Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59937S2

Date of Document: 2003-02-04

آن روي سكه داستان توفيق اقتصادي چين /52 7 ميليارد دلاري كه چين سال گذشته در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد رقم قابل توجهي به نظر مي رسد. بي شك اين مبلغ براي اينكه چين را به بزرگ ترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي تبديل كند كافي است و با هزينه كردن بخش اعظم اين سرمايه گذاري ها در زمينه توسعه صادرات چين، بذل توجه سرمايه گذاران خارجي به چين نشانگر اين واقعيت است كه چين امروز جايگاهي برجسته در اقتصاد جهاني دارد. مجموع ميزان سرمايه گذاري در چين ممكن است در عمل معادل آنچه عنوان شده است، نباشد. اقداماتي مثل صادرات مرحله اي، آنجا كه شركت هاي چيني درآمدهاي خود را به خارج مي فرستند تا دوباره آن را به عنوان نقدينگي خارجي وارد كشور كنند و از اين رهگذر از معافيت هاي مالياتي و ساير امتيازات جذب سرمايه گذاري خارجي برخوردار شوند بي شك موجب مي شود سرمايه گذاري داخلي عنوان خارجي بر خود اما بگيرد چنين واقعياتي نبايد - و نمي تواند - موفقيت هاي چين در جذب چند صد ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دو دهه گذشته را مخدوش كند. چنان كه شرايط وخيم غيرقابل پيش بيني اي حادث نشود اين جريان نقدينگي تداوم پيدا كرده و حتي افزايش خواهد يافت. عمليات توليدي در چين در حال رشد است. به عنوان مثال شركت تراشه سازي معتبر Intel قصد دارد فعاليت خود در چين، كه اكنون ارزش اش به حدود دويست ميليون دلار بالغ مي شود را تا پايان سال 2003 به پانصد ميليون دلار افزايش دهد. ورود چين به سازمان تجارت جهاني به تجار، سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي اجازه مي دهد سهام قابل توجهي در شركت هاي چيني و در حيطه هايي بخرند كه تا پيش از آن به رويشان بسته بود. به عنوان نمونه مي توان به گزارش اخير شركت بيمه اي HSBC اشاره كرد كه در ماه اكتبر سال گذشته ميلادي از خريد ده درصد سهام شركت بيمه اي An Pingدومين، شركت عرضه كننده بيمه عمر چين به مبلغ ششصد ميليون دلار خبر داد. با وجود معاملات بسيار ديگري از اين دست گفت وگو در مورد افزايش جريان نقدينگي و سرمايه گذاري مستقيم درچين به حدود يكصد ميليارد دلار در چين را نمي توان خيال بافانه توصيف كرد اما هر چند جذب اين حجم نقدينگي مي تواند تاثيرات بسيار زيادي در داخل چين داشته باشد و به ويژه چين را به صادركننده بزرگ خدمات و كالاي تمام شده جهان تبديل كند اما تاثيرات اين سرمايه گذاري به شكلي نيست كه بتوان آن را در مقياس جهاني مورد بررسي قرار در داد عرصه هاي گسترده چين، اين حجم سرمايه گذاري در مجموع تاثير چنداني نخواهد داشت. ايالت به ايالت ارقام مربوط به سرمايه گذاري در سال گذشته منتشر مي شود اما گمان نمي رود اين ارقام با ميزان سرمايه گذاري در سال 2001 تفاوت چنداني داشته باشد. در آن سال 50 درصد كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي صرفا در سه منطقه توزيع شد: ايالت گواندونگ شهر شانگهاي و همسايه اش استان جيانگ سو بخش اعظم مابقي وجوه سرمايه گذاري شده با تفاوت هاي ناچيز در بخش هاي حاشيه اي چين در مجاورت سواحل اقيانوس آرام سرمايه گذاري شدند. در بخش هاي مركزي و همچنين در قسمت هايي از نواحي ساحلي جريان نقدينگي و سرمايه گذاري خارجي تقريبا صفر بود. در سال 2001 گويزو كه فقيرترين استان چين و مامن جمعيتي در حدود 40 ميليون نفر است كمتر از 30 ميليون دلار را جذب كرد. در برخي جاها رشد به دليل ديگر عامل محركه اقتصاد چين طي نيم دهه گذشته تداوم پيدا كرد: سرازير شدن بودجه دولتي كه به ويژه براي تقويت زيرساخت ها و ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. چنين تلاش هايي براي تحرك اقتصاد تا حدودي موفق بوده است و ميزان رشد ساليانه چين طي چند سال گذشته بالاي هفت درصد باقي مانده است اما همان طور كه جيانگ هوآي چنگ به عنوان وزير دارايي اواخر آوريل گذشته هشدار داد دولت نمي تواند به روند جاري براي تداوم رشد اقتصادي با تزريق بودجه كشور به رغم افزايش كسر بودجه عمومي ادامه دهد. چنانكه روند سرمايه گذاري دولتي متوقف شود تاثير آن در بخش اعظم نواحي حاشيه اي و سواحل اقيانوس آرام به دليل تداوم سرازير شدن سرمايه گذاري خارجي و عمليات صادراتي چندان قابل توجه نخواهد بود اما ساير جاها، همين بخش اعظم مناطق كشور ادامه فعاليت اقتصادي را دشوار خواهند در يافت واقع هم اكنون هم اكثر مناطق با چنين مشكلي روبه رو شده اند. به يمن سرمايه گذاري سنگين دولتي طي پنج سال گذشته بسياري از شهرهاي درجه دو چين و از جمله بسياري از مراكز استان ها از بودجه هاي عمراني سخاوتمندانه بهره مند شدند و تقريبا در همه زمينه ها، از بزرگراه هاي خالي از خودرو و آمد و شد و پل هاي گرانقيمت گرفته تا ايستگاه هاي قطار مجللي كه حداكثر يكي دو قطار از آن عزيمت مي كنند سرمايه گذاري شده است. اين استان ها همچنين مامن بخش اعظم مازاد ظرفيت توليد چين هستند كه باز هم علت اصلي اين وضع سرمايه گذاري خارج از قاعده است. اين مسئله دليل اصلي انقباض پولي است كه از سال 1998 چين را فرا گرفته است. اين روند همچنين موجب ضرردهي ده ها هزار شركتي شده است كه با گرفتن وام از بانك هاي دولتي سربرآوردند و در مقابل به شكل گيري تسهيلات با احتمال بازگشت پاييني در بانك هاي چين منجر شدند تا آنجا كه اكنون تخمين زده مي شود بين 50 40 تا درصد مجموع وام هاي اعطا شده از سوي بانك هاي چين بازگشتي ندارد. شهرك هاي كوچك و درجه دو به عنوان مقصد نهايي سرمايه گذاري هاي خارجي جذابيت اندكي دارند. انبوه نيروي كارگر مهاجر چين به معناي كارگران ارزاني است كه در نواحي ساحلي چين در دسترس و اختيار شركت ها هستند و زيرساخت هاي ضعيف بدين معنا است كه حتي اگر اين شركت ها تصميم بگيرند بازار داخلي اي براي خود دست و پا كنند جابه جايي كالاها را به دليل زيرساخت هاي نامناسب دشوار يافته هر چند بازارهاي داخلي نيز ضعيف تر از آن است كه براي آنان اغواكننده باشد. امتياز سرمايه گذاري كماكان با نواحي حاشيه اي كنار اقيانوسي است كه امكان دسترسي به حمل و نقل بين المللي، واردات مواد اوليه مورد نياز و صدور كالاهاي ساخته شده به خارج را فراهم مي آورد و به همين دليل تعجببرانگيز نيست وقتي كه مشخص مي شود اين نواحي به عنوان اقامتگاه ثروتمندترين مصرف كنندگان چين، ظهور يافته اند. منبع: فايننشال تايمز