Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59923S1

Date of Document: 2003-02-03

از رامسر.. تا هامون گراميداشت 13 بهمن سي و دومين سالگرد تدوين كنوانسيون رامسر و روز جهاني تالابها اشاره: به نظر مي رسد در داخل كشور كمتر كسي از نقش افتخارآميز كشورمان در طرح و بين المللي نمودن موضوع حفاظت از تالابها خبر داشته باشد. با گسترش روزافزون اهميت محيط زيست در افكار عمومي سراسر جهان، ارزش اكوسيستم تالابها در حفظ گونه هاي گياهي و جانوري، تصفيه آب، كنترل سيلابها، تغذيه آبهاي زيرزميني، و.. براي تداوم حيات بيشتر و بيشتر مشخص مي گردد. هدف از اين مقاله روشن كردن مزاياي تالاب نيست كه اين امر در حوزه وظايف و تخصص تحصيلكردگان رشته محيط زيست است. هدف در اينجا، بررسي مختصر ابعاد فراملي و توجه به آخرين تحولات در اين زمينه براي آگاهي همگان به بهانه فرارسيدن دوم فوريه روز بين المللي تالابها و سي و دومين سالگرد تدوين كنوانسيون تالابها در شهر رامسر است. جواد امين منصور متن كنوانسيون تالابها پس از انجام رايزنيهاي بين المللي در طول 8 سال در روز 13 بهمن ماه (دوم فوريه ) سال 1349 (برابر با) 1971 به ميزباني دولت ايران و با حضور نمايندگان 18 كشور و تعدادي از سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي بين المللي در شهر رامسر نهائي و تصويب گرديد. با پيوستن هفتمين دولت در سال 1354 ( ) 1975 كنوانسيون تالابها موسوم به كنوانسيون رامسر وارد مرحله اجرائي گرديد. اين كنوانسيون اولين معاهده زيست محيطي بين دولتي در عصر جديد جهت حفاظت از محيط زيست محسوب گرديده و عليرغم فرازونشيبهاي بسيار در سطح بين المللي با كمي تغيير توانسته همچنان جايگاه ارزنده خود را در حفاظت از محيط زيست حفظ نمايد. هدف اصلي از تدوين كنوانسيون، حفاظت و استفاده خردمندانه از كليه تالابها با انجام اقدامات محلي، ملي و منطقه اي و همكاري بين المللي براي كمك به تحقق توسعه پايدار در سراسر جهان است. در اين راستا، كنوانسيون از دولتهاي متعهد مي خواهد كه فهرستي از تالابهاي بااهميت بين المللي خود را تهيه نموده وآنها را در دبيرخانه كنوانسيون به ثبت رسانند. اين اقدام يك تعهد بين المللي براي دولتهاي طرف كنوانسيون ايجاد كرده آنهارا موظف به حفاظت از تالابهاي ثبت شده تحت عنوان سايت هاي رامسر ( )مي نمايد. 1 تاكنون 135 دولت به كنوانسيون رامسر پيوسته اند. تالابهاي ثبت شده مساحتي به وسعت /106 6 ميليون هكتار را تعداد دربرمي گيرند اينگونه تالابهادر جهان در حال حاضر 1235 هر مي باشد سه سال يكبار كنفرانس طرفهاي كنوانسيون براي بررسي آخرين وضعيت تالابها، اقدامات انجام شده تبادل تجربيات، سياستگذاري براي آينده و انجام توصيه هاي لازم به دولتهاي طرف كنوانسيون به منظور جلوگيري از تخريب و نابودي تالابها و حفاظت هر چه بهتر از آنها تشكيل دبيرخانه مي گردد كنوانسيون در شهر گلاند ( ) 2 سوئيس مستقر است و در برهه فعلي داراي يك دبيركل يك معاون دبير كل و 18 نفر كارشناس و كارمند مي باشد. مخارج دبيرخانه از طريق پرداخت سهميه دولتهاي طرف كنوانسيون تامين مي گردد. به لحاظ مساحت تالابهاي ثبت شده ( ) 3 ايران با اعلام 1475720 هكتار مقام اول را در آسيا داراست كه شامل تالابهاي آلاگل، اولماگل و آجيگل در مازندران; امير انزلي، كلايه، بندر كياشهر و موت سفيدرود در گيلان; دلتاي رودگز و رود حرا، دلتاي رودشور، رود شيرين و رود ميناب در بندرعباس; گاوخوني در اصفهان; گميشان در گلستان; خليج گواتر و هورباهو، هامون پوزك، هامون صابري و هامون هلمند در سيستان و بلوچستان; خوران در بندرعباس; گرمي، كبي و درياچه اروميه در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي; درياچه پريشان و دشت ارژن، نيريز و كمجان در فارس; ميانكاله، خليج گرگان و لاپو زاقمارزآب بندان در مازندران; شادگان، خورالاميه و خورموسي در خوزستان; جزيره شيدرو در هرمزگان و درياچه هاي شورگل، يادگارلو و درگه سنگي در آذربايجان غربي مي شوند. عليرغم تمامي تلاشهاي به عمل آمده در داخل براي حفاظت از تالابهاي ثبت شده، وضعيت هفت مجموعه تالاب مهم ايراني وخيم گزارش گرديده و در فهرست مونترو ( ) 4 كنوانسيون رامسر ثبت شده تالابهاي است ثبت شده ايراني در فهرست مونترو شامل: آلاگل، اولماگل و آجيگل در مازندران; انزلي در گيلان; هامون پوزك، هامون صابري، هامون هلمند در سيستان و بلوچستان; درياچه نيريز و كمجان در فارس; شادگان، خورالاميه و خورموسي در خوزستان; و شورگل، يادگارلو ودرگه سنگي در آذربايجان مي باشند. كليه اين تالابها در طول سالهاي 69 در 72تا فهرست مونترو درج شده و متاسفانه همچنان در آن باقي مانده اند. بديهي است كه حفظ يا نجات تالابها نياز به عزم ملي دارد و برنامه ريزي سازمان محيط زيست همكاري كليه نهادهاي دولتي وغيردولتي و نيز مردم ضرورت دارد. طي يك سال گذشته كشور ما شاهد دو واقعه مهم و موفقيت آميز در چارچوب كنوانسيون رامسر بود. دقيقا يكسال پيش تهران ميزبان نشست منطقه اي كنوانسيون رامسر با حضور نمايندگان 15 كشور منطقه تعدادي از سازمانهاي بين المللي و برخي سازمانهاي غيردولتي ملي و بين المللي بود. در اين نشست علاوه بر مسائل متفرقه مطرح شده، موضوع خشكسالي در سالهاي اخير در منطقه و ازجمله ايران و تاثيرات آن بر تالابها به صورتي برجسته در ميان گذاشته شد. تلاش براي طرح موضوع خشكسالي و اثرات آن بر تالابها در هشتمين نشست طرفهاي كنوانسيون رامسر ( ) 5 در والنسياي اسپانيا در اواخر ماه نوامبر (اواسط آذرماه سالجاري ) نيز ادامه يافت و هيات ايراني با ارائه يك پيش نويس قطعنامه كه منجر به تصويب آن در نشست شد، توجه جهانيان را جلب نمود. در هشتمين نشست طرفهاي كنوانسيون در والنسيا، همچنين يك پيش نويس قطعنامه ديگر در خصوص تاسيس مركز منطقه اي آموزشي و پژوهشي تالابها در شهر رامسر توسط هيات ايراني ارائه گرديد. اين پيش نويس قطعنامه با عنايت به نقش رامسرو ايران در نهائي شدن متن كنوانسيون مورد استقبال برخي شركت كنندگان قرار گرفت و تصويب گرديد. اين مهم گامي ديگر در پررنگ كردن نام رامسر و ايران و فرصتي ديگر براي گسترش نقش جمهوري اسلامي ايران در فعاليتهاي زيست محيطي در سطح جهان مي باشد. با گرفتن اين مصوبه، بر مسئولين زيست محيطي كشور، وزارت امور خارجه، استادان دانشگاه، سازمانهاي غيردولتي و افراد علاقه مند فرض است كه با برپايي ساختاري مناسب، برنامه ريزي دقيق و حمايت مستمر از مركز منطقه اي گامهاي عملي در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده بردارند. اينك جا دارد با گراميداشت هر چه گسترده تر روز 13 بهمن (دوم فوريه ) به عنوان روز جهاني تالابها و سي و دومين سالگرد تدوين كنوانسيون در رامسر، تلاشهاي جدي تر و هماهنگي همراه با اراده سياسي لازم جهت جلوگيري از تخريب و حفاظت از تالابها نه تنها در كشور بلكه در منطقه را شروع كنيم و بدينوسيله به تعهدات تاريخي، انساني وبين المللي خود در حفاظت از محيط زيست عمل نمائيم. sites Ramsar- 1 switzerland Gland- 2 -تعداد 3 اينگونه مي 21تالابهادرايران باشد. Record_ بنابر Montreux 4 تصويب چهارمين نشست طرفهاي كنوانسيون ژوئيه در سال ( 1369 ) 1990 در شهر مونترو سوئيس قرار شد آن دسته از تالابهايي كه وضعيت آنها دچار تغييرات اكولوژيكي شود در فهرستي به نام فهرست مونترو قرار گيرد و بدينوسيله توجه جامعه بين المللي براي رسيدگي به آنها جلب گردد. - 5 تاكنون هشت نشست طرفهاي كنوانسيون رامسر در كشورهاي (به ترتيب ) ايتاليا هلند كانادا، سوئيس، ژاپن، استراليا، كاستاريكا و اسپانيا برگزار شده است.