Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59654S1

Date of Document: 2003-01-15

برنامه اقدام براي مديريت شهري هدف سازمان ملل از برنامه اقدام نشان دادن اين نكته است كه چگونه يك برنامه مديريت شهري مي تواند در دل سياستهاي ملي جاي گيرد و نتايج مطلوب به بار آورد اقدام جهاني در جهت مديريت بهينه شهري برنامه اي است تحت نظر مركز سكونتگاه هاي انساني سازمان ملل ( Habitat- Un) كه هدف از آن ارائه رويكردي نوين و راهبردي به استقرار مديريت بهينه در شهرهاي بزرگ و كوچك جهان است. از همين رو برنامه ابتكار مديريت شهري (TUGI) سازمان ملل بناي كار خود را بر اين گذاشت تا اين اقدام را در كشورهاي آسيايي و منطقه اقيانوسيه به اجرا گذارد، و به همين جهت يك مركز خدمات اطلاع رساني به نام ارتباطات شهري تاسيس شد تا اطلاعات و آراي مختلف رادر منطقه آسيا و اقيانوسيه انتشار دهد. مديريت شهري و مسائل و مشكلات آن پديده اي جهاني است. از همين رو برنامه اقدام در جهت مديريت بهينه شهري با همكاري بخشهايي چون شبكه شهري، ابتكار مديريت شهري و.. قصد دارد به اين مسائل و حل آنها بپردازد. يكي از اهداف اين اقدام نشان دادن اين نكته است كه چگونه يك برنامه مديريتي مي تواند در دل سياستهاي ملي جاي گيرد و نتايج مطلوبي به بار آورد. در مورد شيوه عملكرد بايد گفت كه يك مديريت مطلوب شهري بايد به طور ويژه و در تمام سطوح به دو مشكل فقر شهري و نابودي محيطزيست بپردازد. در همين خصوص برخي كشورها از جمله تانزانيا و كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب، هندوستان و فيليپين در اين امر پيش قدم شدند و گامهاي موثري برداشتند. هندوستان و مديريت بهينه اين اقدام در سال 2001 و با حمايت مناسب بخشهاي مختلف اعم از دولتي غيردولتي دانشگاهي، پژوهشي، آموزشي، خصوصي و نيز رسانه هاي جمعي به اجرا درآمد. اهداف كلي اين اقدام در هندوستان ريشه كني فقر از طريق بهبود مديريت شهري، حمايت از كنش گران و مشاركت كنندگان محلي و نيز حمايت از مديريت مطلوب شهري بود كه در زير به شش عامل تقسيم مي شود- 1 تمركززدايي - 2 مشاركت دادن فقر و حاشيه نشينان در جامعه - 3 پايداري زيست محيطي - 4 ارتقاي امكانات مالي شهرداري - 5 شفافيت و درگير ساختن نهادهاي مدني و - 6 بهبود مديريت شهرداري و ظرفيت سازي. يكي از ابزارهايي كه كمك شاياني به موفقيت اين اقدام در هندوستان كرد، رسانه ها و تنوع آنها، به ويژه اينترنت و تخصيص يك پايگاه ويژه به همين منظور بود. به طور كلي مي توان عناصر اصلي در برنامه عملي هندوستان را به سه بخش تقسيم كرد: - 1 نوآوري در سطح ملي شامل: الف ) بررسي عملكرد دولت در اجراي هفتاد و چهارمين متمم قانون اساسي; ب ) تحليل مقايسه اي ميان بخشهايي كه توانسته اند زنان را در نهادهاي محلي مشاركت دهند; پ ) تبيين مناسبات ميان دولت و شهرداري; ت ) تعيين بودجه براي شهرها. - 2 دخالت در سطح دولتي شامل: الف ) ضابطه مندي سياستهاي دولت در مورد تصاحب زمين به منظور تامين سرپناه فقرا، نيازها و حقوق آنها، ب ) اتفاق نظر موثر ميان تمامي برنامه ها و منابع حمايت از فقرا، پ ) بهينه سازي انتقالهاي مالي، ت ) تاسيس نهادهاي دولتي در ارتباط با توسعه شهري و اداره روستاها. - 3 فعاليتهاي در سطح شهر شامل: الف ) توسعه شاخصهاي اجرايي و تنظيم گزارشهاي مديريتي ب ) پذيرش رويكردهايي كه براساس آنها سهامداران بتوانند به رايزني در مورد مسائل اجرايي بپردازند، پ ) توسعه سيستم هاي كارآمد به منظور جذب و انتقال اطلاعات، ت ) معرفي مديريتهاي لايق مالي و حسابرسي، ج ) مشاركتهاي عمومي و خصوصي در جهت بهبود زيرساختهاي اقتصادي و خدمات شهري، چ ) ساده كردن قوانين و روشها و نيز تعيين نظام نامه ها و منشورهاي شهروندي، ح ) تهيه گزارش از وضعيت محيطزيست، خ ) پذيرش جماعتهاي مختلف در قالب گفتگو در جهت توسعه برنامه هاي، مشاركتي و بودجه بندي، د ) ارائه برنامه هاي عملي در گستره شهرها به منظور مشاركت دادن فقرا و حاشيه نشيان در شهر. نمونه فيليپين انجمن شهر فيليپين، كه دهمين سال تاسيس خود را پشت سر گذارد، با هدف همكاري با بخش سكونتگاه هاي انساني و توسعه برنامه هاي ملي تاسيس شد و قصد دارد تا با همكاري ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي به فعاليت در حوزه مديريت مطلوب شهري بپردازد. پيشرفت زنان در مديريت شهري بايد گفت تا زماني كه زنان در فرايند تصميم گيري و سياستگذاري شركت نداشته باشند، همچنان در وضعيت حاشيه اي باقي خواهند ماند. از همين رو كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (ESCAP) به منظور ارتقاي مشاركت زنان در مديريت، يك پروژه چندمرحله اي را به اجرا گذارد كه مرحله اول آن در ژوئن 2001 در تايلند برگزار شد و به بررسي ديدگاه ها تجارب و روشهاي مختلف در جهت ارتقاي موقعيت زنان پرداخت. مرحله دوم اين برنامه با رويكرد كمك به كشورها در جهت اجراي برنامه هاي ملي، دو هدف زير را دنبال مي كند: الف ) آگاهي بخشي در مورد نقش متحول كننده زنان در مديريت و نيز در زمينه مسائل و محدوديتهايي كه آنان به هنگام مديريت با آن مواجه اند، و ب ) كمك به زنان و سازمانهاي زنان در توسعه تسهيلات و منابع به منظور افزايش مشاركت آنان در مديريت. كنگره شبكه شهري و مديريت بهينه اين كنگره كه در 2 نوامبر 2001 در بانكوك برگزار شد به شيوه هاي نهادينه كردن روشهاي بهينه مديريت شهري پرداخت. در اين ميان كشورهاي مختلف از رويكردها و ابزارهاي متفاوتي بهره جستند. از همين رو اين نتيجه به دست آمد كه انعطاف پذيري در استفاده از ابزارها مي تواند موجب بروز روشهاي بهينه مديريتي شود. پيامهاي مهم حاصل ازاين بررسي چنين اند: - به منظور برخورداري از ابتكارات در حوزه مديريت، لازم است با نمايندگان مشاركت كنندگان مشورت شود; - مديران شهري بايد با تخصيص منابع، اعم از نقدي يا جنسي، به اين فرايند و خواست سياسي متعهد باشند; - بايد فعاليتها را از سطح نوآوري و مشاركت تا سطح اصلاحات سياسي و نهادينه كردن بالا برد; - استفاده خلاقانه از رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي به منظور آگاهي بخشي; - پرهيز از پرگويي و دست زدن به عمل! نيكو سرخوش منبع: شهروندمداري