Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59766S3

Date of Document: 2003-01-21

يك پرسش چند پاسخ شوراهاي اسلامي; انتخاب مردمي صداي گام هاي انتخابات شوراها آرام آرام در جاي جاي كشورمان و كوچه كوچه هاي شهرها و روستاهايمان به گوش مي رسد كه براي دومين بار و پس از چهار سال، ما را به حضوري گسترده فرا مي خواند. شوراهاي اسلامي شهر و روستا به يقين مدبرانه ترين نوع مديريت شهري و روستايي با حضور و نظارت مستقيم مردمي است كه پس از سالها و براي نخستين بار در ايران نمود عيني و عملي يافت و نخستين دوره آن با تمام فراز و نشيبهايش، به پايان راه رسيده و اين بار تالارهاي شورا در تجربه اي ديگر به پشتوانه دست چين شدگان مردم، پرتوان تر از گذشته اين خواسته شهروندان را تجسمي تمام بها خواهد بخشيد. آنچه در اين سالها از پس هم آمده، چراغي است فراراه همه، از شهروندان انتخابگر تا كرسي نشينان نورسيده شوراها كه اين بار با دستاني به مراتب پرتر كمر به، خدمت موكلان خويش مي بندند. آنچه در نزد صاحبان خرد قابل اعتنا مي نمايد انتخاب هوشمندانه و اصلح از جانب شهروندان است كه اين بار دست در چنته تجربه ها با چشماني گشوده، نمايندگان واقعي خود را نه با نظر به سيماي آشنا، بلكه با اعتقاد به توان و جوهره راستين آنان، راهي اين آوردگاه تازه خواهند كرد. اما به راستي مردم در انتخاب داوطلبان ورود به شوراهاي اسلامي شهر و روستا به چه مواردي مي بايست دقت بيشتري داشته باشند و براساس كدامين معيار و سنجش، نمايندگان خود را گزينش؟ كنند خبرنگار ما در مشهد اين موضوع را با جمعي از آگاهان به مسائل شهري و روستايي به پرسش گذاشته است. * * * * دكتر حسين وظيفه دوست، استاد دانشگاه در رشته مديريت: اصولا عملكرد مديريتي و اجرايي يك داوطلب در گذشته بسيار مهم است زيرا شورا محل و جايگاه آزمايش و خطا نيست و در حقيقت مي بايست تجربيات گذشته يك داوطلب ورود به اين عرصه در شوراي شهر متبلور شده و او با استفاده از اين تجربيات در خدمت شهروندان باشد. مردم بايد بيش از آن كه روي شخصيت افراد متمركز شده و دقت كنند، بر تخصص و تجربه داوطلبان دقت داشته باشند. افرادي كه انتخاب مي شوند بايد حتما از نظر معماري شهري با اطلاع و صاحبنظر بوده و حداقل يك نفر از اعضا داراي اين تخصص باشد و ساير افراد نيز در رشته هاي مالي، مديريت شهري، حقوق، حمل و نقل و ترافيك داراي تخصص و ديدي كارشناسانه باشند. ما واقعا در شوراي شهر نياز به مرد عمل داريم و كساني بايد وارد اين عرصه شوند كه كاملا چهره اي اجرايي داشته باشند و اگر هم داراي گرايش هايي سياسي هستند مي بايست صرفا براي مردم و شهروندان در حوزه هاي تعريف شده شورا حركت كنند بنابراين مردم بايد نسبت به اين تعهد داوطلب مورد نظر خود از اطمينان كافي برخوردار باشند. همچنين داوطلب بايد شورا را به طور كامل درك كرده و از قوانين شوراها كاملا آگاه و مطلع در باشد عين حال مردم نبايد تحت تاثير روش هاي فريبنده تبليغاتي قرار گيرند و به نظر من شهروندان نيز به اين مهم توجه دارند و با استفاده از تجربيات گذشته بحث شناخت صداقت كاري داوطلب به مراتب از تخصص و ساير گزينه هاي ديگر براي مردم از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا صادق بودن موجب حضور بيشتر و مشاركت گسترده تر مردم در عرصه هايي مانند شوراي شهر و عمران و توسعه شهري مي شود و در غير اين صورت شهروندان با نوعي حس فريبخوردگي از حضور در اين عرصه پرهيز و دوري مي كنند. * سهيل صالحي مدرس دانشگاه: داوطلب ورود به شورا بايد- 1 از شم قوي اقتصادي برخوردار باشد زيرا اداره شهر نياز به منابع مالي دارد و منابع مالي در صورت وجود منابع پايدار درآمدي تحقق مي يابد بنابراين داوطلب ورود به شورا بايد به خوبي از منابع پايدار درآمدزا اطلاع داشته و در صورت نبود آن مي بايست توانايي طراحي و ايجاد آنها را داشته باشد- 20 از قدرت بالاي مديريتي برخوردار باشد تا بتواند طرحهاي تجاري - اقتصادي درون شهري را پس از شناسايي و طراحي به دست اجرا بسپارد- 30 از قدرت نظارتي استواري برخوردار باشد زيرا اعضاي شوراهاي شهر و روستا پس از بحث و شور و تصويب طرحهاي عمران شهري جهت اجرا آن را به شهردار شهر مي سپارند و از اين مرحله به بعد وظيفه آنان تنها داراي بعد نظارتي خواهد بود كه در صورت فقدان نظارت مناسب و قوي، هر طرحي هر چند هم خوب و عالي با اجراي ضعيف مجريان براي شهروندان بيفايده و حتي زيان آور خواهد بود- 40 در نهايت از تخصص و تجربه كافي در امور شهري برخوردار باشد و ضمن بومي بودن از متن اجتماع و شهر اطلاع و بر آن تسلط داشته باشد. محمدرضا * حيدري، مدير كل دفتر سياسي استانداري خراسان: داوطلب ورود به شورا بايد داراي توانمنديهاي شخصيتي و مديريتي براي استفاده از نيروهاي بالقوه اي باشد كه در شهرها وجود دارند، همچنين وارد شدن به اين بحث كه افراد شورا بايد سياسي باشند يا غيرسياسي اصلا درست نيست بلكه مطلوبترين گزينه اين است كه فرد متخصص و در عين حال سياسي باشد، زيرا شوراها در خرده نظام سياسي و در سلسله مراتب قدرت ديده شده اند و داراي شان و جايگاه سياسي هستند و بنابراين مي بايست عضو شورا به لحاظ سياسي فردي هوشمند و آگاه باشد. مردم نيز بايد به برنامه هاي داوطلبان راي بدهند نه به افراد و مي بايست به افرادي راي داد كه داراي برنامه هاي كلان و كاربردي در حوزه شهري باشند، افرادي كه مختصات شهر را در يك افق چند ده ساله (بلند مدت ) ببينند و براي آينده برنامه ريزي كنند. بايد به افرادي راي داد كه اصل مشاركت و رجوع مجدد به افكار عمومي را قبول افرادي دارند كه راي مردم را تزيين ندانند و پس از برگزيده شدن در مواقع مورد نياز دوباره به مردم مراجعه و كسب تكليف كنند و خود را نسبت به شهروندان پاسخگو بدانند. همچنين، سختكوشي و پايبندي و داشتن اهتمام به حل مشكلات شهري، نداشتن پست هاي متعدد مديريتي و داشتن قاطعيت و كوتاه نيامدن بر سر منافع شهروندان و در نهايت دفاع از حقوق و منافع مردم با ايستادگي در برابر دستگاه هايي كه در حوزه مديريتي شهر به امور غيرقانوني مبادرت مي ورزند، از نشانه هاي يك داوطلب مناسب براي احراز نمايندگي مردم در شوراست كه بايد به آنها توجه شود. * علي خوشخوي، معاون اداره كل تعاون استان خراسان: با توجه به جايگاه شورا به عنوان يك نهاد مهم در جامعه مدني و وظايف گسترده اي كه قانون اساسي اجازه واگذاري آن را داده است و از سياست هاي دولت نيز واگذاري امور مديريت شهري به شوراها مي باشد فكر مي كنم كه مردم در انتخاب اعضاي شوراها بايد به اين نكات توجه داشته باشند- 1 علم و تخصص ابزار ضروري مديريت هستند كه بايد بيشترين امتياز را به آنها داد- 20 توانمنديهاي فردي و مهارت هاي مديريتي شرط بعدي براي اعضاي شوراهاست - 30 سوابق كاري تجربه مفيد و سلامت نفس در عملكرد گذشته مي بايست مورد توجه قرار گيرد و از افراد باندباز، قوم گرا و سوءاستفاده كننده بايد احتراز شود- 40 روحيه مشاركت جويي مردم داري پاسخگويي قانونمداري انتقادپذيري و سعه صدر نيز بايد از امتيازقابل توجهي برخوردار باشد- 50 دارابودن روحيه كار جمعي، دوري از فردگرايي و اعتقاد به خرد جمعي در تصميم گيريهاي مهم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين علاوه بر توجه به توانمنديهاي فردي و ابعاد مثبت شخصيتي كه با مطالبات عمومي مردم هم سازگاري دارد لازم است در تركيب افرادي كه در كنار يكديگر قرار مي گيرند از لحاظ تخصصي و صنفي توجه شود زيرا وجود نيروهاي برخوردار از تخصص هاي مختلف ضمن غني كردن تصميم گيريها به نوعي مطالبات اقشار مختلف را نيز در برخواهد داشت. * جواد تقوي كارشناس علوم سياسي: اصل اين است كه داوطلب ورود به شورا بايد حس انجام خدمت به شهروندان را به گونه اي واقعي دارا باشد در غير اين صورت نمي تواند از توانمنديهاي پنهان و بالقوه خود بهره ببرد. همچنين او بايد شجاعت در پرسيدن و طلب كردن و توضيح خواستن از مديران مسئولي كه در زنجيره مديريت شهري حضور دارند را داشته باشد تا در مقابل بتواند پاسخگوي مطالبات مردم باشد. فضاي كنوني به نوعي است كه نخبه گرايي به شدت رواج يافته و بخش بزرگي از مردم ناديده انگاشته مي شوند اما در مقوله شوراي شهر اين توده هاي مردم هستند كه با انتخاب و گزينش نمايندگاني از بين خود مديريت مستقيم و بي سابقه اي را بر امورشهري خواهند داشت و براي اجراي عيني شعار پاسخگويي به مردم، داوطلب بايد از شجاعت و جسارت هاي لازم برخوردار باشد و به شدت بايد از پاسخگويي هاي فردي اجتناب و پرهيز كند. همچنين داوطلب بايد از ديد كلان و در عين حال جمعي به معضلات و مسايل شهري بنگرد، زيرا نيازهاي شهر از ويژگي هاي عام و جمعي سرچشمه مي گيرد. داوطلبان در برنامه هاي خود بايد مديريت واحد شهري را لحاظ و تكليف مسائل و معضلاتي مانند بهداشت، ترافيك، امنيت و ساير موارد مشابه را روشن كنند. * سيد مهدي ميرهاشمي، مسئول يك تشكل حمايتي: نخستين اولويت انتخاب يك داوطلب، اطمينان از عدم وابستگي مالي داوطلب نسبت به تشكيلات شوراست يعني براي عضويت در شوراي شهر وجهي نگيرد، زيرا فرد فرهيخته اي كه با شناخت كافي از مشكلات شهرو به نمايندگي از تعداد ديگري شهروند به شورا راه مي يابد مي بايست به صورت افتخاري براي مردم كار كند. در مرحله بعد از هر صنف و موقعيت اجتماعي بايد نماينده اي در شورا باشد به اين صورت كه شورا مكاني جميع و مركب باشد، زيرا در اين حالت كميسيون هاي تخصصي شكل واقعي تري به خود مي گيرند و توانايي رسيدگي به انواع مشكلات شهري را خواهند داشت و بايد دقيقا مشخص شود كه هر فرد از چه تخصصي برخوردار است تا از حضور يكنواخت افراد در شورا پيشگيري شود و شورايي داشته باشيم با انواع تخصص هاي مورد نياز شهروندان. در حال حاضر متاسفانه مردم و شهروندان به شيوه بصري با داوطلبان آشنا مي شوند يعني از طريق پوسترها و تبليغات مطبوعاتي و در حالي كه بسياري از داوطلبان از كمترين صلاحيت كافي و لازم برخوردارند و تنها به صرف تبليغات گسترده و وسيع مي توانند آراي مردم را به خود جلب كنند. مردم نبايد به اين موضوع استناد و اكتفا كنند و بهتر است با شناخت بيشتر و محكم تري به داوطلبموردنظر خود راي دهند. * محسن اكبرنژاد، كارشناس نيروگاه طوس مشهد: يك عضو شورا در درجه نخست بايد مردم دار و اجتماعي باشد و سپس آگاه به مسائل روز شهر بوده و در عين حال بومي قديمي آن شهر باشد زيرا با يكي دو سال ساكن بودن در يك شهر نمي توان با تمام مسائل آشنا شده و مطمئنا با سال ها زيستن بسيار متفاوت خواهد بود. يك عضو شورا بايد متخصص و باسواد و در عين حال متعهد باشد، براي او نظرات مردم و شهروندان بايد مهم و تعيين كننده باشد و اگر نكته اي را براي طرح در شورا به او متذكر مي شوند نبايد به صرف اين كه از سوي شهروندي معمولي آن نكته و موضوع طرح شده است به راحتي از كنار آن گذشته و به دست فراموشي بسپارد. بنابراين يك عضو شورا بايد اهل عمل بوده و به شعارهاي خود پايبند باشد و همگام با مردم حركت كندو در عين حال او نبايد سياسي باشد، زيرا شوراي شهر و روستا محل كار است و مكاني است براي تصميم گيري در جهت توسعه و رشد بيشتر شهر و روستا و نه بحث هاي بي فايده سياسي. در نهايت يك داوطلب ورود به شورا بايد شجاع و نترس باشد و آمادگي كافي براي رويارويي با انواع مشكلات و دشواريها را دارا باشد. * دكتر امير غريب پزشك: داوطلب ورود به عرصه شورا مي بايست - 1 بومي آن هم با قدمت زياد بوده تا بر تمام مسائل شهري تسلط كافي داشته باشد- 20 متخصص و در عين حال متعهد باشد. زيرا تخصص كه از لوازم اصلي كار در شوراهاي شهر و روستاست در كنار تعهد معنا مي يابد- 30 حداقل سن او نبايد كمتر از 35 سال باشد زيرا با تمام ايماني كه به قدرت و توانايي جوانان دارم اما عرصه شورا، عرصه اي است كه ايجاب مي كند افرادي باتجربه بيشتر و اطلاعات و آگاهي به مراتب گسترده تري در تمام جوانب شهري حضور داشته باشند- 40 شوراي شهر نبايد از لحاظ جنسيتي و تخصصي از بافت همگوني تشكيل شده باشد بنابراين در انتخاب داوطلبان با در نظر گرفتن اين شاخص مي بايست تنوع جنسيتي و تخصصي را مدنظر داشت - 50 توانايي اجرايي داشته باشد و تنها به توانايي هاي علمي او نبايد بسنده كرد- 60 نبايد شغل دوم و سوم داشته باشد تا بتواند بيشتر در اختيار شورا و در خدمت شهروندان باشد- 70 حقوق دريافتي او بايد متناسب با حضور و تلاش وي در شورا باشد و ميزان آن نبايد غيرمتعارف باشد- 80 شناخته شده و داراي چهره اي با سابقه هاي مثبت اجرايي باشد.