Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59686S11

Date of Document: 2003-01-17

جوابيه قرارگاه مركز سيدالشهدا ماموران بسيج مي توانند با جرايم مشهود برخورد كنند در پي درج خبري در صفحه 3 روز جمعه /10 /81 13 مورخ با عنوان مراكز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه چه مي كند. فرمانده قرارگاه مركزي سيدالشهداي نيروي مقاومت بسيج جوابيه اي به روزنامه ارسال كرده است. لازم به ذكر است آن خبر به نقل هفته نامه يالثارات بوده است. - 1 مامورين نيروي مقاومت بسيج به استناد ماده 1 قانون حمايت قضايي از بسيج /10 1 /مصوب و 1371 ماده 15 قانون آيين دادرسي در امور كيفري /6 /1378 31 مصوب ضابط قضايي محسوب مي شوند و مي توانند با رعايت ضوابط و شرايط مقرره با جرايم مشهود برخورد نمايند. - 2 با توجه به صراحت ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري رياست و نظارت بر ضابطين قضايي از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده آنان است با رئيس حوزه قضايي است و ضابطين بسيجي نيز موظف به اجراي دستورات مقام قضايي مي باشند هر چند پيگيري امور مربوط به جرايم غيرمشهود باشد. - 3 برگزاري تورهاي ايست و بازرسي با هدف تامين امنيت و آسايش عمومي از وظايف ذاتي مامورين نيروي مقاومت بسيج مي باشد كه تنها در صورت مشاهده جرم مشهود اقدامات لازم به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم يا فرار متهم، از سوي ضابط قضايي حاضر در تيم به استناد تكليف قانوني صورت مي پذيرد. - 4 همان گونه كه در گزارشات مورد اشاره در آن روزنامه مشاهده مي شود اقدامات ضابطين بسيجي طبق قانون و در چارچوب ضوابط قانوني است و در هيچ يك از موارد گزارش شده، نمونه آنچه در آغاز مطلب تحت عنوان كنترل عابران و وسايل نقليه توسط مراكز اجرايي آمده ملاحظه نمي شود. - 5 البته از آن روزنامه با توجه به سوابق و خط و مشي آن جاي تعجب ندارد كه به جاي تقدير از نيروهاي جان بر كف بسيج كه همچون دوران دفاع مقدس بدون هيچ گونه چشم داشتي به صورت شبانه روزي در حفظ امنيت مردم و حذف مظاهر فساد اخلاقي و اجتماعي تلاش مي كنند زحمات آنها را زير سوال ببرد. نكته قابل تامل اين است كه چه عاملي اضطراب و نگراني دست اندركاران و متصديان آن روزنامه را فراهم آورده كه اين قبيل تلاش هاي خالصانه اي را مورد سوال قرار مي دهند، البته اين اضطراب و نگراني بي دليل نبايد باشد. در پايان يادآور مي شود اين قبيل جوسازي ها و غوغاسالاري هاي متداول و مرسوم خللي در عزم و اراده بسيجيان جان بر كف كه آماده برخورد قاطعانه در چارچوب قانون و تكليف شرعي با ترويج كنندگان مفاسد اخلاقي و اجتماعي هستند خللي وارد نكرده و اعلام مي داريم من بعد هيچ عامل فسادي در حاشيه امنيت كاذب قرار نخواهد داشت، ضمنا اين قرارگاه پيگيري موضوع از طريق مراجع قضايي را براي خود محفوظ مي داند.