Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59800S2

Date of Document: 2003-01-28

قضاوت آمريكايي - 39 دادگاه هاي ايالتي رسيدگي به اكثريت عظيمي از پرونده هاي كيفري در دادگاه هاي ايالتي شروع و پايان مي يابند، علاوه بر موضوعات جنايي، اين دادگاه ها قسمت زيادي از كار و كسبهاي قانوني مرتبط به امور حسبي وصايا و ارث مشاجرات 2 زناشويي معاملات مربوط به زمين و قراردادهاي بازرگاني را نيز رسيدگي مي كنند. مدل نوعي دادگاه ايالتي، هرمي شكل است. دادگاه هاي پايين تر [لور ] در پايين يعني عريض ترين بخش هرم، دادگاه هاي لور هستند كه در سراسر ايالت ها و در مناطق شهري قرار دارند. بيشترين حجم پرونده ها در دادگاه هاي لور شامل جنحه هايي چون تخلفات ترافيكي و پرونده هاي مستي در انظار عموم هستند. اين دادگاه ها با اسامي مختلفي شكل گرفته اند: دادگاه هاي صلح و انصاف، دادگاه هاي ترافيك، دادگاه هاي پليس و دادگاه هاي شهرداري. بسياري از اين دادگاه ها، تخصصي هستند. براي مثال دادگاه هاي اطفال و نوجوانان به امور مربوط به كودكاني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند رسيدگي دادگاه هاي مي كنند لور گاهي اوقات در موارد جنحه، در مقام دادگاه هاي تريال عمل مي كنند. آنها مي توانند جريمه و احكام زندان را تحميل و اجرا نمايند. در برخي ايالت ها دادگاه هاي لور به موضوعات مقدماتي در پرونده هاي جزايي رسيدگي آنها مي كنند اعلام احضاريه ها، قبول كفالت ضمانت ] براي آزادي كسي با قيد [كفالت و دادرسي مقدماتي را انجام مي دهند. پرونده هاي جنايت به دادگاه بالاتر دادگاه ] [عالي به منظور جلب رضايت، محاكمه و صدور حكم دادرسي منتقل مي شود. كيفيت قضاوت در دادگاه هاي لور، متفاوت پرونده هايي است هستند كه رسما و سريعا مراحل خود را طي مي كنند. خصوصا دادگاه هاي شهرداري پرونده هاي بزرگي دارند و پرونده هاي كوچك را در جلسات رسيدگي عادلانه اي جمع و جور مي كنند. صلاحيت دادگاه هاي عمومي سطح بعدي هرم تشكيلات قضايي آمريكا از صلاحيت دادگاه هاي عمومي تشكيل مي شود. در سيستم هاي ايالتي، دادگاه هاي تريال كه ] دادگاه بدوي رسيدگي كننده به امور موضوعي [هستند هم پرونده هاي كيفري و هم پرونده هاي مدني را دادرسي مي كنند. آنها پرونده هاي جرم هاي جدي را نيز رسيدگي مي كنند نه مستي يا عمل منافي عفت در ملاءعام بلكه قتل، تجاوز و دزدي را رسيدگي مي كنند _ تعداد كمي از اين دادگاه ها وجود دارد اما آنها بسيار حرفه اي تر و رسمي تر از دادگاه هاي لور عمل هيچ مي كنند نام خاصي براي اين تريال ها استفاده نمي شود. براي مثال در بعضي ايالت ها، آنها را دادگاه هاي بخش يا ] [ناحيه مي نامند و در ايالت هاي ديگر دادگاه هاي منطقه اي فقط مي گويند درصد كمي از پرونده هاي كيفري كه تشكيل مي شوند به طور كامل در اين دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي گيرند. بيش از 90 درصد آنها در خارج از دادگاه به وسيله مذاكره و چانه زني ختم مي شوند. صلاحيت دادگاه استيناف يا ] دادگاه [تجديدنظر اگر محاكمه اي وجود دارد فرد بازنده مي تواند 1 تقاضاي فرجام كند. فرجام خواستن استيناف ] يا تجديدنظر [خواستن يعني بردن پرونده ها به يك دادگاه بالاتر دادگاه ] [عالي. در هرم تشكيلات قضايي دادگاه استيناف، بالاترين است. براي مثال فرض كنيد كسي به دليل تلاش براي دزدي محاكمه شود و هيات منصفه وي را متهم به جرم كند. براي داشتن دلايل قانوني فرجام خواهي، متهم بايد برخي اشتباهات دادگاه ] [اوليه را بيابد و نشان دهد كه كار اشتباهي در دادگاه صورت گرفته است. متهم بايد ثابت كند كه قاضي، برخي مدارك را به دادگاه ارائه نداده است. دادگاه ها ] چيزهايي را گفته است ولي متهم بايد بگويد كه دادگاه چه چيزهايي را نگفته [است. دادگاه استيناف به چنين قضيه اي رسيدگي خواهد كرد و آن مورد را كيفر نخواهد داد. در ايالت هاي داراي جمعيت كم، بازنده در محكمه معمولا مي تواند مستقيما از بالاترين دادگاه [ديوانعالي ] فرجام خواهي كند. در ايالت هاي با وسعت متوسط و بزرگ يك دادگاه استيناف متوسط ميان دادگاه هاي تريال و ديوانعالي قرار مي گيرد. بيشتر فرجام خواهي ها [تجديدنظرخواهي ها ] در سطح متوسط رسيدگي مي شوند. ديوانعالي در يك سيستم ايالتي، سطح بالايي از تشخيص و صلاحديد را در تصميم گيري در مورد پرونده ها دارد كه آنها را دادرسي يا رد كند. قضات آنچه را كه تصور مي كنند مهم ترين پرونده ها باشد براي رسيدگي انتخاب مي كنند. دادگاه هاي فدرالي دادگاه هاي فدرال همانند دادگاه هاي ايالتي سازمان يافته اند. دادگاه هاي بخش يا ] [ناحيه آمريكا سطح پايين سيستم فدرال توسط 94 دادگاه بخش اشغال مي شود كه دادگاه هاي تريال هستند. هر ايالت دست كم يك و ايالت هاي بزرگ تر بيش از يك دادگاه بخش فدرالي دارند. بيش از 300 هزار پرونده مدني و كيفري در دادگاه هاي بخش در سال 1997 رسيدگي شدند و پرونده هاي كيفري 15 درصد از تمام پرونده ها را تشكيل از مي دادند سال 1972 پرونده هاي كيفري تشكيل شده افزايش يافته اند زيرا شمار پرونده هاي مربوط به مواد مخدر افزايش يافته اند. پرونده هاي تشكيل شده مواد مخدر، كلاهبرداري و مهاجرت [غيرقانوني ]بيش، از درصد 60 همه متهمين كيفري در دادگاه هاي بخش فدرال در سال 1997 را تشكيل مي دادند. دادگاه هاي استيناف آمريكا مرحله بعدي در سطح هرم تشكيلات قضايي فدرال، دادگاه هاي استيناف منطقه اي است. اين دادگاه ها دو كاركرد دارند_ 1 رسيدگي به فرجام هايي كه از دادگاه هاي بخش فدرال مي آيد و 2 _ كاهش حجم كاري ديوانعالي آمريكا. دادگاه هاي منطقه اي _ برخلاف دادگاه هاي بخش _ دادگاه هاي تك قاضي نيستند. پي نوشت: - 1 نكته ظريف اينجاست كه مي گويد فرد بازنده Loser تقاضاي فرجام مي كند نه فرد محكوم زيرا بازنده مي تواند شاكي يا متهم باشد و اگر شاكي هم از حكم دادگاه اوليه زيان ديد و براي مثال دادگاه، متهم را تبرئه كرد، مي تواند تجديدنظرخواهي در دادگاه بالاتر بنمايد.