Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59544S5

Date of Document: 2003-01-09

توضيح سوم نظام مهندسي در پي درج خبري كوتاه در همشهري دوشنبه گذشته درباره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ابتدا شاخه اي از اين تشكل و آنگاه شاخه دوم تكذيبيه هايي در اثبات خود و رد ديگري ارسال كردند كه ديروز و پريروز در همشهري چاپ شد. سومين نامه ديروز با امضاي بهاءالدين ادببه عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به دست ما رسيد كه در آن با استناد به يك حكم قضايي مسائل مطروحه در تكذيبيه روز دوشنبه انكار شده و آمده است: نظر به اينكه در روزنامه شماره 2950 /10 /81 17 مورخ در صفحه دوم تحت عنوان توضيح يك خبر اطلاعات تحريف شده از قول روابط عمومي سازمان به آن روزنامه داده شده است، خواهشمندم كليه اطلاعات مربوط به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را با مهر و امضاي مجاز كه در زير اين نامه و نامه هاي قبلي آمده است، درج فرماييد.