Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59665S3

Date of Document: 2003-01-16

آنچه از دود مي ماند... كاوشگران اروپايي در سرزمين جديد، چيزهاي نو و سحرآميزي يافتند. آنها در دنياي فراواني و وفور، گياهان جديدي مانند سيبزميني و غله، طعم دهنده هايي مانند شكلات و وانيل را كشف كردند. مهاجران اروپايي، تنباكو و رويش روئيدني هاي بومي، خشكاندن، جويدن و كشيدن گياهان را ديده و سريعا با اين رسم سازگار شدند. تنباكو نخستين محصول نقدي دنياي جديد و نيرويي را جهت رشد اقتصادي مستعمرات اوليه فراهم ساخت. اين گياه حاوي نيكوتين و مسئول پيامدهاي شديد سلامتي، سالهاست كه همدم بشر گشته و او را رها نمي كند. سيگار توليد مي شود تا كمپاني هاي مختلف سودهاي سرشاري به جيب بزنند و اقتصاد جهان سرمايه داري به حيات خود ادامه دهد. آنچه در قلب و مركز حتي در حاشيه و پيرامون اين پديده مي گذرد؟ چيست ما لازم است چه چيزهايي را بدانيم تا بتوانيم تصميم بگيريم كه آيا همچنان همسو و همگام با سياست آنهايي باشيم كه ما را اينگونه مي خواهند يا گزينه ديگري نيز هست چه خوب است بدانيم كه: * دود سيگار از تركيبات خود سيگار، كاغذ و برگ تنباكو تشكيل شده تنباكو است شامل ماده ارگانيكي نيكوتين، اكيلوئيد و ديگر افزودني ها و عطردهنده هاي متعددي است. همچنين شامل مواد حاصل از تجزيه تنباكو در اثر حرارت مانند دي اكسيد و منواكسيدكربن مي باشد. نيكوتين ماده اعتيادآور سيگار است. * به علت سودآوري صنعت دخانيات براي كمپاني هاي چندمليتي و با توجه به محدوديت هاي جدي در عرضه و مصرف سيگار در كشورهاي غربي ميزان مصرف در اين كشورها روزبه روز در حال كاهش است و اين در حالي است كه با ترفندهاي مختلف به طور رسمي و غيررسمي ( قاچاق ) بازار مصرف به سوي كشورهاي جهان سوم سوق داده شده است. كمپاني هاي * آمريكايي ساليانه بالغ بر/000 /000 /000 /6 000 نخ سيگار توليد مي كنند كه نزديك به 3 درصد آن در آمريكا مصرف مي شود و مابقي آن به خورد مردم ساير كشورها به ويژه كشورهاي فقير و در حال توسعه مي رود. از اين رهگذر سالانه بيش از ميليارد 300 دلار سود شركت هاي آمريكايي است كه معادل 20 سال فروش نفت ايران است. * اگر تغييري در روند استعمال دخانيات ايجاد نشود پيش بيني مي گردد تا سال 2020 سالانه ده ميليون قرباني از خود به جاي مي گذارد كه 7 ميليون آن متعلق به كشورهاي جهان سوم خواهد بود. * دود سيگار حاوي بيش از 4 هزار ماده زيانبخش بوده و در پيدايش 50 نوع بيماري و 20 نوع سرطان ( لب، حلق، حنجره، ريه، مثانه و... ) موثر است. * روزانه مبالغ بسيار هنگفتي صرف استعمال دخانيات كه عادتي مضر و بي فايده است مي گردد به طوري كه طبق آخرين اطلاعات در كشور ما (ايران ) نزديك به 10 ميليون سيگاري روزانه بيش از سه ميليارد تومان خرج سيگار مي كنند. * به طور متوسط دولت ها بيش از دو برابر مبلغ مصرف سيگار را صرف هزينه درمان بيماري ها و عوارض ناشي از استعمال سيگار مي نمايند يعني رقمي در حدود 6 ميليارد تومان در ايران. * 54 ساليانه ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود كه نزديك به 12 ميليارد نخ آن توليد داخل و مابقي از طرق مختلف خصوصا به واسطه قاچاق وارد و توزيع مي گردد. * تحقيقات انجام شده در كشور ايران از رشد استعمال دخانيات در گروه ساله 2415سني خبر مي دهد در حالي كه در سال 1370 تنها ده درصد ساله 2415افراد مصرف كننده سيگار بودند اين ارقام در سال 1378 متاسفانه درصد 17به افزايش يافته چه است كسي يا چه كساني مسئول اين بحران؟ هستند چرا روزانه بايد سه ميليارد تومان دود؟ شود چگونه مي توان از مرگ هر ده ثانيه يك نفر جلوگيري؟ كرد به راستي اگر سيگار را كنار بگذاريم چه اتفاقي؟ مي افتد پيامدهاي اقتصادي آن براي جامعه و كشور كاملا مبرهن است اما تبعات فردي آن؟ چيست در واقع چه پيامد فردي به دنبال؟ دارد پيامدي كه سلامت فردي را تضمين كند شامل چه مواردي؟ است پس با هم اتفاقاتي را مرور مي كنيم كه پس از ترك سيگار براي هر كس رخ مي دهد: * بيست دقيقه پس از ترك سيگار، فشارخون پايين آمده، به حد طبيعي قبل از آخرين سيگار مي رسد و احساس سرما در دست و پا از بين رفته و به درجه حرارت طبيعي بازمي گردد. * هشت ساعت پس از ترك سيگار، كربن منواكسيد در خون پايين آمده و به حد طبيعي مي رسد. * بيست و چهار ساعت پس از ترك سيگار، احتمال سكته قلبي كاهش مي يابد. * دو هفته تا سه ماه پس از ترك سيگار، وضعيت گردش خون بهبود مي يابد و ظرفيت تنفسي تا سي درصد افزايش مي يابد. * يك تا 9 ماه پس از ترك سيگار سرفه ترشحات سينوسي احساس خستگي و تنگي نفس كاهش مي يابد. * يك سال پس از ترك سيگار، خطر بيماريهاي ناشي از گرفتاري عروق قلبي تا پنجاه درصد كاهش مي يابد. * ده سال پس از ترك سيگار، مرگ به علت سرطان ريه تا پنجاه درصد كمتر از اشخاص سيگاري مي شود و خطر ابتلا به سرطان دهان، مري، مثانه، كليه و لوزالمعده كاهش مي يابد. * پانزده سال پس از ترك سيگار، خطر بيماريهاي قلبي ناشي از درگيري عروق، قلب، معادل اشخاص غيرسيگاري مي شود. و اين پايان خوشي است براي همه كساني كه براي هميشه به سيگار نه مي گويند و دروازه ورود به اعتياد را براي هميشه مي بندند. فروزنده اديبي كارشناس ارشد علوم اجتماعي