Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59924S1

Date of Document: 2003-02-03

بشار اسد، معماي بزرگ آمريكا ترجمه: قاسم طولاني جنگ با تروريسم براي بشاراسد نيز فرصت خوبي را فراهم كرد تا بتواند حساب خود را با مخالفان اسلام گراي داخلي تسويه كند بشار اسد، رئيس جمهور سوريه غرب را دچار سردرگمي كرده است. او در عين حال كه با صدام حسين مراوده دارد، سعي مي كند نظر مساعد آمريكايي ها را نيز جلب كند. بشاراسد رئيس جمهور سوريه نظم آمريكايي جهان را دچار آشفتگي كرده است. به راستي او در كدام اردو قرار؟ دارد آيا دشمن غرب؟ است يا اينكه بايد بشار اسد را دوستي براي غرب ؟ دانست از ده ها سال پيش سوريه يكي از اعضاي پروپا قرص ليست آمريكايي كشورهاي شرور بوده حتي است با روي كار آمدن بشار اسد كه از حدود دو سال پيش جانشين حافظ اسد پدر فقيد خود شده است، تغيير چنداني در سياست هاي سوريه حاصل نشده است. مثلا انتظار نمي رود سوريه در آينده نزديك حمايت خود را از حزبالله لبنان متوقف سازد. جنبش هاي فلسطيني حماس و جهاد اسلامي نيز همچنان دفاتر خود را در دمشق در اختيار دارند و فعاليت هاي خود را از پايتخت سوريه هماهنگ مي كنند. به هر حال دشمني سوريه با اسرائيل همچنان باقي است. گفته مي شود سوريه سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك در اختيار در دارد ماه مه سال گذشته مقامات آمريكايي سوريه را نيز به محور شرارت اضافه كردند و اكنون واشنگتن سرگرم بررسي گزينه تحريم هاي تجاري عليه سوريه است. عليرغم فشارهايي كه از ناحيه واشنگتن عليه سوريه وارد مي شود، دمشق در روند مبارزه با تروريسم با ايالات متحده آمريكا همكاري مي كند. به عنوان مثال دولت سوريه به درخواست سرويس هاي امنيتي آمريكا محمد حجار سامر را بازداشت و تحت بازجويي قرار داده است. گمان مي رود اين مرد دورگه سوري و آلماني از اعضاي سازمان القاعده باشد. به هر حال سوري ها اخيرا به فكر برقراري روابط نزديك تر با سرويس هاي امنيتي غربي افتاده اند. در اواسط ماه نوامبر سال گذشته نيز سوريه به قطعنامه جديد سازمان ملل متحد عليه عراق راي داد. آيا بدين ترتيب مي توان گفت كه بشار اسد به اردوي نيكان تعلق؟ دارد پاسخ به اين پرسش منفي است. واحد سكر از كاركنان سوري موسسه مطالعات استراتژيك لندن و عضو اپوزيسيون سوريه درباره بشار اسد مي گويد: رئيس جمهور ما از آمريكايي ها در هراس است. سوريه به عنوان تنها كشور عربي كه در جريان راي گيري درباره قطعنامه شوراي امنيت عليه عراق شركت داشت، مي توانست بهتر از اينها از منافع اعراب دفاع كند. هرچند آمريكايي ها در هر حال نظر خود را به پيش مي بردند، اما مخالفت سوريه با اين قطعنامه مي توانست از اهميتي نمادين براي اعراب برخوردار باشد. واحد سكر معتقد است كه سوريه از ترس آمريكا و از ترس اينكه مبادا پس از عراق مورد هجوم قرار گيرد، به اين قطعنامه راي مثبت داد. پل ليلور از موسسه مطالعات استراتژيك لندن دراين باره مي گويد: آمريكايي ها صراحتا به سوريه در اين باره هشدار داده بودند و از اين رو سوريه با قطعنامه مذكور موافقت كرد. در جهان عرب تصوير ديگري از بشار اسد ارائه مي شود. اغلب رهبران عرب سعي در تلفيق اين امر دارند كه بشاراسد يك رهبر دانا؟ است در اين ميان فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه در دفاع از موضع كشورش در مورد عراق مي گويد: موافقت ما با قطعنامه سازمان ملل عليه عراق تصميم درستي بود. زيرا هدف اصلي ما اين است كه مانع انجام حمله نظامي عليه عراق شويم. ما در قبال موافقت با قطعنامه مذكور از آمريكايي ها اين تضمين را گرفتيم كه اين قطعنامه به عنوان دستاويزي براي جنگ مورد استناد قرار نگيرد و اين موفقيت بزرگي براي دولت سوريه محسوب مي شود. در هر حال برخي از ناظران سياسي بر اين باورند كه بشاراسد با پيگيري چنين سياستي بيش از هر چيز ديگر به وضعيت شكننده اقتصادي و سياسي كشورش مي انديشد. در حال حاضر هيچ چيز ديگر همچون حمايت غرب از سوريه براي اقتصاد اين كشور مفيد نيست. مدتي پس از حمايت سوريه از قطعنامه سازمان ملل عليه عراق بشار اسد به لندن دعوت شد. به هر حال سوري ها براساس قرائت خاص خود از منافع اعراب در شوراي امنيت دفاع مي كنند. نبايد فراموش كرد كه سوريه عليرغم حمايت از قطعنامه سازمان ملل متحد روابط خوبي نيز با بغداد دارد. عراق مهم ترين شريك تجاري سوريه به شمار مي آيد. قرار است، نفت عراق از طريق يك خط لوله كه هم اكنون مرحله آزمايشي را سپري مي كند، به سواحل درياي مديترانه منتقل شود. از مدتي پيش پروازهاي مستقيم از دمشق به بغداد داير شده است و سياستمداران عراقي نيز از پايتخت سوريه به عنوان مركز گفت وگوهاي خود با طرف هاي خارجي استفاده مي كنند. طارق عزيز يكي از ميهمانان هميشگي سوري ها به شمار مي آيد كه هرازچندگاهي به دمشق سري مي زند. از سوي ديگر برخي از مقامات اپوزيسيون عراق نيز در سوريه حضور دارند. بشاراسد علاوه بر بازي هاي سياسي و ديپلماتيك خود يك برگ برنده ديگر نيز در اختيار دارد و آن سن و سال كم او است. او آينده را در اختيار دارد و مظهر تداوم در سوريه به شمار طي مي آيد حدود دو سالي كه از حكومت بشاراسد مي گذرد، تغييرات زيادي در سوريه حاصل شده است. به عنوان مثال بيشتر پوسترهاي تبليغاتي كه در سطح شهرها به چشم مي خورد، به تدريج حذف شده است. بشاراسد دريافته است، كه اين شيوه تبليغاتي استالينيستي كارآيي خود را در عصر امروز از دست داده است. بشار اسد جوان تلويزيون را براي نشان دادن خود به مردم برگزيده است. تقريبا هر روز مي توان تصوير رئيس جمهور را از تلويزيون دولتي مشاهده كرد. دكتر بشار اسد نماد نسل جوان سوريه محسوب مي شود كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل او مي دهند به دنبال آن است كه كشورش را وارد عصر مدرنيسم البته كند بسياري از اقدامات و گام هاي بشار اسد در اين مسير تنها به ظاهرسازي محدود شده است. در سال 2000 همين كه بشاراسد قدرت را در دست گرفت بسياري از سوري ها اميدوار بودند به تدريج موانع دموكراسي در كشورشان برچيده شود. اما پس از گذشت چند ماه همه چيز دوباره به روال سابق بازگشت. واقعيت آن است كه بشاراسد همچنان با تكيه بر سرويس هاي مخفي و امنيتي حكومت مي كند و آزادي هاي اجتماعي و سياسي همچنان در سوريه محدود مي شود. با اين همه سوري ها اميدوارند بشاراسد براي آنها آينده بهتري به ارمغان آورد. جنگ با تروريسم براي بشاراسد نيز فرصت خوبي را فراهم كرد تا بتواند حساب خود را با مخالفان داخلي تسويه آنها كند خطري جدي براي بشار اسد به شمار خطر مي آيند ديگري كه رئيس جمهور جوان سوريه را تهديد مي كند، رقابت جويي هاي خانوادگي است. رفعت اسد عموي بشار اسد و شمار ديگري از اعضاي خانواده او كه هم اكنون در تبعيد به سر مي برند، به قدرت در دمشق چشم دوخته اند. در هر صورت بشاراسد رهبري بسيار پيچيده به شمار مي آيد. او به هيچ رو در مقياس هاي آمريكايي ها نمي گنجد زيرا نه با آمريكايي ها است و نه ضدآنها. شايد بتوان گفت كه بشاراسد هم با آمريكايي ها است و هم مخالف آنها. چرا كه او زندگي غربي را دوست دارد و در جنگ با تروريسم مشاركت دارد و از سوي ديگر همچنان از حزبالله حمايت مي كند، تا اسرائيل و جهان متوجه اين مسئله باشند كه علاوه بر مناقشه فلسطين يك مناقشه ديگر هم وجود دارد و آن ميان اسرائيل و سوريه است. به هر حال بشاراسد همواره كاري را انجام مي دهد كه به نفع رژيم است.