Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59994S2

Date of Document: 2003-02-06

ورزش عقبتر از سياست اميرحسين ناصري عكس: ايسنا هميشه، وقتي مي گويند انقلاب شد، شاه رفت، دهه فجر رسيد و... فكر مي كنم اين رفتن و آمدن چه تاثيري در ورزش داشت. از روزهايي كه انقلاب شد تنها چيزي كه يادم مانده اين است كه هيچ نمي فهميدم و چيزي يادم نيست: اما سال ها مشكل من در روزهاي دهه فجر همين مسئله بود. براي من كه هميشه ورزش را علاقه مندانه دنبال مي كردم، مهم بود كه بدانم خب اين انقلاب در بخش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي - و مسائل ديگر - تحول خود را نشان داده ولي چه تحولي پس از انقلاب يا حتي خود انقلاب در ورزش به وجود؟ آورد سال ها اين سوال در ذهنم - و شايد در ذهن بسياري از همسالان من - ماند و هيچ جوابي نگرفتيم. ترسيدم كه از كسي بپرسم پس از انقلاب چه روندي در فعاليت هاي ورزشي داشتيم. ترس از اينكه با تشر بگويند كه ميان اين همه تحول سياسي، اجتماعي و بين المللي مهمي كه وجود داشته چقدر از مرحله پرتم كه اين سوال را مي پرسم. اما هيچ كدام اين ترس ها و حرف هاي احتمالي آن باعث نشد كه سوال ذهنم پاك شود و بميرد. بلكه هر روز قوت گرفت. روزي كه قرار شد طوري ديگر ورزش را دنبال كنم، چند جواب در ذهنم شكل گرفته آن بود روز فكر مي كردم كه خب، پس از انقلاب تيمسار خسرواني هاي ورزش رفتند، ارتش و ساواك دستشان از ورزش كوتاه شد، ورزش كه عاملي در دست سياستمداران و دولتمردان بود، تصفيه شد. ديگر تنها يك يا دو تيم محبوب و نازپرورده خاندان سلطنتي نبود و چه ها و چه هاي ديگري كه باز هم خودشان پر از مجهولات بودند. فكر مي كردم براي كسي مثل من، نسل من، دانستن اين چيزها كافي است. اما وقتي وارد حيطه ورزش شدم، مجبور شدم آمارها را بررسي كنم. عملكرد، نتايج و ركوردهاي تيم هاي مختلف ورزشي را به دست بياورم، ببينم و مقايسه كنم. ورزش بانوان را ديدم. اوج ورزش بانوان پيش ما، از انقلاب بود، چه بخواهيم ببينيم و چه نخواهيم. اما اين اوج گيري و سقوط دليل موجهي داشت. اما من هنوز نفهميده ام، اگر امروز زنان جامعه ما مي توانند ورزش كنند، براي قهرمان شدن بجنگند، براي كسب مدال در مسابقات بين المللي حاضر شوند، چه منعي باعث به اغماء رفتن اين بخش بود. پاكسازي ورزش بانوان به لحاظ شرعي مسئله اي مورد قبول جامعه است، اما چرا كاراته بانوان پس از سال ها، تازه امسال مجوز حضور در مسابقات بين المللي را؟ گرفت درگيري هاي مختلف در طول ساليان متمادي به دليل كسب مجوز شرعي، اختلاف نظرها و ديدگاه ها در مورد ورزش بانوان، اين بخش را كاملا عقب نه انداخت با جامعه بين الملل كه ما هميشه در اين مورد از آنها عقب بوديم، بلكه حتي با ديروزمان. وضعيت در ورزش هاي پايه اي به همين شكل است. به نظرتان مي توانيم مدعي شويم پس از انقلاب به دليل عدم توجه كافي برخي مسئولان به رشته هاي پايه چون دو و ميداني، شنا ورزش همگاني و.. حركت ما نه تنها همسو با حركات پيش از انقلاب نيست، بلكه عقبگرد ما كاملا مشهود؟ است چطور مي توانيم برخي ركوردهاي رشته هاي مختلف ورزش دو و ميداني را كه هنوز شكسته نشده توجيه؟ كنيم چرا در فلان رشته دو و ميداني ركورد پيش از انقلاب ما هنوز سرجاي خود؟ مانده چرا بسياري رشته ها پس از انقلاب فقط يكبار يا نهايتا دو بار شكسته ؟ شده اند مي توانيم مدعي شويم رشته هاي پايه اي ما پس از انقلاب - به همان دليل عدم توجه كافي برخي مسئولان - مثل كارخانه ورشكسته اي؟ شده اند اما به سوگلي ها كه نگاه مي كنم، باز هم هيچ تفاوتي با ديروزمان نكرده ايم. اگر ديروز شاه علنا از تاج حمايت مي كرد و اين تيم هميشه در تيررس منتقدان ورزشي بود، امروز دوتيم پرسپوليس و استقلال همين شرايط را دارند. قبول؟ نداريد مي توانيد باشگاهي غير از اين دو باشگاه پايتخت را نام ببريد كه بر سر سهامش درگيري دولتمردان بالا؟ بگيرد رئيس سازمان براي در اختيار درآوردن - دولتي كردن - يكي از دو باشگاه حتي با رئيس قوه قضاييه ملاقات؟ كند يا رئيس سازمان تربيت بدني حدود 6 ماه تمام فكر و ذهن خودش و معاونانش معطوف اين مسئله باشد. يا حتي رئيس سازمان، رئيس مجمع دو باشگاه باشد. رئيس سازمان حوصله كدام يك از اين كارها را براي باشگاه ديگري؟ دارد اما توجه مسئولان. اگر ديروز محيط ورزش به آلودگي مسائل پس از ورود سياستمداران و دولتمردان شهرت داشت، امروز فقدان توجه ضربه مهلكي به اين بخش وارد كرده است. ما هم مي توانيم ببينيم كه صدراعظم آلمان، رئيس جمهور فرانسه يا نخست وزير ايتاليا براي تماشاي مسابقات ورزشي به ورزشگاه ها مي روند، اما كدام مسئول اجرايي درجه يكي در اين مملكت حاضر شده به غير از حضور در سالن كشتي به رشته هاي ديگر ورزشي توجه؟ كند كدام مسابقه بزرگ يا بين المللي در ايران با حضور يكي از مقامات سطح بالاي دولتي افتتاح شده ؟ است اما زمان انتخابات شوراها، مجلس يا حتي رياست جمهوري كه بشود، همه به اين بخش توجه دارند. كانديداها كنار ورزشكاران و مربيان محبوب عكس يادگاري مي گيرند، سر تمرين يا بازي مي روند، حتي امضا مي گيرند - در جهت حمايت - و... مسابقات دهه فجر را هم نبايد فراموش كرد. مسابقاتي كه در برخي رشته ها پرشور برگزار البته شد پرشور كه نه، چون بسياري از تيم هاي دعوت شده با قدرت هاي دسته چندم مي آمدند و در نهايت از اين مسابقات هم امروز فقط نامي باقي مانده است. همه اينها را ديدم ولي هنوز نمي دانم تحول انقلاب در ورزش چه من بوده هنوز سر جاي اول هستم، چون براي هيچ كدام اينها پاسخي وجود نداشته، نه ديروز و نه امروز.