Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59667S6

Date of Document: 2003-01-16

ارائه نكردن اسناد مهمترين دليل اختلاف بين موديان و سازمان مالياتي است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون هياتهاي حل اختلاف مالياتي گفت: اعتراض موديان به هياتهاي حل اختلاف اغلب مربوط به ارائه نكردن اسناد و مدارك مثبت و مستدل به حوزه ها و هياتهاي حل اختلاف مالياتي است. محمد رضايي فر افزود: برخي، موديان براي فرار مالياتي، فقط بخشي از اسناد و مدارك خود رادر دفاتر رسمي مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت و براي نگهداري حسابهاي خود از ساير دفاتر استفاده مي كنند. وي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي كشور جهت نظارت بر اجراي قوانين ومقررات، به موجب ماده قانون 181 مالياتهاي مستقيم مي تواند مدارك و اسنادمالي موديان را بررسي اما كند، به دليل حفظ حرمت موديان مالياتي به اين امركمتر اقدام مي كند. رضايي فر افزود: در صورتي كه اسناد مدارك و، دفاتر قانوني ارائه شده از سوي موديان مورد قبول حوزه هاي مالياتي قرار گيرد، حتي زيانهاي وارده سال مربوطه تا سه سال بعد نيز به عنوان هزينه از درآمدهاي مربوطه كسر خواهد شد.