Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59644S6

Date of Document: 2003-01-15

پديده اي به نام كارگران بالغ رابرت ساموئلسون فشارها براي بازنشستگي زودهنگام اكنون كاملا مشهود است اما در جوامع در حال پيرشدن چنين فشارهايي مي تواند فاجعه بار باشد. اكنون من چيزي هستم كه اين روزها كارگر بالغ ناميده مي شود. عبارتي نو با آينده اي درخشان. هنگامي كه بالغ به كلمه كارگر منضم مي شود معناي پيرتر و مسن تر به خود مي گيرد، بدين معنا كه فرد مورد نظر در جايي فراسوي سالگي 45 قرار گرفته است. ما كارگران پابه سن گذاشته (من 56 ساله هستم ) اندك اندك بازار را اشباع مي كنند و در نتيجه به يك معضل اجتماعي در حال ظهور تبديل مي شوند. براي آنكه آنچه مدنظر داريم را با وضوح بيشتري طرح كرده باشيم مي توان به اين واقعيت اشاره كرد كه در سال 2000 حدود 61 ميليون آمريكايي بين 45 تا 64 سال سن داشتند و تا سال اين 2010 تعداد به حدود 79 ميليون نفر بالغ خواهد شد. اداره آمار نيروي كار تخمين مي زند رشد افراد مسن در حدود 30 درصد باشد در حالي كه افزايش جمعيت بالاي شانزده ساله ها در حدود يازده درصد خواهد بود. تقريبا از بين هر سه آمريكايي يكي به زودي به ميانسالي خواهد رسيد. مشكل جامعه امروز اين است كه نمي داند با اين افراد پا به سن گذاشته چه براي كند سال ها سياست حاكم بر مجراهاي تصميم گيري كاهش سن بازنشستگي بوده گفته است مي شد مردم خواهان برخورداري از اوقات فراغت و سرگرمي هاي مناسب هستند. بازنشستگي به عنوان حقي كه همه محق به برخورداري از آن بودند ظهور يافت. در سال 1960 حدود 78 درصد از مردان 60 تا 64 ساله در زمره نيروي كار جامعه بودند و همچنين 31 درصد مردان 65 ساله و بالاتر هم كماكان مشغول به خدمت بودند. تا سال 2000 آمار مربوط در اين زمينه به ترتيب 55 و 18 درصد بود. جذابيت بازنشستگي زودهنگام هنوز به قوت خود باقي است. تعميم دادن اين قاعده در مورد افراد گروه سني 45 تا 65 اندكي دشوار است. هر چند در برخي موارد مي توان با اطمينان سخن گفت. در سنين بالا تعداد كمي از افراد در مورد جذابيت بازنشستگي زودهنگام ترديد دارند و البته عده اي هم هستند كه ترجيح مي دهند در ميانسالي و كهنسالي هم به فعاليت شغلي خود ادامه دهند. خيلي از مردم حتي پس از گام گذاشتن به ميانسالي اشتياق زيادي به كار و فعاليت نشان مي دهند اما سايريني هم هستند كه خسته شده اند و مي خواهند كنار بكشند. در اين ميان تعدادي از اين پا به سن گذاشته ها ناچارند به فعاليت كاري خود ادامه دهند. هر چند برخي از آن ها به كارهاي سبك و با دستمزد كم مشغول مي شوند اما در مجموع هزينه به كارگيري اين كارگران سنگين است. هزينه هاي بهداشتي اين قشر در حال افزايش است. هنگامي كه شركت ها مي خواهند از هزينه هاي خود بكاهند _ همان طور كه معمولا اين روزها چنين _مي كنند اشتياق و گرايش به جايگزيني كارگران جوان و ارزان تر به جاي كاركنان مسن تر و پرهزينه تر فزوني مي يابد. برنامه هاي خريد خدمت يا بازنشستگي زودهنگام شايع مي شود. افزايش فشار براي بازنشستگي زودهنگام قابل درك است اما در جامعه اي در حال پير شدن، چنين رويكردي مي تواند فاجعه بار باشد. اميد به زندگي در حال افزايش است. مردم امروز بيش از مردم نسل هاي گذشته سلامت هستند و به همين دليل نمي توانيم اجازه دهيم تعداد بيشتر و بيشتري از اين كارگران پا به سن گذاشته به حاشيه رانده شوند. معضلي كه در رابطه با كارگران بالغ فراروي ما است اين است كه بين نيازهاي جامعه (كه بايد امكان اشتغال تمامي افراد در آن فراهم آيد ) با منافع افراد حقيقي و حقوقي كه به بازنشستگي زودهنگام گرايش دارند بايد نوعي توازن برقرار شود. جهان به نوعي از انقلاب و تحول در مشاغل نيازمند است. مشابه آنچه كه زمان هجوم زنان به بازار كار رخ داد. تعداد بيشتري از اتباع مسن آمريكا و ساير كشورهاي غني بايد اندك اندك به طور كامل از ادامه فعاليت شغلي كناره گيري كنند و به بازنشستگي كامل و دايمي تن ضرورت دهند دارد كه افراد مسن به كارهاي پاره وقت مشغول شوند و سرگرمي هايي جداي از اشتغال براي خود بيابند. ما به كارهاي پاره وقت بيشتري نياز داريم; مشاغلي با ساعات كار انعطاف پذيرتر كه هر چند افراد پا به سن گذاشته را سرگرم مي كند اما فشاري به بازار كار وارد نمي آورد. تاكنون كارهاي اندكي در اين زمينه انجام شده است. شركت ها استراتژي هاي متفاوتي را براي استفاده از نيروي كار بالغ به كار گرفته اند. يك موسسه تحقيقاتي تحقيقي خاص را در مورد وضعيت كاركنان 50 ساله به بالا انجام داد. تقريبا نيمي از آناني كه در اين تحقيق شركت جستند اعتقاد داشتند ساعات كاري انعطاف پذير موجب به تاخير افتادن بازنشستگي آنان مي شود نيمي ديگر هم به انجام كارهاي پاره وقت رغبت نشان دادند. برخي از اين مشكلات ممكن است خود به خود برطرف شود. اقتصادي قوي تر و افزايش نياز به كارگران با تجربه و متبحر ممكن است شركت ها را به ايجاد مشاغل جديد ترغيب كند. نكته حائز اهميت ديگري كه در بطن اين تلاش ها وجود دارد اين كه مشاغل امروز و فردا بايد علاوه بر نيازهاي مادي، علايق و گرايشات عاطفي و معنوي افراد را هم اقناع كند. كاركنان مسن تر معمولا احساس مي كنند در محيط كار تحت نظارت بيشتري قرار دارند در حالي كه به اندازه كافي به آن ها احترام گذاشته نمي شود. معمولا هم مسئوليت هاي عمده به كاركنان جوان كه اغلب كمتر از چهل سال دارند واگذار از مي شود اواسط دهه نود به بعد تعداد آمريكايي هايي كه دهه هاي پنجم و ششم زندگي خود را پشت سر مي گذارند و هنوز در حال فعاليت شغلي هستند اندكي افزايش يافته است. هر چند بازنشستگي زودهنگام هم براي افراد و هم براي جامعه مشكل ايجاد مي كند به تاخير افتادن بيش از اندازه بازنشستگي و كناره گيري از كار هم مي تواند مشكل آفرين باشد، بازنشستگي زودهنگام مي تواند به اتمام زودهنگام ذخاير مالي و پس اندازهايشان منجر شود، خطري كه سقوط بازارهاي بورس آن را دو