Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59767S3

Date of Document: 2003-01-21

پيام رئيس جمهوري به همايش بين المللي آسياي مركزي را تهديد مي كند غلبه نظاميگري برتوسعه نگري، دهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز ديروز در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه آغاز شد. در اين همايش دوروزه معاونان وزير امور خارجه تاجيكستان، ارمنستان، گرجستان و كارشناساني از سازمان ملل و ديگر كشورهاي آسياي مركزي حضور دارند. در آغاز اين همايش پيام رئيس جمهوري ايران قرائت شد. در اين پيام آمده است: مجموعه تحولات ويژه اي كه امروز سراسر مناطق پيراموني جمهوري اسلامي ايران را از آسياي مركزي و قفقاز تا خليج فارس فرا گرفته است موضوعات بسيار حائز اهميتي را براي بحث و بررسي در جلسات مختلف همايش ارائه كرده است. هنگامي كه در اوايل دهه 90 اتحاد شوروي فروپاشيداميدواري خاصي در آحاد بشري براي شكل گيري جهاني امن و به دور از جنگ ورقابت پديدار شد و اينگونه تصور گرديد كه پايان جنگ سرد و خاتمه رقابت دوابرقدرت پايان جنگها و منازعات منطقه اي است، اما متاسفانه اينگونه نشد و برعكس تصور اوليه دامنه ناامني در مناطق مختلف جهاني وسيعتر گرديد. شرايط پيچيده اي در روابط بين المللي پديدار گشت و پيش از آنكه امنيت گسترش يابد دامنه ناامني جهانگير شد. امنيت نياز آحاد بشري است و حقي است كه بايدبراي تمامي انسانها و جوامع به رسميت شناخته شود، تصور اينكه بخش ازجامعه بشري از اين نعمت بهره مند و بخشي ديگر از آن محروم گردند تصورباطلي است و يادآور تصورات استعماري است كه جهان را به فقير و غني وپيشرفته و عقب مانده تقسيم مي كند، امنيت پيش نياز توسعه و توسعه عامل تحكيم امنيت است. هيچ توسعه اي بدون استقرار امنيت ممكن نمي گرددو هيچ امنيتي بدون توسعه پايدار نمي شود، شرايطي را كه امروز در جهان خصوصا در آسياي مركزي و قفقاز شاهد هستيم شرايطي بسيار حساس است. مهمترين نكته اي كه درباره حساسيت ويژه شرايط منطقه اي مي توان ذكر كرد آن است كه به نظر مي رسد رويكردهاي امنيتي در منطقه بدون توجه به عوامل رشد و توسعه تقويت شده اند و توجه اصلي به منطقه بيشترتوجهي امنيتي و نظامي است و به رشد و توسعه سياسي و اقتصادي منطقه كمترتوجه مي شود و اين موضوع سرآغازي است كه مي تواند رشد و توسعه منطقه رابا خطري جدي مواجه سازد. نگاه محدود امنيتي به جوامع و مناطق باعث به حاشيه رانده شدن آن جوامع و مناطق مي گردد و امروزه به حاشيه رانده شدن جوامع و مناطق خطري است كه امنيت جهاني را تهديد مي كندو تجربه تلخ به حاشيه رانده شدن افغانستان تجربه اي است كه نبايد تكرارگردد. مسئوليتي كه امروز در مقابل مردم منطقه قرار داردآن است كه اجازه ندهند محيط زندگي آنان فقط تعريفي امنيتي داشته باشد وتلاش كنند تا رشد و توسعه سياسي و اقتصادي بخشي از برنامه زندگي آنها گردد و اين جز با افزايش دامنه همكاري هاي منطقه اي و فرامنطقه اي ممكن نيست. از شماانديشمندان و صاحبنظران آسياي مركزي وقفقاز انتظار دارم در جلسات مختلف همايش چشم انداز امنيت و همكاري درآسياي مركزي و قفقاز توجه خاصي به عوامل تحكيم امنيت و افزايش همكاري هاي منطقه اي داشته باشيد و راهكارهاي لازم را دراين خصوص براي دولتمردان و تصميم گيران منطقه پيشنهاد نماييد. وزير امور خارجه نيز در مراسم گشايش اين همايش با بيان اين كه رويكرد جمهوري اسلامي ايران به عنوان قدرت منطقه اي نسبت به تحولات اين مناطق همواره موضعي مثبت و اصولي بوده است، به نقش تعيين كننده ايران در تحولات منطقه از جمله افغانستان وكوشش هاي بي دريغ در برقراري آتش بس و انجام گفت وگو ميان طرفين درگير درقره باغ و تلاش هاي موفقيت آميز در برقراري صلح در تاجيكستان اشاره كرد وگفت: ما تلاش خواهيم كرد تا بحران چچن به صورت مسالمت آميز خاتمه يابد. وي تاكيد كرد كه اتخاذ سياستهاي منطقي توسط كشورهاي منطقه بايد دربرگيرنده منافع تمامي كشورهاي همسايه باشد. وزير امور خارجه همكاري كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز و ايران درراستاي تحكيم امنيت و تثبيت منافع منطقه اي فارغ از مداخلات فرا منطقه اي به ويژه در زمينه هاي اقتصادي و انرژي را بسيار مثبت دانست و تاكيد كرد: در صورت اولويت قراردادن مسايل سياسي، ملي اقتصادي، و منطقه اي، جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداري از كوتاه ترين وارزانترين مسير، بهترين گزينه عبور خطوط انتقال كالا و انرژي از آسياي مركزي و قفقاز است. وزير امورخارجه گفت: جمهوري اسلامي ايران مي تواند بازار مناسبي براي فرآورده هاي نفتي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز باشد. وي افزود: در همين راستا سازمانها و نهادهاي مختلفي براي همكاري منطقه اي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و امنيتي شكل گرفت و توسعه يافت كه اهداف مختلف و متعددي را در منطقه دنبال مي كنند. خرازي در بخش ديگري از سخنانش با ابراز تاسف از اين كه تاكنون ساختاري يگانه كه بتواندتمامي كشورهاي منطقه را در بر گيرد و مسائل مربوط به امنيت، اقتصاد وسياست را در منطقه به گونه اي اساسي مورد توجه قرار دهد، به وجود نيامده است گفت: آنچه در ارتباط با اين ساختار يگانه بايستي مورد توجه قرار گيرد، نگاه به نيازهاي امنيتي كشورهاي اين منطقه بر اساس اصل وابستگي متقابل امنيتي، ساختارهاي داخلي و اعتمادميان اين كشورها است. خرازي افزود: جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اين اصل مسلم كه امنيت كشورهاي منطقه بايد بر اساس نيازهاي امنيتي آنها و در چارچوبنهادهايي تامين شود كه بازتاب واقعي اين نيازها باشند، آماده است درجهت كمك به رشد فرآيند اعتمادسازي در اين منطقه و برقراري صلح و ثبات پايدار به تلاشهاي جدي خود ادامه دهد.