Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59697S1

Date of Document: 2003-01-18

و مير تصادفات درصد 10سالي افزايش مي يابد مرگ تهرانشهر: ايران در تعدادبالاي كشته شدگان حوادث رانندگي در جهان ركورددار است. دكتر رستم گلمحمدي - عضو هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه همدان با بيان اين مطلب به تهرانشهر افزود: طبق آمار نرخ رشدمرگ و مير ناشي از تصادفات در فاصله سال هاي 1990 تا 1993 در درصد 18فرانسه /1درصد 2 هند پاكستان 2 درصد و دانمارك درصد 7 برآورد شده است; در حالي كه در ايران تنها در فاصله سال هاي 1373 تا 1375 بيش از 55 درصد رشد داشته است. وي رشد متوسط سالانه مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در ايران رادرصد 10 اعلام كرد و افزود: بر اساس آمار پزشكي قانوني ايران تعداد كشته شده ها در حوادث رانندگي به ازاي هزار 10هر وسيله نقليه 29 نفر است. در حالي كه در ساير كشورهاي در حال توسعه اين رقم حداكثر به 15 نفر و در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بين 1 /2 5 تا نفر برآورد شده است.