Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59995S2

Date of Document: 2003-02-06

شروع جريان گرافيك نمايشي چگونگي انتخاب پوسترهاي برگزيده تئاتر ثمانه قدرخان از پوسترهاي برگزيده كار فرزاد اديبي در اين پوسترها تنوع جالبي در نگاه به پوستر نمايشي وجود داشت كه متاسفانه در سينما وجودنداردتمام پوسترهاي سينمايي شبيه به هم طراحي مي شوند و در يك قالب از يكديگر تبعيت مي كنندو تاثير مي گيرند چرا كه سليقه عام در آن دخيل است پوستر به گفته شما هم ويترين يك اثر هنري است، اين يك جمله كليشه اي نيست، جمله اي كليدي اما است اينكه چرا و چه اندازه به اين ويترين وجود، و عدم وجود يا چگونه بودنش اهميت مي دهند به دليل ويژگي هاي اقتصادي و مفهومي آن قابل اهميت است. سياست گذاري خاص مديران اجرايي جشنواره بيست و يكم تئاتر فجر برمبناي توجه به گرافيك نمايش و مسائل هنرهاي تجسمي در حيطه تئاتر بسيار جالب است چرا كه عدم توجه به چنين مقوله اي فرهنگ سازي آن را دچار مشكل مي كند. اختصاص دادن بخشي از صفحات بولتن جشنواره فجر به معرفي پوسترهاي برگزيده تئاتر از سال 1357 به بعد و برگزاري جلسات داوري و انتخاب اين پوسترها همان جهت گيري مثبت سياست گذاري كارهاي اجرايي بيست و يكمين جشنواره است. نمايش يك عامل خبري دارد آن هم پوستر است. به گفته حسين خسروجردي طراح پوستر اين دوره جشنواره و همچنين عضو هيات داوري پوسترهاي برگزيده تئاتر در دو دهه اخير به دليل عدم پوشش خبري تئاتر از سوي تلويزيون و راديو تنها اعلان خبري تئاتر همان پوستر است كه اثر انديشمند آن به حساب مي آيد. حسين خسروجردي، محمدرضا شريفي نيا و محسن شاه ابراهيمي تركيب هيات داوران مسابقه پوسترهاي برگزيده تئاتر را تشكيل مي دهند. داوري اين مسابقه در دو مرحله انجام پذيرفته است كه 3 نفر داور نامبرده مرحله دوم داوري را به عهده داشته اند. به گفته شريفي نيا پوسترهاي در اختيار هيات انتخاب و داوري تمام پوسترهاي چند ساله اخير نبوده چرا كه بسياري از اين پوسترها موجود نبوده است. انتخاب پوسترهاي برگزيده بر چند محور صورت گرفته: القاي مفهوم نمايش، داشتن قدرت جذب مخاطب و طراحي درست طراحي پوستر درست پوستر به گفته هيات داوري به معناي درك درست گرافيست براي طراحي و اجرا از لحاظ نقاشي، گرافيك، عكاسي و در نظر گرفتن معيارهاي صحيح طراحي و ارائه پوستر تئاتر است. حسين خسروجردي درباره چگونگي انتخاب اين پوسترها مي گويد: ما تمام پوسترها را بررسي كرديم حتي آنهايي را كه در مرحله اول انتخاب رد شده بودند را دوباره ديديم ولي به خاطر محدوديت مكاني براي چاپ پوسترهاي برگزيده ما در انتخاب كارها دچار محدوديت بوديم. خسروجردي مهم ترين مسئله در شكل گيري اين جريان را متوجه كردن همگان به فرهنگ ساختن پوستر مي داند و مي افزايد: در شكل گيري اين مسئله سعي شد جريان توجه به يك پوستر قاعده مند راه بيفتد و اينكه همه پوستر تئاتر را جدي بگيرند چرا كه پوستر ويترين يك نمايش است و همه بايد سعي كنند بهترين امكان را براي معرفي اثر نمايشي مهيا كنند. وي ادامه مي دهد: در اين پوسترها تنوع جالبي در نگاه به پوستر نمايشي وجود داشت كه متاسفانه در سينما وجود ندارد. تمام پوسترهاي سينمايي شبيه به هم طراحي مي شوند. و در يك قالب از يكديگر تبعيت مي كنند و تاثير مي گيرند چرا كه سليقه عام در آن دخيل است ولي به دليل وجود مخاطب فرهيخته تر، باهوش تر، پخته تر و خوش سليقه تر تئاتر نسبت به سينما عموما قابليت به كارگيري خلاقيت در اجراي كارهاي هنرمندان تئاتر به چشم مي خورد. يعني بچه هاي تئاتري سعي مي كنند كارهاي نزديك تري به مجموعه اثر خود خلق كنند يا پوستر نمايش را به كسي سفارش دهند كه صرفا براي گرفتن دستمزد كار نمي كند و بيشتر براي خود تئاتر كار مي كند. خسروجردي در مورد اهميت سال هاي در نظر گرفته شده در خصوص انتخاب پوسترها مي گويد: چيزي كه در انتخاب پوسترها از همه چيز مهم تر به نظر مي رسيد توجه به افت وخيز طبيعي چگونه طراحي كردن پوسترها بود. در بررسي اين پوسترها شما يك جريان تجربي را مشاهده مي كنيد و اين نظرات متفاوت در هر دوره جالب توجه است. در يك بررسي مقايسه اي براي طراحي پوسترهاي اين سال ها و در قياس پوسترهاي تئاتر با سينما متوجه مي شويد كه پوسترهاي موجود تئاتر بسيار كمتر از سينما بوده و اين نشان دهنده وجود آدم هاي خاص سفارش دهنده در اين حيطه است. خسروجردي ادامه مي دهد: در طراحي پوسترها ايجاد فرصت براي جوان ترها حس مي شود. شما مي توانيد ذهن جوان، نوانديش و متفاوت نسل جوان را در اين مجموعه آثار ببينيد و اينكه تئاتر به جوان ها اين فرصت ارائه نظرات و خلاقيت ها را داده حتي است در اين مجموعه پوسترهايي را مي بينيد كه افراد نام آشنايي آن را در 18 تا 20 سال پيش طراحي كرده و ساخته اند كه شايد شروع ورود به دنياي حرفه اي بوده است ولي در كل بي تكلف بودن در كارهاي آن زمان بيشتر است. اين داور مسابقه به دليل اقتصادي نگاه نكردن هنرمندان تئاتر به اين هنر و بي تكلف بودن آنها در ارائه هنرشان اين هنر را صادق تر از مقولات ديگر مي داند. خسروجردي معتقد است حوزه تئاتر دست گرافيست را در اجراي كار باز مي گذارد و اين اجازه خلاقيت به هنرمند به خصوص نسل جوان مي دهد. اين طراح و گرافيست در خصوص چگونه استفاده كردن از المان هاي نمايشي يا متن نمايش در طراحي پوستر و به كارگيري يا عدم به كارگيري اين المان ها معتقد است: معمولا در پوسترهاي نمايش دست گرافيست باز است كه حتما تصويري بسازد تا ارتباطي با موضوع متن نداشته باشد كه البته اين اتفاق در ايران نيفتاده است در حالي كه اين مقوله، در لهستان، چين، ژاپن و يا فرانسه بسيار متداول است و شما گاها مي بينيد پوستر نمايش هيچ ارتباط صوري با موضوع نمايش ندارد و هيچ يك از نشانه ها يا المان ها و تصاويري كه در متن مورد استفاده بوده به عينه در پوستر استفاده نمي شود و ممكن است در بعضي موارد به عنوان تصوير سمبليك در كار استفاده شوند و البته بيش از هر چيز انديشه ايجاد تفكر و كشمكش براي آنها مهم است يا ايجاد سوال و جلب توجه كردن رهگذران براي ورود به سالن هاي نمايش مدنظر قرار مي گيرد. خسروجردي نتيجه مقايسه پوسترهاي اين سال ها را كشف آغاز يك حركت نوين در حوزه گرافيك نمايش مي داند و مي گويد: به زودي شكوفايي گرافيك نمايش را مي بينيم و اينكه در عرصه پوسترسازي تئاتر اتفاقات بسيار خوشايندي در سال هاي آينده رخ خواهد داد به نحوي كه حتي خود من متاثر از همين جريان پوسترهاي خودم را طراحي و اجرا مي كنم. وي مسابقه پوسترهاي برگزيده را ايجاد يك فضاي مدرسه اي مي داند كه بسيار جنبه آموزشي خواهد داشت كه با انتخاب پوسترهاي هر چه آوانگاردتر و تازه تر بستر ايجاد اين تحول و رشد جريان فرهنگ ساز گرافيكي آماده مي شود. پوستر 22 انتخاب و چاپ شده در بولتن هاي جشنواره تئاتر فجر به گفته داوران آن شروع يك ارزش گذاري براي كار تبليغاتي تئاتر است و با تاكيد محمدرضا شريفي نيا ارزش گذاري براي كار تبليغات تئاتر يا تصويرسازي، طراحي پوستر و بها دادن به نقاشي و گرافيك است.