Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59627S6

Date of Document: 2003-01-14

درآمد گمركات به 10 هزار ميليارد ريال رسيد گروه اقتصادي: در 9 ماهه امسال درآمد گمركات كشور با/41درصد 5 افزايش به رقم 9 هزار و ميليارد 941 و 100 ميليون ريال رسيد. در اين مدت درآمد حاصل از سود بازرگاني 6 هزار و 983 ميليارد و 600 ميليون ريال بوده كه در /70 2 حدود درصد از كل درآمد گمركات را به خود اختصاص داده است و نسبت به مدت مشابه سال /49 7 قبل درصد افزايش نشان مي دهد. درآمد حاصل از حقوق گمركي در 9 ماهه امسال /14درصد 3 نيز درآمد حاصل از ثبت سفارش كالا درصد 2 درآمد /0 5 ديماند درصد و ساير درآمدهاي گمركات كشور معادل 13 درصد از كل درآمد گمركات كشور را به خود اختصاص داد.