Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59636S2

Date of Document: 2003-01-14

شوراها; عرصه حضور نخبگان خاموش گفت وگو با ابراهيم اصغرزاده در باره انتخاب شوراها گروه سياسي - پروين امامي: شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه سنگ بناي تاسيس آنها با استناد به قانون اساسي و بر مبناي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي مورد نياز مردم در سال 77 گذاشته شد در مدت فعاليت كوتاه خود - در قياس با فعاليت نهادهاي مشابه در ساير كشورها - حامل دستاوردهاي مثبت و منفي قابل تاملي بوده كه بي ترديد تحليل كارشناسانه آن، هر چند نه در كوتاه مدت، قادر خواهد بود به تدريج چارچوب كاركردهاي آن را در مسير خواست قانون اساسي سامان دهد. تجارب جدي حاصله از فعاليت چهارساله شوراها و مكث بر ظرفيت هاي مغفول اين نهاد، بيانگر ضرورت شناخت دوباره و صحيح جايگاه آن در مناسبات ملت و حكومت و بالعكس است. در اين پروسه قطعا احزاب و تشكل هاي سياسي كه قاعدتا بر مبناي اصول خاص و به منظور حفظ و توسعه منافع ملي، فعاليت سياسي، اجتماعي را به عنوان نخستين كار ويژه خود نپذيرفته اند، در مواجهه با پديده اي همچون نهاد شوراها، علي الاصول بايد بر مبناي اتحاد استراتژيك به توان عملي اين نهاد و حمايت از مبحث مديريت شهري، ياري رسانند. احزاب سياسي ايران چه در دوره نخست شوراها و نيز در شرايط حاضر كه انتخابات دور دوم شوراها، چند هفته ديگر برگزار خواهد شد، از جمله اولويت هاي خود را حضور موثر در اين انتخابات دانسته و از هم اكنون به برگزاري نشست هاي درون تشكيلاتي، رايزني هاي گروهي و موضعگيري هاي سياسي پرداخته اند. همشهري در گفتگوي حاضر، با ابراهيم اصغرزاده دبير كل حزب همبستگي، مقوله شوراها را مورد بازبيني و تدقيق قرار داده است، حزبي كه در مدت نه چندان بلند فعاليت خود شاهد فراز و فرودهاي بسيار و تغيير دبيركل خويش بوده است; دبير كلي كه به واسطه حضور جنجال برانگيز در شوراي شهر تهران، در طول گفت وگو بارها با اين تذكر مواجه شد: آقاي اصغرزاده، لطفا نظر خود را نه در مقام يك عضو شوراي شهر تهران، كه در كسوت يك نماينده حزبي بيان بفرماييد. اصغرزاده در اين گفتگو در خصوص انگيزه هاي حضور حزب همبستگي در انتخابات شوراها مي گويد: همبستگي هم مثل ساير احزاب كاركردهايي را براي خود متصور است كه از آن جمله در اموري همچون انتخابات شوراها بتواند با فرصت هاي به دست آورده، چهره هاي جديدي را روانه ميدان مديريت شهري نمايد و با توجه به اعتقاد همبستگي دال بر اين نكته كه مديريت شهري از جمله موضوعات پايه براي تحقق دموكراسي است و در عين حال شوراها، كاتاليزوري براي گردش نخبگان است، ضرورت حضور فعال در اين انتخابات بيش از پيش محرز مي شود. وي با وارد شدن به بحث گردش نخبگان، مبحثي را در پي مي گيرد كه عليرغم اظهار وي و اذعان بسياري فعالان سياسي و دولتمردان به آن، هنوز چاره اي براي آن انديشيده نشده است و آن حضور تكراري حدودنفر 800700 در عرصه سياسي اجتماعي كشور در دو دهه گذشته و دست به دست شدن مناصب حكومتي ميان اين تعداد است. اصغرزاده در همين زمينه شوراها را ميداني براي حضور چهره هاي جديد و نخبگان ناشناخته مي داند كه مي توانند از اين فرصت طلايي استفاده كرده و شايستگي هاي خود را به منصه ظهور برسانند. دبير كل حزب همبستگي كه همچون ساير نمايندگان احزاب خطاب گفتگو با همشهري در پروژه شوراها، برآورد دقيقي از شعارهاي انتخاباتي و تبليغاتي تشكل متبوع خود براي شوراها ارائه نمي كند، درباره چگونگي فعاليت همبستگي براي انتخابات و حضور در عرصه تحركات ائتلافي احتمالي با ديگر احزاب و تشكل هاي جبهه دوم خرداد مي گويد: ما اساسا تنوع را مي پذيريم و قصد كنار گذاشتن منشور جبهه دوم خرداد را نداريم; بنابراين از منظر ما، ائتلاف احتمالي مان با ديگر گروهها، ائتلافي بر اساس حداكثرها يعني ائتلاف در مورد كانديداها و هم بر اساس برنامه ها خواهد بود; چرا كه همبستگي بر اين گمان است كه شوراها; انجمن اولياء و مربيان مدارس نيستند و نقشي ثانويه در مديريت شهري دارند. دارا بودن دانش مديريت شهري، تعهد نسبت به حقوق مردم و پايداري شخصيتي از جمله فاكتورهايي هستند كه به زعم اصغرزاده، كانديداهاي انتخابات شوراها بايد بر اساس آن پاي به ميدان رقابت هاي انتخاباتي بگذارند تا بتوانند به موازات مشكلاتي كه شوراها ماهيتا تحمل مي كنند، فضاي تنفس زندگي شهري مردم را باز كنند. دبير كل همبستگي در تشريح مشكلات ماهيتي مبتلابه شوراها چنين مي گويد: بحث مشاركت فعال شهروندان در امور مربوط به خويش، موضوعي است كه صد سال پيش در نهضت مشروطه هم مطرح شد و از همان دوران همواره انتظار مي رفته كه مردم بتوانند حداقل در بخش مديريت هاي محلي، ابتكار عمل را به دست گيرند و ساختار بسته بوروكراتيك مركزي، تصميم گيرنده نهايي همه امور شهري و روستايي نباشد، اما متاسفانه اين تقاضا در طول يكصد سال اخير پاسخ مناسب نگرفت و سير وقايع، نوعي انحراف را كه همان دل زدگي و دلسردي مردم از دستگاههاي متصلب و تمركزگراي دولتي بود كاملا در زندگي روزمره ايرانيان نهادينه كرد. در همين پروسه دولت ها به تدريج كاملا بزرگ شده و از طريق تزريق دلارهاي نفتي، خود را محق ديدند كه به تمام زواياي زندگي مردم سرك بكشند كه خود، آغازگر ايجاد شكاف ميان دولت و مردم شد. دبير كل همبستگي در همين زمينه شوراها را به نوعي ناجي روابط دو سويه دولت و ملت ارزيابي مي كند و مي گويد: شوراها مي توانند اين شكاف را پر كنند و به مردم بباورانند كه خود مي توانند ناظر و مدير امور زندگي شهري خود باشند. پروژه شوراها تا چه حد مي تواند مشاركت مردم را نهادينه كرده و فرآيند دموكراتيك كردن جامعه را پيش؟ برد اصغرزاده اين پرسش را با جمله اي كوتاه پاسخ مي دهد: با به خدمت گرفتن نمايندگاني با دستكش سپيد و اراده پولادين براي خدمت به مردم. وي بلافاصله براي اين كه از بار شعاري جمله كوتاه خود بكاهد اضافه مي كند: اين نگاه بايد در مسئولين اجرايي كشور و دولتمردان تصحيح شود كه شورا را تهديد مي دانند، نه فرصت و مادامي كه به اين نهادها به شكل ابزاري نگاه شود، قطعا تحقيري به شوراها روا داشته شده كه جبران پذير نيست، به همين دليل شوراها بايد بتوانند با تجميع مطالبات عمومي و برقراري قدر مشترك ميان مسائل روبنايي و فضاهاي كالبدي شهرها و حفظ حقوق و بخش نرم افزاري شوراها كه همان مردم و تقاضاهاي آنان است، امر مشاركت مردم در شوراها را به تدريج نهادينه كنند. دبير كل همبستگي در همين راستا ارزيابي خويش از عملكرد دوره نخست شوراها را براي نظامي كه به شدت متمركز و بخشي است، موفقيت آميز مي داند و با عدم تاييد نظر كساني كه سياسي شدن شوراها را به زيان اين نهاد مي دانند مي گويد: اولا شوراها اگر نخواهند به مسائل اساسي و زيربنايي وارد شوند اساسا نهادهايي خنثي و بي اثر خواهند بود و در ثاني، اين تحليل كه شوراها نبايد سياسي باشند، تحليلي دقيقا در راستاي تضعيف شوراهاست; چرا كه اساسا سياست در ذات انجام هر نوع انتخاباتي تجلي مي يابد و چهره هاي سياستمداري كه شهروندمدارتر هستند، قادرند در راستاي تلاش براي آشنايي مردم با حقوق خود گام هاي موثري بردارند. پيش بيني درباره چگونگي انتخابات پيش روي شوراها پرسشي، است كه اصغرزاده در پاسخ به آن مي گويد: ما احتمالا با انتخاباتي نه چندان داغ روبه رو خواهيم بود، اما به هر روي همبستگي تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا چهره هاي شايسته و به تعبير ديگر نخبگان خاموش تشويق به حضور شوند و مردم هم با شركت هر چه گسترده تر، زمينه هاي تحقق شعار گروههاي مردمسالار را بيش از پيش فراهم نمايند.