Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59899S2

Date of Document: 2003-02-02

قضاوت آمريكايي - 42 قضات فدرال بيشتر قضات فدرال در ايالات متحده از بخش خاصي از طبقات متوسط و بالاي جامعه مي آيند: نخبگان فرهنگي. بسياري از قضات از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خصوصي و دانشگاهي معتبر هستند و از خانواده هايي برآمده اند كه از لحاظ اجتماعي معتبر و از نظر سياسي تاثيرگذارند و هدفشان خدمت ملي است. تصادفي نيست كه تمام قضات ديوانعالي در سال 1998 مدارك حقوقي شان را از معتبرترين دانشگاه هاي حقوق در ايالات متحده دريافت كرده اند _ مانند دانشگاه هاي هاروارد، استانفورد، ييل، نورث وسترن و كلمبيا. يك شهروند اقليت نژادي بودن و يا يك زن بودن براي كسي كه به دنبال قاضي فدرال شدن است مزيتي نيست. قضات فدرال به نحو چشمگيري، مسن، سفيدپوست، مرد و پروتستان هستند. شمار زنان و اقليت هاي نژادي در مسند قضاوت فدرال، هميشه در مقايسه با نماينده اين گروه ها در كل جمعيت، اندك بوده است. در تاريخ ديوانعالي فقط دو سياهپوست و دو زن به عنوان قاضي به خدمت مشغول شده اند. تارگود مارشال Marshall Thurgood كه نوه يك برده بود اولين آمريكايي آفريقايي تبار بود كه در ديوانعالي كشور مشغول به خدمت شد. طي 24 سال حضور مارشال در ديوانعالي وي در مسائل مختلف دادگاه جزايي، مواضع ليبرالي اتخاذ كرد مانند تنبيه مالي و آزادي هاي مدني. مارشال بر همكاران قاضي خود تاثير داشت. مارشال احكامي كه تشخيص مي داد از دوبار احضار متوالي فردي به دادگاه با دلايل مشابه در دادگاه ايالتي حمايت مي كند و نيز حق متهمين در نداشتن هيات منصفه به خاطر دلايل نژادي را نپذيرفت. او در شكل گيري تصميمات ديوان براي لغو مجازات اعدام در سال 1972 كمك كرد اما ديوان دوباره هفت سال بعد مجازات اعدام را برقرار كرد. مارشال در ديوان طي بحث هاي شفاهي و كنفرانس ها، كم سخن مي گفت اما در نشانه گيري طعنه هايش به سوي وكلايي كه بحث هاي ضعيف ارائه مي دادند يا در دادگاه فدرال كم حرف ] طي [نبود بحث مجازات اعدام در سال 1981 قاضي رنكيست مطرح كرد كه تقاضاي فرجام مكرر زنداني باعث هزينه هاي بسياري براي ايالت ها شده است. قاضي مارشال سخن وي را قطع كرد و گفت: شليك به او دقيقا بعد از دستگيري، ارزان تر خواهد بود، مگر؟ نه عوامل تاثيرگذار بر اينكه چه كسي بر مسند شعبه فدرال بنشيند نخست اينكه رسم شده است كه وكلا [حقوقداناني ] كه رسما صلاحيت حرفه اي خويش را نشان داده اند براي بخش فدرالي نصب مي شوند. دومي موضوعات سياسي است نفر 90 از ده قاضي دادگاه بخش فدرال از يك حزب سياسي مي آيند به عنوان اينكه منصوب رئيس جمهور هستند. انتخاب يك قاضي فدرال يك روند چندمرحله اي دارد. پس از مشورت با بعضي از سناتورها و مقام دادستان، رئيس جمهور نامزد را تعيين مي كند، سپس كميته قضايي سنا تحقيقاتي را درباره صلاحيت نامزد معرفي شده براي كرسي قضاوت انجام مي دهد. اگر راي كميته مثبت باشد نامزد را به سنا مي فرستند جايي كه وي به وسيله راي اكثريت يا انتخاب يا رد مي شود. اگر كرسي خالي قضاوت در يك دادگاه لور باشد فقط رضايت خود سناتورها وارد بازي مي شود [اما ] زماني كه چنين مسند خالي اي در دادگاه بخش فدرال وجود داشته باشد، رئيس جمهور سعي در كسب نظر از سناتورهاي حزب سياسي خود مي كند تا قاضي به نمايندگي از طرف ايالتي كه كرسي اش خالي است، آن مسند را پر كند. رئيس جمهور گاهي نامزد سناتورها را وتو مي كند. گروه هاي ذي نفوذ گوناگون، لابي مي كنند يا با نامزدهاي تعيين شده براي دادگاه فدرال مخالفت مي ورزند. براي مثال هنگامي كه پرزيدنت بوش بوش ] [اول كلارنس توماس Thomas Clarence را براي ديوانعالي كشور نامزد كرد، رهبران اتحاديه ملي براي پيشرفت رنگين پوستان و گروه هاي ديگر با توماس به دليل نظرات سياسي محافظه كارانه اش مخالفت كردند. گروه هاي ذي نفوذ محافظه كار نيز براي حمايت از توماس گردهم آمدند. برخي روساي جمهوري از ايدئولوژي سياسي يك تست ليتموس مي سازند. در اين صورت به جز اينكه يك شخص كه عقايد سياسي اش همانند رئيس جمهور باشد نيازي به درخواست براي انتصاب به كرسي قضاوت فدرال را نمي كند. با انتخاب جمهوريخواهان با آن پيشينه هاي معروف، به عنوان محافظه كاران سياسي، پرزيدنت رونالد ريگان رئيس جمهور ] آمريكا از حزب [جمهوريخواهان مدل كنترل جرم را توسعه داد. او به وسيله قضات محافظه كاري كه قدرت پليس را گسترش دادند و آزادي هاي مدني را محدود كردند كنترل ] جرم را توسعه [داد. امروز، مسابقه راي محافظه كاران ديوان در فرجام هاي پرونده هاي كيفري، هنوز مهر ريگان و همكارانش جورج بوش رئيس جمهور جمهوريخواه بعدي را در خود دارد. قضات ايالتي ويژگي اقتصادي _ اجتماعي و جمعيتي قضات ايالتي همانند قضات فدرال است. زنان و اقليت هاي نژادي، داراي نمايندگان اندكي هستند. قضات ايالتي به نحو فزاينده اي از نامزدهاي حزب سياسي در يك ايالت خاص انتخاب مي شوندراه 50 براي انتخاب قضات در هر 50 ايالت به شرح زير است: انتخاب حزبي، انتخاب غيرحزبي باند ] [بازي انتصاب، توسط فرماندار ايالتي، انتصاب قانوني، انتخاب فرد به خاطر لياقت و شايستگي اش. براي خارج كردن سياست از روند انتخابات قضايي، اصلاح طلبان در اولين دهه 1900 روش انتخاب قضات از روي لياقت را ايجاد كردند. اولين ايالتي كه خود را با اين روش تطبيق داد، ايالت ميسوري بود. حتي از آن زمان به بعد چنين رهيافت هايي با نام طرح ميسوري تفسير ايالت ها شدند با اين طرح، تركيبي از انتخاب و انتصاب را استفاده مي كنند. آن طرح مدل وار شامل چندين مرحله است: _ كميته غيرحزبي (متشكل از وكلايي از اتحاديه وكلاي ايالتي و ديگر شهروندان برجسته و مشهور ) نامزدها را برمي گزينند. _ فرماندار ايالتي يكي از اين نامزدها را براي كرسي قضاوت نصب مي كند. _ قاضي جديد پس از يك دوره يك تا دو ساله، مي تواند مجددا داوطلب ابقا در مقام خود شود. انتقادي كه مي ژوري پلن Plan Missouri خاطرنشان مي سازد اين است كه وكلاي طبقه بالا كه بر كميته ها مسلط هستند عمدتا قضات سفيدپوست طبقه بالا را نامزد مي كنند.