Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59826S2

Date of Document: 2003-01-30

اعلام تعداد كارگاه هاي زير 10 نفر تعدادكارگاه هاي توليدي كمتر از 10 نفر كارگر اعلام شد. به گزارش خبرنگار ما، براساس نتايج به دست آمده از آخرين سرشماري وزارت كار و امور كارگاه هاي فعال در كشور بيش از يك ميليون و 966 هزار كارگاه با اجتماعي درخصوص تعداد تعدادكمتر از 10 كارگر در كشور فعاليت مي كنند. اين تعدادبيش از 95 درصد تعداد كارگاه هاي كشور را تشكيل مي دهند. براساس اين گزارش تعدادميليون 2 كارگاه توليدي و صنعتي فعال در كشور وجود دارد. به اين ترتيب تنها 4 هزار واحد توليدي با كارگراني بيش از 10 نفر در كشور فعاليت دارند. اين واحدها، كارگاه بزرگ توليدي محسوب مي شوند. شوراي عالي كار خروج كارگاه هاي كمتر از 10 نفر از شمول موادي از قانون كار را به تصويب رسانده است. با تصويب هيات وزيران اين كارگاه ها از شمول 35 ماده از مواد قانون كار خارج شدند. مقامات وزارت كار و امور اجتماعي معتقدنداين اقدام مي تواند سبب تسهيل در امر ايجاد اشتغال در اين كارگاه ها شود.