Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59782S4

Date of Document: 2003-01-22

نمي توانيم افغان ها را بيرون كنيم ژيلا بني يعقوب راننده از مخملباف پرسيده بود: اين چيزها را به ياد مي آوري يا؟ نه و باز بدون اينكه منتظر پاسخ بماند، ادامه داده بود: اما سه ميليون افغاني كه در ايران زندگي مي كردند و دو و نيم ميليون نفرشان هنوز هم زندگي مي كنند، دزد و قاچاقچي نيستند اصلا همه آنها مرد نيستند و بسياري شان زن و بچه هستند كه حتي به ندرت از خانه هايشان بيرون مي آيند. بسياري از بچه هاي ما متولد كشور شما هستند و تنها جرمشان اين است كه از پدر و مادر افغاني زاده شده اند. پدران و مادراني كه به ايران مهاجرت كرده بودند.. اما مگر خود شما به اندازه ما افغاني ها در ژاپن، آمريكا و اروپا مهاجر نداريد. آيا همه آنها شما را تحقير كردند و شما را قاچاقچي و قاتل خواندند كه شما اين كار را با ما؟ كرديد مخملباف بعد از اينكه حرف هاي راننده افغاني را نقل مي كند، به من مي گويد: من شرط مي بندم كه ما ايراني ها نمي توانيم افغان ها را بيرون كنيم، چون زندگي در افغانستان آن قدر به افغان ها سيلي مي زند كه تمام سيلي هايي كه ما به آنها مي زنيم در مقابل سيلي مرگ، بيماري و فقر هيچ است. بيماري هايي كه يكصد سال پيش در ايران ريشه كن شده است هنوز در افغانستان به عنوان اپيدمي وجود يعني دارد وقتي وارد افغانستان مي شوي بايد خودت را در برابر انواع و اقسام مرض ها واكسينه كني و مراقب باشي به حصبه، مالاريا، جذام و كچلي دچار نشوي. بنابراين در چنين شرايطي دليلي ندارد كه افغاني ها از ايران به كشورشان بازگردند. علاوه بر اين مخملباف معتقد است كه جامعه ايران نيازمند افغان هاست و بسياري از مشاغل سخت توسط آنها انجام مي شود و اصلا با خروج افغان ها از ايران در بسياري از مشاغل بحران به وجود مي آيد. آنها از بسياري از اقوام نامي در ايران قوم فعال تري هستند و نقش زيادي در آباداني ايران داشته اند. مكثي مي كند و مي گويد: من نمي توانم در برابر قوم سخت كوشي كه به شدت در آباداني كشورم موثر بوده است و حالا دچار اين همه رنج و مصيبت شده بي تفاوت باشم. واقعا نمي توانم.