Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59785S2

Date of Document: 2003-01-22

اسرار دنياي هليومي كاهن معبد كوانتوم - بخش پاياني هم اكنون دانشمندان سرگرم تحقيق در مورد هليم هستندتا دريابند اين مواد چه چيزهايي مي تواننددر مورد سياهچاله هاانرژي سياه كه باعث انبساط جهان مي شودو نقص فضا _ زمان به ما بگويند اما معماي ديگري كه هليم مي تواند براي حل آن كمك هاي شايان توجهي ارائه دهد: چرا جهان عمدتا از ماده تشكيل شده است و از ضد ماده خبري نيست، در حالي كه مطابق تئوري در لحظه انفجار بزرگ مقدارهاي مساوي از هر دو ايجاد شده؟ است امروزه در هيچ كجا نمي توان ضد ماده را مشاهده كرد. شايد اين تركيب با ماده برخورد كرده و ضمن ايجاد تابش نابود شده است. اما با اين شرايط هم از هر مقدار ماده اي كه براي ايجاد ستارگان و كهكشان ها استفاده شده باشد مقدار ماده بايد به ميزان ناچيزي از ضد ماده بيشتر باشد. يكي از تئوري هاي پيشگام در اين زمينه مي گويد، به موازات تكامل جهان، خلاء مقدار ضد كوارك و به ميزان ناچيزي بيشتر از آن كوارك توليد كرد. اين تئوري در دهه 1960 ارائه شد. اگر چنين نظريه اي صحت داشته باشد، بايد اثر خود را در ابر سيال هليم با ايجاد يك نيروي اضافي در يك گرداب چرخنده نشان دهد. ولوويك و ساير همكارانش به طور تجربي نشان دادند كه چنين نيرويي وجود دارد. هليم يك بار ديگر نشان دادمعادله اي كه براي توصيف رويدادهاي اوليه جهان به كار مي رود صحت دارد. ولوويك مي گويد هليم مي تواند دسته ديگري از مسائل را نيز تشريح كند. براي مثال مي تواند شرح دهد كه چرا فضا كاملا مسطح به نظر مي رسد و برخلاف تئوري اينشتين خميده نيست. چرا كهكشان ها به وسيله رشته اي از ميدان هاي مغناطيسي به يكديگر متصل شده اند. يا كدام يك از ثابت هاي بنيادي جهان همانند سرعت نور واقعا ثابت و بدون تغيير است. با اين همه تاكنون پيروان زيادي گرد او جمع نشده اند. خود وي علت اين امر رابه اختلاف نظر و شكاف ناخوشايند بين فيزيكدانان نسبت مي دهد. بعضي از فيزيكدانان سرگرم كار با نظريه نسبيت عام هستند در حالي كه گروه ديگر به تعمق و موشكافي در واقعيات اجسام پيرامون و آزمايشات در دنياي واقعي مي پردازند. وي مي گويد: اجسام چگال كه صلب و خشن به نظر مي رسند در تقابل آشكاري با دنياي زيباي رياضيات نسبيت عام براي هستند بسياري از مردم اين نظريه كه نسبيت عام از مباني چندان مستحكمي برخوردار نبوده و در دماي بالا ممكن است از آن تخطي شود، پذيرفتني نيست... اولف لئونارد (Leonhardt Vlf) از دانشگاه سنت اندرو نيز سرگرم ساخت سياهچاله هاي مصنوعي است و به عقيده وي تنها مشكل ولوويك هوشمندي خود وي است. بسياري از دانشمندان قدرت درك آن چنان بالايي ندارند كه موارد مطرح شده را دريافته و تناظر بين تئوري هاي كيهان شناختي و ابرسيالي را درك كنند. با اين همه آنهايي كه هم با ماده چگال و هم با نسبيت عام آشنا هستند نظرات مساعد بيشتري از خود بروز مي دهند. به عقيده وايزر سيالاتي همانند هليم مايع به عنوان مدل مناسبي براي نيمي از نسبيت عام عمل مي كنند. نيمه ديگر از قطعيت كمتري برخوردار است. براي مثال وي مطمئن نيست كه آيا ابرسيال هليم واقعا مي تواند ثابت كيهان شناسي را تفسير كند يا خير. وايزر مي گويد: اينجا، جاي تامل و درنگ است. چندين روش تكنيكي متفاوت وجود دارد كه با استفاده از آنها و بدون نياز به اين مدل هاي قياسي مي توان بيان واضح و دقيقي از معادلات اينشتين به دست من آورد فكر مي كنم اين ايده ممكن و يا حتي معقول و باوركردني است، اما من تاكنون اثبات دقيق و متقني براي آن نديده ام. اما چنين اثبات هايي ممكن است به زودي ارائه شود. بنياد علمي اروپايي (European Fundation Science) طرحي را به مورد اجرا گذاشته است كه COSLAB (كيهان شناسي در آزمايشگاه ) نام داشته و هدف آن كشف ارتباطات بين مواد چگال، فيزيك ذرات و كيهان شناسي هم اكنون است دانشمندان 10 كشور اروپايي سرگرم كار با مواد چگالي همانند ابر سيال هليم هستند تا دريابند اين مواد چه چيزهايي مي توانند در مورد سياهچاله ها، انرژي سياه كه باعث انبساط جهان مي شود و نقص فضا _ زمان به ما بگويند (البته اگر مطلب گفتني در اين زمينه وجود داشته باشد ). البته هيچ تضميني وجود ندارد كه هليم دشوارترين و مبهم ترين اسرار جهان را آشكار اما سازد وايزر عقيده دارد، ما بايد تا جايي كه امكان دارد تلاش كنيم و اين ايده كه مي گويد طبيعت سرسختانه در مقابل ما مقاومت كرده و از دسترسي ما به اسرار جلوگيري مي كند، را محك بزنيم. وي مي گويد ممكن است كاهن هليمي به يكي از بهترين ايده هاي فيزيك تبديل در شود اغلب موارد بسيار جالب قوانين بنيادي و عميق فيزيك را از مخفي گاه هايي كه اصلا تصورش هم نمي رود مي توان استخراج كرد. اطلاعات بيشتر: كتاب جهان در يك قطره هليم اثر ولوويك به زودي توسط انتشارات دانشگاه آكسفورد منتشر خواهد شد. 12 oct,Scientist 2002 New