Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59700S1

Date of Document: 2003-01-18

جدال بزرگ در اليزه منبع: اكونوميست - مترجم: كامبيز قشمي كاهش ماليات ها و ايجاد فضاي مناسب باعث سرمايه گذاري رشد خصوصي سازي در فرانسه شده است در نزد گروه كثيري از طبقه متوسط مردم افزايش داده است، اما پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده و با ادامه روند موجودوضعيت اقتصادي متزلزل و نابساماني در انتظار فرانسه خواهد بود امروزه موسسات بازرگاني كوچك بر تعداد كارمندان خود فزوده اندزيرا كم شدن ساعات كاري سال 2002 اعمال شده ضررهاي غيرقابل جبراني را به آنان وارد كرده است كه از ابتداي ژانويه تعطيلات سال نو پايان يافت و سياستمداران فرانسوي همچون سايرين از تعطيلات به خانه بازگشته اند. به نظر مي رسد كه نخست وزير، آقاي ليونل ژوسپن در تمام مدت تعطيلات نيز سرگرم رسيدگي به امور جاري كشور بوده و همين مساله رئيس جمهور شيراك را عصبي كرده است. البته با درنظر گرفتن مدت زمان كوتاه باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري اين مساله بسيار ساده به نظر مي رسد. ليونل ژوسپن نخست وزير سوسياليست فرانسوي در چهار سال گذشته در فضايي بسيار آرام به گسترش فعاليت سياسي خود به جهت پيروزي در انتخابات سراسري مي پرداخت اما امروزه حتي از تعطيلات كريسمس نيز چشم پوشي كرده او است با شتاب بيشتري در جهت پيشبرد اهداف سياسي اش براي كنار گذاشتن سياست هاي محافظه كارانه شيراك فعاليت مي كند. با اين وجود گرايش ظاهري شيراك به سوي دموكراسي غربي و زيركي خاص وي در بازي هاي سياسي در طول چهار سال گذشته جايگاه ويژه اي براي او در نزد مردم كسب كرده و فرصت مناسبي براي كسب پيروزي هاي آينده حزبي را فراهم كرده است. شيراك در طول دو سال گذشته با توجه كافي به وضع معيشتي مردم نقش موثري را در بهبود وضعيت اقتصادي آنان برعهده داشته و موجبات خرسندي راي دهندگان 7را به وجود آورده است. همچنين با ايجاد تسهيلات مناسب در برابري حقوق خارجي ها با شهروندان فرانسوي كوشش بسيار كرده است. پس در حال حاضر چه مشكلي او را تهديد؟ مي كند شيراك قبل از شروع اولين تعطيلات رسمي دوران رياست جمهوري اش در 23 اوت در ديدار از كابينه ژوسپن خشنودي خود را از عملكرد دولت ابراز مي دارد. شرح ديدار و مذاكرات انجام شده طي مقاله اي در روزنامه تحت نفوذ شيراك فيگارو با تيتر زير به چاپ مي رسد: نخست وزير فرانسه بيش از گذشته خود را مقيد به پيوندهاي مردمي و دموكراسي غربي خواهد كرد. بدون ترديد اصرار بر وجود پيوندهاي ياد شده در بين مردم و سياست ترويج دموكراسي غربي به وسيله نخست وزير سوسياليست فرانسه همخواني چنداني ندارد و بيان اين مطلب از سوي رئيس جمهور تنها توجه دادن مردم و رسانه ها به شكاف عميق مابين رئيس جمهوري و نخست وزير فرانسه است. در يك هفته مانده به آغاز سال نو ميلادي باز هم فيگارو دولت را به دردسر مي اندازد. سرمقاله جديد فيگارو در غيبت ساير رسانه هاي خبري وظيفه اش را به خوبي انجام مي دهد و به عنوان يك منبع رسمي و مردمي مشكل بسيار بزرگي را براي دولت به وجود مي آورد: فاجعه بزرگ در جزيره كرس با اين تيتر ژوسپن به استقبال خطر مي رود و بزرگترين شكست سياسي زندگي اش را متحمل او مي شود با حالتي مايوس و شكست خورده و پس از سه روز اقامت و برگزاري جلسات مختلف با جدايي طلبان كرس به پشت تريبون مي رود و بزرگترين امتيازدهي دولت فرانسه را اعلام مي كند: پاريس متعهد مي شود تا استقلال كرس را به همه پرسي بگذارد و تا آن تاريخ و به منظور آرام تر شدن فضاي اجتماعي جزيره صنايع وابسته بومي از چرخه ماليات دولتي خارج شوند. همچنين تدريس زبان كرسي تا سال 2004 در مدارس جزيره به طور رسمي اعلام شده و قانون اساسي براي اداره كردن جزيره كرس پس از برگزاري همه پرسي در پاريس به تصويب پارلمان برسد. بسياري از رهبران جدايي طلب كرس گمان مي كردند تا با تحت فشار قرار دادن دولت مي توانند در طول سال 2003 ميلادي به خواسته هاي خود برسند اما ضربالاجل آنها براي ژوسپن تنها در مورد آزادي چهل نفر از زندانيان سياسي موثر واقع شد. در پايان ماه فوريه ايوان كولونا تروريست سابقه دار فرانسوي كه از دو سال پيش و به جرم خرابكاري در زندان به سر مي برد آزاد خواهد شد. وي به همراه كلود اريگنا كه در سال 2001 به طرز نامعلومي كشته شد از رهبران اصلي جدايي طلبان كرس بودند. تمامي معادلات به نفع گروه متخاصم و به ضرر دولت به پايان رسيد. ژوسپن حتي به بيوه اريگنا قول داد تا مسببان قتل شوهرش را پيدا كرده و در انجام تشريفات قانوني و قضايي كوتاهي نكند. با اين اوصاف اوضاع منطقه تا حدودي رو به آرام شدن گذاشت. در روزهاي ابتدايي سال نو ميلادي فرانسوا سانتوني از رهبران پيشين جدايي طلبان كرس دولت فرانسه را محكوم به ترويج فرهنگ مافيايي در جزيره كرد و در ششم ژانويه در يك مراسم عروسي در جنوب جزيره از پشت هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. با مرگ او در اين هفته سرنخ هايي در خصوص دو قتل ديگر در شرق جزيره كرس به دست آمد. سرانجام نيز با اعلام رسمي دادگستري جنوب فرانسه كه تمامي قتل هاي اتفاق افتاده را مربوط به منازعات داخلي جدايي طلبان مي دانست از شدت اعتراضات گروه ها و احزاب راست و چپ كاسته شد. با اين حال و با اتفاقات پيش آمده آقاي ژوسپن به ناگاه و در آستانه سال جديد ميلادي در تنگناي سختي قرار گرفت و موج اتهامات عليه او شدت يافت. وي حتي فرصتي براي دفاع از خود در برابر فشار مطبوعات و ساير جناح ها پيدا نكرد و همگان منتظر هستند تا عكس العمل ژوسپن را پس از تحولات انجام شده مشاهده كنند. بسياري از منتقدان در جناح چپ و راست سياست هاي دولت را در آستانه سال جديد ميلادي به انتقاد گرفته اند. آنان در برنامه اي هماهنگ به محكوم كردن آزادي تروريست ها و اقدام جدايي طلبان در ابراز عقيده خود پرداخته و آنان را با همتايان باسكي و برتوني و يا ساير نقاط جدايي طلب اروپا مقايسه كردند. خطر تجزيه جمهوري فرانسه براي آقاي ژان پير شونمان وزير كشور صبور كابينه آقاي ژوسپن آنقدرها عجيب و غيرمعمول نمي نمود زيرا وي در سال گذشته و درپي ناآرامي هاي موجود در جزيره كرس هشدار جدي خود را به مقامات تصميم گيرنده چون آقاي رئيس جمهور و نخست وزير ارائه كرده بود و پيش بيني وقوع جريانات اتفاق افتاده در زمان نزديك به انتخابات نيز توسط وي انجام گرفته اما بود جاي اين سوال باقي است براي كسي كه سوداي رياست جمهوري را در سر دارد چه تعداد ترور رهبران مخالف و چه مقدار امتيازدهي تا رسيدن به هدف نهايي مورد نياز؟ است با اين وجود گروه رقيب و حتي رئيس جمهور منزوي كنوني فرانسه كه رياست جمهوري جذابيت چنداني براي او نخواهد داشت، چه سودي از آشفتگي اوضاع سياسي خواهند؟ برد اين اوضاع به ژوسپن كمك مي كند تا به مبارزه و تلاش خود براي رسيدن به هدف نهايي اش ادامه داده و راه هاي جديدي را براي اين منظور طراحي كند! اين امكان وجود دارد كه جزيره كرس طي ده سال آينده براي دولت مركزي به صورت غيرقابل كنترل درآيد، اما در وضعيت كنوني هيچ رقيب سياسي ديگري براي ژوسپن در جزيره كرس وجود نخواهد داشت و اين امتياز خوبي براي او و راي دهندگان 7به او محسوب مي شود هرچند كه براي عده اي اين واقعيت غيرمنتظره مي نمايد. از سوي ديگر و در بعد خارجي سياست جديد ژوسپن ابهامات تازه اي را در سطح جهاني و منطقه اي به وجود آورده است كه برخي از آن به عنوان كارشكني هاي ساير احزاب براي تخريب وجهه ژوسپن نام مي برند. فرانسوي ها كه در اقدامات خود به معني واقعي كلمه سريع و دقيق عمل مي كنند درمورد پيروي از قوانين اتحاديه اروپايي بسيار سخت گيرانه و كند ظاهر شده اند. دولت پاريس در برابر قوانين اتحاديه اروپايي به مانند يك پرنده مهاجر عمل مي كند. اتحاديه اروپايي از فرانسه مي خواهد كه از قوانين و معافيت هاي وضع شده در پيمان بروكسل پيروي كند اما ايوكوشه وزير محيط زيست كابينه ژوسپن به صراحت اعلام كرده كه دولت وي از طرح هاي خيالي حمايت نمي كند. جالب است بدانيد كه اظهارات وزير محيط زيست كابينه ژوسپن كه از حزب رقيب وي است مدتي قبل توسط روزنامه هاي حزبي و به خصوص فيگارو تبليغ شده و با تاكيد بر شعار فرانسه براي فرانسويان چهره اي محبوب و مردمي از وي ساخته اند. با اين حال ژوسپن، وزير محيط زيست كابينه خود را طرد نمي كند بلكه به طريقي ديگر مي تواند از محبوبيت به وجود آمده او به نفع خود استفاده كند، به نحوي كه در سرنوشت انتخابات رياست جمهوري تاثير فراواني داشته باشد. با اين اوصاف، در طول چهارسال كابينه ژوسپن موفقيت هاي مضاعفي را در داخل و خارج كشور به دست آورده است. نرخ بيكاري و عدم اشتغال نيروي انساني 12 درصد سقوط داشته و تورم تا 9 درصد نسبت به سال گذشته بهبود يافته است. كاهش ماليات ها و ايجاد فضاي مناسب سرمايه گذاري باعث رشد خصوصي سازي در فرانسه شده است. نكته قابل توجه عمل كردن به شعارهاي انتخاباتي در دولت كنوني است. كاهش ساعات كاري از ساعت 39 به 35 ساعت در هفته و افزايش دستمزدها محبوبيت ژوسپن را در نزد گروه كثيري از طبقه متوسط مردم افزايش داده است، اما پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده و با ادامه روند موجود وضعيت اقتصادي متزلزل و نابساماني در انتظار فرانسه خواهد بود. همچنين موسسات اقتصادي آمريكا با حركتي آرام در حال رخنه كردن در اقتصاد فرانسه هستند و شركاي قديمي فرانسوي ها يعني آلمان ها را از ميدان بيرون كرده اند. همچنين طبق اعلام رسمي موسسه نظرسنجي ميشل دوفان حجم مبادلات خارجي فرانسه كه در سال /3 3 قبل درصد رشد داشته است /2 3 رقم درصد كاهش را نشان مي دهد كه ممكن است جايگاه فرانسه را در عرصه تجارت جهاني پايين آورد و نيز پايين آمدن سطح ماليات ها عرصه را براي دولت فرانسه بسيار تنگ خواهد كرد زيرا اتحاديه اروپايي بودجه كلاني را در جهت گسترش اهداف تجاري درنظر گرفته است كه سهم فرانسويان بسيار فراتر از ساير كشورهاي عضو اتحاديه است. اما تمام اين پيش بيني ها در نظر راي دهندگان 7و نامزد احتمالي آنان ژوسپن ناديده گرفته مي شود. آنها فقط روزهاي خوش كاهش ماليات و تورم و حاشيه امنيت شغلي مناسب را در طول سال هاي رياست جمهوري ژوسپن مي بينند. امروزه موسسات بازرگاني كوچك بر تعداد كارمندان خود افزوده اند زيرا كم شدن ساعات كاري كه از ابتداي ژانويه سال 2002 اعمال شده ضررهاي غيرقابل جبراني را به آنان وارد كرده است. در بعد داخلي و حزبي نيز پيچيدگي هاي كينه توزانه اي مشاهده مي شود. وزير دارايي كابينه ژوسپن، آقاي لوران فابيو كه مدت بسيار طولاني رقيب وي در حزب سوسياليست براي تصدي پست نخست وزيري شمرده مي شد، بخشنامه هاي دست وپاگيري را به مرحله اجرا گذاشته است و اين سبب مي شود تا ژوسپن در آينده كاري آقاي فابيو تفكر بيشتري داشته و در خصوص همكاري آينده تجديدنظر كند. با اين حال نخست وزير كنوني موفق شده است تا راي دهندگان 7خود را براي انتخابات آينده حفظ كند. اما سوءنيت هاي موجود كارشكني ها و بدبيني ها، دوران بسيار وحشتناكي را در طول پنج سال گذشته و نخست وزيري ژوسپن و به خصوص در آغاز سال جديد ميلادي به وجود آورده است. شيراك با اطلاع كامل از جريانات موجود، نخست وزيرش را حفظ مي كند، چرا كه رئيس جمهور در قبال اقدامات دولت پاسخگو نبوده و چه بسا عدم توانايي ژوسپن در پاسخ به مشكلات وجهه او و حزب سوسياليست را بيش از گذشته تخريب كند. از سويي ديگر ژوسپن در برقراري ارتباطات زيركانه با سياستمداران موفق عمل نكرده است، كاري كه شيراك با زيركي خاصي و با موفقيت از عهده آن برآمده است. در اين مقطع خاص زماني شيراك خوش بينانه معتقد است كه راي دهندگان 7در انتخابات بعدي در فضايي آرام به انتخاب رئيس جمهور منتخب خود پرداخته و به تهمت هايي كه در پشت نام رياست جمهوري فرانسه وجود دارد و حسابهاي مالي و غيرقانوني او و حزب حمايت كننده اش توجه نخواهند كرد; سخناني تبليغاتي در جهت معطوف ساختن ذهن رسانه ها و مردم به بازي هاي پشت پرده. شيراك در سال 1989 و در زماني كه شهردار پاريس بود متهم به اختلاس شد و اين تهمتي بود كه يكي از اعضاي حزب سوسياليست بر او وارد ساخت. شيراك متهم شده بود كه در خصوص واردات تجهيزات مربوط به كشتي هاي بادباني ماليات مربوطه را پرداخت نكرده است، بر همين اساس نيز متعهد شد تا قبل از انتخابات رياست جمهوري كليه حسابهاي مالي مربوط به پايتخت را به دادگاه، مردم و جرايد اعلام كند كه در نهايت منجر به پيروزي او شد. همچنين ديگر تهمت هاي وارد بر رئيس جمهور فرانسه، دريافت چهارصد هزار دلار وجه نقد براي تفريحات خارج از كشور بود. وي متهم شده بود كه در طول سال هاي 1992 تا 1995 مبلغ مذكور را در سفرهاي تفريحي خود خرج كرده است كه پس از حضور در دادگاه و ارائه مستندات قانوني كه نشان مي داد مبلغ مذكور مربوط به پس انداز دوران نخست وزيري شيراك در طول سال هاي 1986 تا 1989 بوده است تبرئه شد. حتي عنوان شده بود كه مبلغ پرداختي براي بازسازي زندان شارتيه در زمان رياست شيراك در شهرداري پاريس صرف خريد زمين و قصري قديمي شده است كه در طول سال ها محلي تفريحي و خاطره انگيز براي اردوهاي نوجوانان بوده كه هنوز هم از ابهامات موجود در پرونده شيراك شمرده مي شود. به هر حال رسيدن به رياست جمهوري فرانسه منوط به شكست ديوارهاي سخت تهمت و افترا خواهد بود كه وجه مشترك تمامي روساي قبلي و بعدي اين پست است و باعث مي شود تا پيوندي عميق مابين نخست وزير و رئيس جمهور كنوني به وجود آيد.