Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59943S3

Date of Document: 2003-02-04

قضاوت آمريكايي - 44 استقلال قضايي بنيانگذاران آمريكا، دادگاه ها را به دو دليل مستقل و يكي از قواي سه گانه حكومت كرده اند. نخست اينكه مستقل كردن قوه قضاييه آن را قادر خواهد كرد كه در پرونده ها تصميمات بي طرفانه بگيرد. دوم اينكه قوه قضاييه را يكي از قواي سه گانه حكومت ساختن اين امكان را به آن مي دهد كه از تمركز قدرت در قواي مقننه و مجريه جلوگيري كند. هرچند كه قوه قضاييه مستقل از دو قوه سياسي است ولي باز هم به آنها وابستگي دارد. قواي سياسي مقننه ] و [مجريه اختياراتي را به آنها اختصاص مي دهند، قضات را انتخاب مي كنند و تصميم مي گيرند كه آيا قضاتي از خدمت بركنار شوند يا خير. توماس جفرسون به بيانيه استقلال آمريكا اعتراض كرد كه پادشاه جورج سوم، قضات را طبق اراده فردي خويش مستقل كرده جفرسون است به واقعيتي اشاره داشت كه قضات بريتانيا جرات وضع قانون عليه تاج و تخت و يا پارلمان را نداشتند زيرا اگر چنين مي كردند از مقام قضاوت بركنار مي شدند. به همين دليل، آنان كه چارچوب اتحاديه آمريكا را ساختند و به آن شخصيت مستقل و واحد حقوقي دادند اصل استقلال قضايي را در قانون اساسي آمريكا با قضاوت مادام العمري براي قضات فدرال تضمين كردند. استقلال قضات بدين معني است كه قضات براي ارائه بهترين قضاوت و تصميم گيري شان ابايي از مجازات كردن نداشته باشند. يك قاضي مستقل نبايد وقتي كه عليه عدم بي طرفي در اجراي قانون و سياست هاي تبعيض آميز حكمي مي دهد ترس از دست دادن شغل خويش را داشته باشد. قضاتي كه از تنبيه شدن به خاطر تصميماتي كه مردم پسند نباشد مي ترسند در داوري بي طرفانه نسبت به موضوعاتي كه به آنان ارجاع مي شود مشكل پيدا مي كنند. بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي: آيا قضاتي كه در برابر جرم، آسانگير هستند بايد از كار بركنار؟ شوند طي دهه 1990 استقلال قضايي در معرض تهديد بود. نمايندگان دو حزب سياسي دموكرات ] و [جمهوريخواه فردفرد، قضات را با حملات و تهديد به اعلام جرم به اطاعت درآوردند. قضاتي كه براساس دلايل قانوني در حمايت از حقوق متهمين راي صادر مي كنند، بيشتر آماج حملات قرار مي گيرند. وقتي نياز به متهم كردن چنين قضاتي هست، سياستمداران، اغلب اتهامات عمل گرايي و آسان گيري قضات در برابر جرم را عليه آنان مطرح مي كنند. قضات آسانگير بايد بركنار شوند _ 1 قضاتي كه در برابر جرم آسانگير هستند ارزش هاي سياسي را به جاي واقعيات در پرونده ها دخالت مي دهند. _ 2 به عنوان بخشي از سيستم دادگاه جزايي قضات بايد هر كاري را در محدوده اختيار و قدرت شان براي تنبيه كردن انجام دهند. اگر مردم بر اين پافشاري كنند كه قضات احكام سختي را براي مجرمين مي دهند اين وظيفه قضات است كه عموم را راضي و اقناع كنند. قضات آسان گير نبايد بركنار شوند حاميان اين نظر معتقدند: _ 1 آنان كه خواهان بركناري قضات مشخصي هستند از اتهام انعطاف پذيري يا آسانگيري و ديگر عبارات تعصبآميز كه به قضات لطمه مي زند استفاده مي كنند تا ديدگاه خصومت آميزي را نسبت به برخي قضات برانگيزند و واقعيات ساده را تحت الشعاع قرار اين دهند عبارت كشدار سفسطه آميز يك اصل اساسي گفتمان ملي را نقض مي كند: يك بحث منصفانه نياز به تلاشي آگاهانه دارد براي اينكه پرونده اي بي طرفانه رسيدگي شود. _ 2 تهديد به متهم كردن قضات تاثير دلسردكننده اي بر آنان دارد زيرا تهديدات موانعي را در استقلال تصميم گيري دادگاه ايجاد مي كنند. قضات حاميان عدالت هستند و بر طبق قانون عمل مي كنند نه بر طبق احساسات و هيجانات عمومي. ارزيابي اين پيشنهاد كه قضات آسانگير بايد بركنار شوند منتقدين عقيده حذف قضات آسانگير مدعي هستند كه ايده حذف قضات بيش از آنكه مبتني بر اصول منطقي باشد حامي باورهاي سياسي است. آنها خاطرنشان مي كنند كه تهديد نسبت به استقلال قضايي در بسياري از سيستم هاي دادگاه ايالتي بسيار بيشتر از قوه قضايي فدرال است زيرا راي دهندگان، قضات دادگاه هاي ايالتي را در بسياري از ايالت ها انتخاب مي كنند. روند انتخابات براي انتخاب قضايي در بسياري از ايالت ها، نگراني درباره تاثير هزينه هاي مالي انتخابات را در بي طرفي قضايي افزايش مي دهد. حتي آن ايالت هايي كه از برخي اشكال انتخابات صحيح استفاده مي نمايند قضات را وادار مي سازند كه از باقي ماندن افرادي در مقام خود طرفداري كنند. در مورد اينكه افزايش حمايت مالي در انتخابات قضايي تضاد منافع بالقوه اي را سبب مي شود كه بازتاب بدي بر روي استقلال قضايي دارد، هيچ پرسش و ابهامي به وجود نمي آيد. نامزدهاي قضايي كه مي توانند پول بيشتري را به خود اختصاص دهند يا خودشان شخصا ثروتمند هستند، معمولا برنده انتخابات قضايي اند. براي اجتماعات رنگين پوستان، كمبود منابع مالي مانع انتخاب نامزدهايشان مي شود. اختصاص دادن يا خرج كردن پول براي نامزدها و تغيير از حق انتخاب به انتخابات صحيح، راه حل هاي ممكن هستند.