Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59766S4

Date of Document: 2003-01-21

در نشست شوراي شهر طرح واگذاري 131 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصي تصويب شد شوراي شهر شيراز در نشست اخير خود طرح واگذاري 131 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصي را كه از سوي شهرداري درخواست شده بود تصويب كرد. به گزارش خبرنگار بر ما، اساس اين طرح كه با توضيحات مخبر كميسيون مربوطه، رييس سازمان اتوبوسراني و اظهار نظر اعضاء همراه بود 25 درصد از ناوگان مذكور براي ارائه خدمت به شهروندان در اختيار سازمان اتوبوسراني قرار مي گيرد. شهرداري نيز موظف شد كه افزايش سهميه اتوبوس را از طريق وزارت كشور پي گيري همچنين كند از تاريخ اين مصوبه شهرداري بايد نسبت به عملياتي كردن 70 درصد از اتوبوس هاي موجود در تعميرگاه سازمان اتوبوسراني شيراز اقدام كند. در اين نشست همچنين درخواست شهرداري مبني بر بررسي اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهري نيز مطرح شد كه با توجه به نشست هاي قبلي شورا در اين زمينه و پس از توضيحات مخبر كميسيون و معاون حمل و نقل و ترافيك شهري و اظهار نظر اعضاء در نهايت اساسنامه مزبور مشتمل بر 4 فصل 40 ماده 34 تبصره و 106 بند مورد تصويب قرار گرفت.