو با هزار 8 و 93 ميليارد و 300 ميليون ريال مواد غذايي 4 هزار /746 2 و ميليارد ريال و سوخت با يك هزار و /664 5 ميليارد ريال بوده است. با بررسي تعداد خودروهاي ترانزيتي درمي يابيم كه ترانزيت خودرو از خاك ايران در 10 ماهه امسال از لحاظ تعداد 219 درصد رشد داشته است و ارزش هر خودرو ترانزيتي در اين مدت به طور متوسط 96 ميليون ريال بوده است.