Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59651S4

Date of Document: 2003-01-15

كاش از دشمن مي آموختند عبدالعزيز آل *محمود درهمان زمان كه عابد عبدالرزاق در يمن وارد بيمارستان شد تا با كشتي پزشكان آمريكايي جنايت خود را مرتكب شود، تعدادي از دوستان غربي همان پزشكان در جلوي ساختمان سازمان ملل متحد در عراق شمع روشن كرده و به همراه كودكان عراقي خواستار توقف فريادهاي جنگ طلبي و پذيرش داوري عقل و خرد شدند. يعني همان چيزي كه پس از حوادث سپتامبر 11 از آمريكا رخت بربست. و در همان زمان كه مسلمانان آمريكا و غرب مي كوشند تا به مسيحيان غربي نزديك شوند، چون به هر حال كليد حل بسياري از مشكلات به دست حكام آنهاست و مي خواهند به اين وسيله سياستمداران غربي را آگاه و از بعضي مطالبي پرده بردارند كه در نزاع اعراب و اسرائيل از چشم رسانه هاي غربي پنهان مي ماند، شليك گلوله بعضي افراد نادان تمام اين كوشش ها را پنبه مي كند به نحوي كه گويي از اساس، هيچ چيزي در ميان نبوده بين است راستگرايان مسيحي و يهودي، اختلافات اعتقادي شديدي وجود دارد اما اكنون آنها به شكلي با هم ائتلاف كرده اند كه به راحتي مي توانند سياست هاي منطقه و حاكمانش را تغيير داده و طرح تازه اي اين درافكنند ائتلاف چگونه حاصل شده و چه كسي براي آن برنامه ريزي كرده؟ است ديدگاه راستگرايان مسيحي نسبت به اسرائيلي، ديدگاهي توراتي و عقيدتي است. ديدگاهي كه وجوب تشكيل يك دولت اسرائيلي و تجديد ساختار معبد يهود را مي پذيرد. زيرا به اعتقاد آنها پس از سال هاي سخت و توام با گرسنگي و زلزله و بيماري، مسيح دوباره ظهور خواهد كرد تا جنگ سرنوشت ساز بين نيروهاي خير و شر را بر تپه اي از فلسطين رهبري كند. تا نيروهاي خير پيروز شده و سرانجام يهوديان به دين مسيح بگروند. در اين رابطه، هر كس از يهوديان كه نپذيرد يا دعوت مسيح را رد كند، به طرز نوميدانه اي خواهد مرد. پس از آن مسيح مومنان را به سرزمين نجات هدايت خواهد كرد. اما يهوديان به تحول از يهوديت به مسيحيت ايمان ندارند و حتي به نزول دوباره مسيح هيچ اعتقادي ندارند. به نظر آنها برپايي دولت اسرائيل براي حمايت از يهود و دوستدارانش در برابر مشكلات زمانه است. حدود دولت آنها شناخته شده نيست و هيچ كس نمي داند، چون مرزهاي آن مطابق با احتياج ملت يهود، توسعه پيدا خواهد كرد خداوند اين زمين را به شما - و نه ساير افراد بشر - بخشيده است. حتي ديگران براي خدمت به شما آفريده شده اند. به نظر آنها مسيحيان بر ديني باطل هستند كه هرگز با يهوديت در يكجا جمع نمي شود. اما امروزه راستگرايان مسيحي و يهوديان حول يك هدف واحد جمع شده اند، بدون اينكه اين اختلافات اساسي را پشت سر گذاشته باشند. اگر مسيحيان برپايي دولتي را براي اسرائيل مي خواهند تا زمينه اي را براي نزول مسيح آماده كند، پس بايد تمام اتفاقات بعدي را فراموش كنند. امروزه يهوديان با سرمايه ها و حمايت سياسي و نظامي خود راستگرايان مسيحي را مي فريبند تا زمينه را براي آن نبرد سرنوشت ساز آماده زبان كنند حال آنها چنين است كه: آيا نمي خواهيد مسيح دوباره ظهور؟ كند پس ما را براي برپايي دولتمان ياري دهيد و از ما در برابر نيروهاي شر حراست كنيد. ولي ما اعتقادي به اين چيزها نداريم و نيازمند آن هستيم كه ما را در راه تحقق اهداف مان ياري دهند. اكنون بهتر است به بعضي از گروه هاي تندرو خود برگرديم كه معتقدند با كشتن چند پزشك در روستايي دورافتاده در يمن يا با كشتن دبيركل حزب سوسياليست يمن در حين سخنراني وارد بهشت مي شوند! فلسفه فكري اينها مبتني بر نوعي خودمحوري است كه هيچ خيري را در ديگران نمي بينند. فقط كافي است كه يكي از آنها خود را وارد بهشت كند! ديگر مهم نيست چگونه و با چه شيوه اي. كسي كه امروز دستور قتل كساني را مي دهد كه به دين او نيستند، فردا قتل كساني را صادر مي كند كه حتي روش او را هم نمي پسندند. حال آنكه جان بشر، صرفنظر از دين و نژاد و رنگ و پوست، در نزد خداوند محترم است و ما نبايد اجازه دهيم كه بعضي با اقدامات خود جان انسان ها را اينچنين ارزان مورد تهديد قرار دهند. اعمال ناآگاهانه آنها، ضرباتي جبران ناپذير را بر امت ما وارد كرده و ارزش هاي اخلاقي را در آن نابود مي سازد. در اين سال ها، تعدادي از ديپلمات هاي غربي ترور شدند. يك ديپلمات آمريكايي شاغل در يك هيات امداد در اردن ترور شد، يك خانم آمريكايي ديگر كه در بيمارستاني در لبنان كار مي كرد كشته شد. پس از آن نوبت به پزشكان آمريكايي در يمن رسيد. آيا اين به نفع ماست كه دشمنان بي گناهي را بر ضد خود برانگيزيم كه به هر دليلي در كشورهاي ما اشتغال؟ دارند به هر حال، يهوديان توانستند راستگرايان مسيحي را حتي در انجام روياهاي اتمي خود همراه سازند. آنها افراطي ترين گروه هاي چپ گرا را با خود هماهنگ ساختند و هر گروهي يا گرايشي را تحت عنواني كه اينجا فرصت پرداختن به آنها نيست، به خدمت دولت اسرائيل و منافع آن گرفتند. ولي ما به خاطر افراطگرايي هاي كوركورانه بعضي بهترين فرصت ها را از دست داديم. حال آنكه ما راحت تر مي توانستيم به اكثريت مسيحيان نزديك شده و از طريق آنها بر دولت هايشان فشار آوريم و يا از آنها در راه تحقق اهداف مان كمك بخواهيم. البيان پي نوشت: