Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59795S1

Date of Document: 2003-01-28

انتشار روزنامه همشهري از سر گرفته شد صبح را دوباره با همشهري آغاز مي كنيم گروه اجتماعي: روزنامه همشهري كه 10 سال پيش با شعار صبح را با همشهري آغاز كنيد انتشار يافت امروز پس از يك توقيف پنج روزه مجددا منتشر شد. روزنامه همشهري به عنوان پرتيراژترين روزنامه كشور عصر روز چهارشنبه با حكم معاون رئيس دادگستري استان تهران بر اساس شكايت عليرضا محجوب و محمد حمزه اي به مدت 10 روز توقيف شد. بر اساس نامه علي اصغر تشكري معاون رئيس كل دادگستري استان تهران به مديرمسئول روزنامه همشهري اين روزنامه به موجب ماده 23 قانون مطبوعات از روز پنج شنبه منتشر نشد. به موجب ماده 23 قانون مطبوعات در صورتي كه نشريه اي از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند. هر گاه اين اخطار موثر واقع نشد پرونده پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از 10 روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي شود. معاون رئيس كل دادگستري استان تهران با استناد به اين ماده، روزنامه همشهري را به خاطر استنكاف از چاپ جوابيه شاكي و انقضاء 5 روز از مهلت مقرر در قانون مطبوعات توقيف كرد. اين در حالي بود كه جوابيه عليرضا محجوبدر صفحات داخلي همشهري روز پنجشنبه چاپ شد اما به خاطر دستور توقيف امكان توزيع نيافت. پس از توقيف همشهري عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در نامه اي به معاون دادگستري استان تهران اعلام كرد: با تحقق سه شرط، حداكثر تا پنج روز آينده، رضايت خود را نسبت به شكايت عليه روزنامه همشهري اعلام مي كند، در غير اين صورت شكايت عليه اين روزنامه همچنان به قوت خود باقي است. در اين نامه اعلام رسمي نام و شخصيت حقوقي نويسنده اي با نام مستعار محمدرضا كارگر، برخورد انضباطي با عوامل تهيه و سازماندهي مطالب موهن عليه خانه كارگر و درج كامل جوابيه هاي خانه كارگر نسبت به مطالب مندرج در طول ماه هاي گذشته در جريده همشهري به عنوان سه شرطي بيان شده كه دبيركل خانه كارگر اعلام كرده، با تحقق آنها، نسبت به شكايت خود عليه اين روزنامه انصراف خواهد داد. دادگستري پس از اين نامه اعلام كرد رضايت مشروط را نمي پذيرد. در نهايت روز يكشنبه ششم بهمن عليرضا محجوب و محمد حمزه اي درنامه اي اعلام كردند: از ابتداي شكايت، مجازات مديرمسئول روزنامه همشهري مورد نظر آنان نبوده است. اين دو عضو خانه كارگر، در بخش ديگري از نامه خود به دادگاه، درباره نحوه حل مشكل تعطيلي روزنامه همشهري نوشته اند: به لحاظ اينكه دو شرط، از شروط مورد نظر، جهت اعلام گذشت اجرا شده، لذا تنها چاپ جوابيه كه از دلايل توقيف قانوني روزنامه همشهري بوده، بلااقدام مانده است. در ادامه اين نامه اضافه شده است: با توجه به تعهد مديرمسئول روزنامه همشهري براي چاپ جوابيه در روز دوشنبه در صورت تحقق اين امر، رضايت كامل و بدون قيد و شرط خود را اعلام داشته تا پرونده مذكور مختومه شود. بر اين اساس و با همكاري روزنامه ايران جوابيه خانه كارگر در اين روزنامه چاپ شد و با حكم دادگستري از روزنامه همشهري رفع توقيف شد و پس از پنج روز همشهري مجددا به جامعه مطبوعات كشور پيوست. در مدت توقيف روزنامه همشهري خوانندگان بسياري در تماس با روزنامه تاسف خود را از اين توقيف اعلام كردند. توقيف همشهري در بين مسئولان نمايندگان مجلس، وروشنفكران نيز بازتابهاي فراواني داشت. خبرگزاري جمهوري اسلامي با تهيه گزارشي در اين مورد نوشت: توقيف 10 روزه روزنامه همشهري پرمخاطبترين روزنامه صبح تهران درپي شكايت دبير كل خانه كارگر موجب سردرگمي برخي از مخاطبان اين روزنامه شد كه نتوانستند جايگزيني براي روزنامه مورد علاقه خود پيدا كنند. يكي از شهروندان تهراني مي گويد: توقف توزيع روزنامه اي بااين تعدادمخاطب در شهرستانها و محدود كردن نشر آن درتهران و پس از آن توقيف يكباره آن موضوعي است كه براي مخاطبان بسيار درد آور است. علي ساغري مي افزايد: تغييرات روزنامه همشهري و افزودن صفحاتي به آن ازاين روزنامه شهري، روزنامه اي قوي ساخته بود كه با توجه به توقيف يكباره مطبوعات، اقبال عمومي را به دنبال داشت. يكي ديگر از شهروندان مي گويد: چاپ هر مطلبي در روزنامه بيانگر عقيده گروهي از جامعه است كه نبايد جواب آن را با طرح شكايت در دادگاه داد. سينا سليميان مي افزايد: توقيف يك روزنامه به دلسردي دست اندركاران مطبوعات از ادامه كار مي انجامد و همچنين شرايط را در چشم مردم نابسامان جلوه گر مي كند. وي مي گويد: در شرايطي كه مسئولان خود اذعان دارند كه نرخ بيكاري كشوربسيار بالاست و مسئولان در مبارزه بااين پديده موفق نبوده اند، توقف انتشارروزنامه در شهرستانها و بيكاركردن عده زيادي و پس ازآن توقيف تنها روزنامه شهري پرتيراژ يكي از عواملي است كه به بيكارشدن عده زيادي انجاميده است. سليميان مي گويد: بيكاري كاركنان بخشهاي مختلف روزنامه، دكه داران وبسياري از دست فروشاني كه از طريق فروش اين روزنامه تامين درآمد مي كردنددر توقف انتشاراين روزنامه از سوي شاكيان مدنظر گرفته نشده است. يكي از دكه داران از پايين آمدن فروش خود گلايه منداست و مي گويد: با توقيف روزنامه همشهري دراين روزها ميزان فروش پايين آمده است. وي مي افزايد: روزنامه همشهري از پرفروش ترين روزنامه ها بود وروزي كه توقيف شد بسياري از مشتريان ازاين مساله متعجب شدند. يك روزنامه فروش دوره گرد نيز مي گويد: از وقتي روزنامه همشهري چاپ نمي شود، براي تامين مايحتاج زندگي دچار مشكل شده ام. در همين زمينه حميدرضا جلايي پور گفت: مخالفان اصلاحات با دست دوم خرداد و با استفاده از شكايت عليه روزنامه همشهري بر سر دوم خرداد زدند. اين عضو هيات علمي دانشگاه و مدير مسئول روزنامه تعطيل شده جامعه به ايرنا گفت: براي بررسي يك شكايت نياز به توقيف روزنامه نيست، بلكه مي شداين رسيدگي در زماني انجام شود كه روزنامه هنوز منتشرمي شود. وي گفت: به جاي توقيف روزنامه همشهري، مي شد ده ها راه ديگر پيگيري شودچون توقيف روزنامه، تامين معيشت عده زيادي از روزنامه نگاران را با مشكل مواجه مي كند. اين جامعه شناس افزود: توقيف روزنامه ها، امنيت شغل خبرنگاري را تضعيف مي كند، چون زماني كه جا براي كار در روزنامه اي چون همشهري نباشد، نيروهانمي توانند اميدي به كار در روزنامه هاي ديگر داشته باشند. جلايي پور، توقف موقت انتشارروزنامه همشهري را برخورد با حقوق مردم توصيف كرد و افزود: صرفنظر از موضع گيري مردم اين ضرباتي است كه بر سر جامعه زده مي شود ولي همگان بايد آگاه باشند كه جامعه اين ضربات را فراموش نمي كند. صادق زيباكلام نيز گفت: تعطيلي روزنامه همشهري نشان مي دهد چقدر در ميان اصلاح طلبان افرادي وجوددارند كه قبل از اعتقاد به اقتضائات مردمسالاري به منافع خود مي انديشند. وي گفت: گذر زمان نشان مي دهد كه حضور برخي از افراد منتسب به دوم خرداد و اصلاحات بيش از آنكه اعتقاد و نگاه جدي به اين روند داشته باشند، بيشتر به بازيچه و وسيله اي براي ورود به مجلس و قدرت تبديل شده است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اين روزنامه نشريه اي اجتماعي است و كمترمي توان آن را سياسي دانست و كساني كه اين روزنامه و نظاير آن را كه به صورت مستقيم و غير مستقيم منبع درآمد زندگي صدها نفر است توقيف مي كنند، آيانبايد به فكرآينده شغلي و زندگي كاركنان آن؟ باشند زيبا كلام با بيان اينكه اين گونه رفتار و برخوردها با ايران را نشريات، تبديل به ناامن ترين كشور براي اهل قلم و مطبوعات كرده است، گفت: برخورد با روزنامه ها تنها به دليل مسايل سياسي نيست و منفعت طلبي عده اي اين امر را تشديد كرده است. راكعي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز توقيف موقت روزنامه همشهري را نشانه كاهش آستانه تحمل برخي از گروه ها در كشور وي دانست افزود: نبايد به صرف وقوع يك اشتباه كوچك با نشريه پرمخاطبي همچون همشهري برخورد كرد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تعطيلي روزنامه ها را برگرفته ازبرخورد سليقه هايي دانست كه به صورت روزمره و عادي درآمده است. راكعي شغل خبرنگاري را حرفه اي مهم و خطير در جامعه دانست كه تامين حداقل معيشت و تضمين شغلي آنها، ضروري است. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: آقاياني كه حرف ازايجاداشتغال در جامعه مي زنند، چرا با تعطيلي روزنامه همشهري و ساير روزنامه هاوضعيت معيشتي خبرنگاران را تهديد مي كنند. سهيلا جلودارزاده عضو خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: به عنوان يك نماينده مردم، جريان آزاد اطلاعات را به نفع جامعه مي دانم و با تعطيلي روزنامه ها مخالفم. وي توضيح داد: آقاي محجوب تلاش كرد در 10 مورد پاسخي به مطلب منتشر شده در روزنامه همشهري بدهد واين حق قانوني او بود. عضو خانه كارگر خاطرنشان كرد: خود او هم با قصد و نظر تعطيلي روزنامه همشهري اين شكايت را مطرح نكرد و فقط خواست ازاين وسيله به عنوان اهرم فشار استفاده كند. يك استاد دانشگاه علوم ارتباطات نيز گفت: مدعيان اصلاح طلب براي نشان دادن قدرت خود، راه مخالفان اصلاحات و دشمنان كشف حقايق را ادامه مي دهند و ازروشهاي مخالفان اصلاحات استفاده مي كنند. حسن هاشميان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اگر محتواي مطبوعات در جامعه براساس منافع گروه ها و صاحبان قدرت شكل گيرد، امنيت شغلي خبرنگاران هر لحظه از سوي گروه هاي رقيب به خطرمي افتد. اين استاد دانشگاه يكي از ابزارهاي دفاع ازحقوق كارگران را آزادي مطبوعات دانست. با سلامي دوباره به خوانندگان ارجمند خوداز امروز دوباره صبح را با همشهري آغاز مي كنيم.