Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59595S5

Date of Document: 2003-01-12

شوراها حامل پويايي و نشاط جنبش اصلاحات است گفتگو با محسن آرمين درباره انتخابات شوراها گروه سياسي - پروين امامي: انتخابات آتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مهم ترين فصل مشترك فعاليت ها و رقابت هاي سياسي و اجتماعي احزاب و تشكل هاي صنفي و سياسي كشور در طول سال جاري به شمار مي آيد. اين انتخابات به لحاظ برقراري موازنه قواي مديريتي و تصدي كرسي هاي نهاد موثر شوراها ميان احزاب از يكسو و وارد كردن طيف گسترده اي از مشاركت جويان مردمي براي حضور در عرصه هاي اجرايي كشور از سوي ديگر، داراي ويژگي منحصر به فردي است كه هر چهار سال يك بار، تشكل هاي سياسي و نيروهاي مردمي را ترغيب به حضور در آوردگاهي مي نمايد كه سقف دستاورد آن، فرآيند دموكراتيزه كردن مناسبات ميان ملت و حكومت است. اين مهم از نگاه هيچ يك از فعالان و جريانات مطرح سياسي - كه خود به نقش خويش در جهت دهي به انتخاباتي از اين دست بويژه در شهرهاي بزرگ و با ارائه فهرست هاي كانديداتوري واقفند - پوشيده نيست. شايد از همين روست كه بويژه طي هفته هاي اخير، مبحث انتخابات نهم اسفند سال جاري، به پروژه عملي و دستور كار بسياري از نشست هاي درون تشكيلاتي احزاب تبديل شده سازمان است مجاهدين انقلاب هم در زمره تشكل هايي است كه با توجه به سابقه فعاليت سياسي و حوزه نفوذ تشكيلاتي و عملياتي خود، ضمن قرارداشتن در فهرست گروههاي موثر جبهه دوم خرداد، از قابليت ساماندهي خويش بهره برداري مي كند. شايد اعتقاد به همين بينش است كه محسن آرمين عضو شوراي مركزي اين تشكل را بر آن مي دارد كه در گفتگو با همشهري و در تحليل خويش از چگونگي ضرورت فعاليت شوراها به عنوان نهادهاي پايه در نظام اجتماعي ايران اظهار دارد: شوراهاي شهر و روستا يكي از مناسبترين و موثرترين نهادهاي تامين كننده مشاركت نهادينه مردم در اداره امور خويش هستند. ايجاد شوراهاي فعال و كارآمد كه وظيفه برنامه ريزي و تنظيم امور شهري را بر عهده دارند، احساس تاثيرگذاري در وضعيت و سرنوشت خويش و همچنين حس اعتماد به نفس را در شهروندان تقويت مي كند. آرمين در همين باره مي افزايد: گسترش و تعميق فرهنگ شورايي تعميم، اين باور كه جامعه براي اداره امور شهري خويش بايد به توانمنديها، امكانات و ظرفيت هاي خود تكيه كند، تقويت حس مسئوليت مشترك شهروندان در قبال شهر و شهرداري و شوراي شهر و عدم ارجاع و احاله امور به مبرم ترين دولت، امري است كه در شرايط كنوني به آن نيازمنديم. عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب همچنين پيرامون تحليل تشكل متبوع خود از لزوم حضور در انتخابات شوراها مي گويد: اجراي اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و شكل گيري نهاد شورا محصول جنبش اصلاحي و يكي از دستاوردهاي اصلاحات است. لذا سازمان مجاهدين انقلاب انتخابات شوراها را در چارچوب اين جنبش مد نظر قرار مي دهد و معتقد است انتخابات شوراها بايد نشاندهنده پويايي، نشاط، سرزندگي و انسجام اين جنبش باشد. وي در ادامه تبيين ديدگاه سازمان مجاهدين پيرامون انتخابات به موضوع كانديداتوري داوطلبان اشاره كرده و مي گويد: سازمان در هر دوره انتخاباتي همواره بر ارائه فهرستي مشترك از داوطلبان موجه داراي شرايط ويژه از سوي جبهه دوم خرداد تاكيد كرده و به جاي ارائه فهرست انتخاباتي مستقل براي حصول توافق اعضاي اين جبهه بر سر فهرست انتخاباتي مشترك تلاش كرده است. البته وجود فهرست هاي مجزا و يا ارائه فهرست هاي مركب از كانديداهاي مشترك و اختصاصي را في نفسه امري نامطلوب ارزيابي نمي كنيم و تا حدي هم طبيعي مي دانيم زيرا حتما اگر حول ويژگي ها و صلاحيت هاي لازم براي كانديداي شورا اتفاق نظر وجود داشته باشد در مصداق يابي و انطباق اين ويژگي ها بر داوطلبان همواره اختلاف نظر وجود خواهد داشت. در عين حال معتقديم تلاش كليه گروههاي جبهه دوم خرداد براي دستيابي به فهرستي با حداكثر اشتراك ممكن بازتاب مثبتي در جامعه خواهد داشت. وي اضافه مي كند: ما همواره و در كليه دوره هاي انتخاباتي اعم از مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراها از حضور همه گروهها و تشكل هاي سياسي استقبال كرده ايم و اين امر را موجب افزايش وارتقاء سطح رقابت، رشد آگاهي و توسعه سياسي جامعه دانسته ايم. فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت هر چه بيشتر احزاب، گروهها و جناحهاي سياسي عملا به مشاركت هر چه بيشتر مردم در تعيين سرنوشت خويش، مسئوليت پذيري احزاب و انضباط فعاليت حزبي و نهادينه شدن دموكراسي و راهكارهاي مسالمت آميز اتصال مطالبات و خواسته هاي اجتماعي از بدنه به سطوح فوقاني نظام كمك خواهد كرد. ارزيابي مجاهدين انقلاب از عملكرد دوره نخست شوراها و بررسي نقاط ضعف و قوت آن پرسشي است كه آرمين در پاسخ به آن مي گويد: قوانين مربوط به اختيارات و وظايف شوراها در دوره اول، ابهامات بسياري داشت و عملا اين ابهام ها تداخلها و اصطكاك هايي را ميان فعاليت شورا و شهرداري موجب مي شد. از سوي ديگر انتظارات مردم از شوراها به دليل عدم اطلاع و يا كار تبليغاتي صحيح هنوز واقعي نيست و شوراها در بهره برداري از ظرفيت ها وتوانمنديهاي اجتماعي يا استفاده از آنها در حد مطلوب هنوز، تجربه لازم را ندارند. تلاش مجلس نيز كه در اصلاح قانون شوراها در جهت واگذاري هر چه بيشتر كار مردم به مردم صورت پذيرفت، به دليل بي اعتمادي و حاكميت نگاه ترديدآميز به شوراها به نتيجه مطلوب و دلخواه نرسيد. با توجه به تمامي اين كمبودها و نارسايي ها عملكرد اولين دوره شوراها را فوق العاده و بسيار فراتر از حد انتظار ارزيابي مي كنيم. تجربه هاي ناموفقي مانند شوراي شهر تهران را هم كه متاسفانه تاثير منفي گسترده اي در ذهنيت جامعه داشته است نبايد به كل كشور تعميم داد. وي سپس به بازشماري نقاط عطف و قوت وشوراها پرداخته و در اين زمينه مي گويد: در دوره اول عملكرد شوراها در شهرهاي كشور، مديريت شهري از ثبات بيشتري برخوردار شده است. عملكرد شهرداريها انضباط و قانونمندي بيشتري يافته در است برخي از شهرها ساختارهاي قانوني، اداري و اجرايي و سنتي شهرداري را دگرگون كرده و بستر لازم براي شكل گيري شهرداري كارآمد و پاسخگو را فراهم آورده اند. در بسياري از شهرها ميزان آباداني شهري، افزايش يافته است پاركها، و مراكز فرهنگي و تفريحي با دوره هاي قبل قابل مقايسه نيست. عليرغم تجربه منفي شوراي شهر تهران و بزرگنمايي آن از سوي گروههاي مخالف مردمسالاري كه به هيچ وجه خواهان موفقيت تجربه شوراها و دولت اصلاحات در اين زمينه نيستند مشاركت 230 هزار كانديدا در سراسر كشور براي انتخابات شوراها نشاندهنده درك صحيح و ارزيابي مثبت جامعه از اهميت نقش و عملكرد قابل قبول شوراهاست. آرمين در ادامه بر خلاف برخي همتايان خود در ديگر تشكل ها، در پيش بيني برگزاري انتخابات آتي شوراها اين انتخابات را پرتحرك ارزيابي كرده و اضافه مي كند: عليرغم عملكردي كه صدا و سيما درحد رفع تكليف در اين زمينه دارد تصور مي كنم مردم از آگاهي و رشد كافي براي اهميت دادن به امور شهري و زندگي اجتماعي خود برخوردارند. نتيجه انتخابات نيز با نتيجه انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي متفاوت نخواهد بود. جبهه دوم خرداد و گروههاي اصلاح طلب در شهرستانها بر معرفي كانديداهاي متخصص و آشنا با امور شهري تاكيد دارند. به نظر سازمان، كانديداهاي مورد نظر بايد از ويژگي هاي تجربه اجرايي كافي براي كار در شورا، تخصص مرتبط با موضوع داشتن حداقل، ديدگاههاي اصلاح طلبانه، انعطاف پذيري و سازش با جمع، اعتقاد به كار جمعي، سلامت نفس و عدم قدرت طلبي برخوردار باشند. اصلاح طلبان با لحاظ كردن اين ويژگي ها در فهرست انتخاباتي خود پيروزي قاطع تري را شاهد خواهند بود.