Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59806S1

Date of Document: 2003-01-28

دوباره با سلام عطريانفر محمد جهان سرشار از پديده هايي است كه شماري بر اثر تصادف شكل مي گيرند و شماري ديگر از درون تحليل هايي مشخص و با اعمال اراده معطوف به هدف پديد مي آيند. شكل گيري و استمرار روزنامه همشهري از جمله پديده هاي دسته دوم است. اين ويژگي، از نخستين شماره كه در آذر 71 منتشر شد تا امروز سياستگذاران و نويسندگان همشهري را متعهد كرده است كه در چارچوب نياز مخاطبان و الزام هاي قانوني و عرفي جامعه ايران، برنامه ريزي كنند، بنويسند، بازخوردهاي اجتماعي كار خود را بسنجند و براساس آن رفتار خود را با هنجارهاي اجتماعي منطبق كنند. همين قدرت خودترميمي باعث شده است كه ايرانيان در سيماي روزنامه همشهري جلوه هايي از زندگي خود را بجويند و هر بامداد بي دغدغه و بي كنكاش درباره آنچه در روزنامه نوشته شده است آن را از روزنامه فروشي ها طلب كنند. آنها به درستي مي دانند كه همشهري براساس قانوني نانوشته خود را متعهد مي داند كه در همه حال در خدمت ايرانيان و نهادهاي سياسي و حقوقي برآمده از اراده و راي آنان باشد. بر همين اساس، واكنش جامعه به همشهري غالبا اقبال عمومي، گاه انتقادهاي خيرانديشانه و ندرتا سوءتفاهم هاي طبيعي و ناخواسته بوده است. آنچه هفته گذشته رخ داد و همشهري را پنج روز از خدمت به مردم محروم كرد از نوع سوءتفاهم هاي ناخواسته بود كه با همراهي در خور ستايش رسانه هاي جمعي و فعالان مطبوعاتي، همدلي و همكاري مسئولان محترم قوه قضائيه و ياري شماري از بزرگان كشور، برطرف شد. درباره آنچه در طول توقف پنج روزه رخ داد، مطبوعات به تفصيل نوشتند و تكرار آنها شايد مايه ملال خوانندگان شريف و آزردگي خاطر منتقدان ناشكيبا از شود اين رو، شايد تشريح فضايي كه در آن سوءتفاهم به طور كلي رخ مي دهد از واكاوي سوءتفاهمي كه رفع شده است، گره گشاتر باشد. سوءتفاهم هايي كه در سالهاي اخير در حوزه رسانه ها بويژه مطبوعات ايران رخ داده و متاسفانه به تعطيلي شماري از نشريات انجاميده، عمدتا محصول ناهمخواني بين دو مقوله ضروري و شريف يعني قانون و عرف است. قانون براي پاسداري از حقوق دولت و ملت و تعيين تكاليف متقابل اين دو و تنظيم روابط بين شهروندان وضع مي شود و عرف بر پايه پايبندي هاي مشترك اعضاي جامعه به صورت طبيعي و بي نياز از هيچ دستور مدوني، خود شكل مي گيرد. در مورد آنچه بين همشهري و شاكيان رخ داد سر آن نداريم كه حقوق قانوني آنان را ناديده بينگاريم. آنان مانند ديگر شهروندان از حق پاسخگويي برخوردارند و همشهري با قبول اين اصل و با تكيه بر عنصر عرف كه حجيت آن همسنگ قانون و رجوع داوطلبانه به آن بيش از تمكين و التزام به قانون است، همواره حقوق ديگران را محترم شمرده است. گردانندگان رسانه هاي جمعي و خوانندگان پيگير مطبوعات به كرات ديده اند كه ادعايي عليه كسي در نشريه اي چاپ شده است و پاسخ آن مدتها بعد در حجمي كمتر و به شكلي نامطلوب درج شده است. همشهري حتي المقدور كوشيده است در چارچوب همين عرف و حتي با گشاده دستي بيشتر عمل كند و به حق شهروندان و نهادهاي اجتماعي و سياسي احترام بگذارد. اكنون كه سوءتفاهم پيش گفته به مدد گفتگو - هر چند با تحميل هزينه هاي ناخواسته آني و آتي به روزنامه و خوانندگان شريف - رفع شد، با سپاس از كوشش هاي همه كساني كه راه را براي انتشار مجدد همشهري هموار كردند و با سلام به آناني كه پنج روز در انتظار همشهري ماندند مي گوييم كه ما بي هيچ خشم و كينه و عتاب آمده ايم و البته كمي آزرده از ناشكيبايي. ربالعالمين به همه ما صبر عنايت فرمايد كه توشه اي بي همتاست.