Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59528S3

Date of Document: 2003-01-09

روزنامك يادگار مظفرالدين شاه قاجار ده روز پس از امضاي قانون اساسي در هجدهم ديماه سال 1285 خورشيدي در 54 سالگي ظاهرا از بيماري سل درگذشت و ده روز بعد پسرش محمدعلي ميرزا تاجگذاري كرد و شاه شد; بدون اين كه از نمايندگان مجلس شورا براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آورد. مظفرالدين شاه كه مانند پدرش و عمدتا با استقراض پول از بيگانه به سفر اروپا رفته بود داراي شش پسر و 18 دختر بود. وي پس از ترور پدرش ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضاي كرماني به شاهي رسيده بود. در زمان سلطنت او نيز مقامات كشوري و لشكري از همان خانواده هاي انگشت شمار بودند كه در زمان ناصرالدين شاه بركرسي رياست مي نشستند و زير نفوذ دولت هاي استعمارگر قرار داشتند و به همين دليل وضعيت كشور هميشه در حالت پس رفتن بود. * بيستم دي ماه 1325 خورشيدي ( 1947 10 ژانويه ) دكتر مصدق در مسجد شاه در اجتماع مردم معترض به احتمال مداخله دولت در انتخابات در شرف انجام، به قوام السلطنه نخست وزير وقت اخطار كرد كه دست خود را از جريان انتخابات دور نگه دارد و فلسفه دمكراسي و راي مردم را به بازي نگيرد. دكتر مصدق كه بارها قوام را عامل بيگانه (انگلستان ) خوانده بود گفت كه ما يا بايد انتخابات درست داشته باشيم و يا مطلقا انتخابات نداشته باشيم. كاري نكنيد كه مداخله در انتخابات يك عادت شود كه در اين صورت مردم به آن اعتنا نخواهند كرد و لفظ انتخابات در ايشان شور و اشتياق به وجود نخواهد مداخله آورد دولت در انتخابات خيانت به حقوق مردم است. بگذاريد مردم هركس را كه مي خواهند اگر برگزينند بعدا احساس كنند كه درانتخاب افراد اشتباه كرده بودند دفعه بعد دقت بيشتري به عمل مي آورند و چشمشان را بازتر مي كنند و تكرار اين عمل همان تكامل دمكراسي است. دكتر مصدق قوام را تهديد به تحريم انتخابات كرد. در آن زمان براي اعتراض تحصن متداول و تحصن دكتر مصدق و يارانش يك هفته بعد براي چهار روز انجام شد. * در اين روز در سال 1337 هجري شمسي سناتور ابوالفضل لساني حقوقدان و مولف كتاب طلاي سياه قرباني، يك دروغ تلفني شد، سكته كرد و در گذشت. وي در سالهاي آخر عمر بارها گفته بود كه تا كشورهاي خاور ميانه داراي نفت هستند بدبختند; بهتر بود كه اين منطقه فاقد نفت بود تا همانند قرون قديم و قرون وسطا به پيشرفتهاي فكري، ادبي و علمي نائل مي شد و اروپا را پشت سر مي گذارد. * از اين روز در سال 1349 در ايران عوارض املاك شهري تحت نام نوسازي به شهرداري ها واگذار شد. ماندگار گاليله فيزيكدان و دانشمند بزرگ قرون جديد و سازنده تلسكوپ، در روزي چون امروز در سال 1642 ميلادي در گذشت. وي در 15 فوريه سال 1564 در پيزاي ايتاليا به دنيا آمده بود. وي بود كه اعلام كرد زمين و ستارگان در مداري مشخص به دور خورشيد مي چرخند. تا آن زمان گمان مي رفت كه خورشيد به گرد زمين مي گاليله چرخد كه در دو دانشگاه در ايتاليا تدريس كرد پس از ساختن تلسكوپ و اطلاق اين واژه بر آن، قمر سياره مشتري را كشف روش كرد تجربي براي تحقيقات علمي نيز از اوست. درگيري گاليله با مقامات وقت كليساي كاتوليك فصلي از تاريخ آن زمان را تشكيل مي دهد. روزگار در اين روز در دي ماه سال 1329 هجري خورشيدي در پي دوماه تلاش اعتراض و مبارزه روزنامه نگاران كشور، همه قوانين مطبوعاتي كشور به استثناي قانوني كه مجلس دو سال پس از مشروطه شدن كشور وضع كرده بود لغو شد كه پيروزي بزرگي براي ژورناليسم ايران به شمار مي رفت. اين مبارزه در پي تحت فشار قرار گرفتن مطبوعات براي اين كه در باره نفت چيزي ننويسند آغاز شده بود و نزديك به دوماه طول كشيده بود. اين مبارزات عبارت بود از تحصن روزنامه نگاران در ساختمان مجلس، شركت در اجتماعات و ايراد نطق و خواستن از مردم به ارسال نامه و طومار اعتراض به مقامات و توسل به دادستان كل و مقامات قضايي ديگر، كاستن از صفحات روزنامه ها و سفيدگذاردن جاي مطالب بعضي ستونها و خواستن از روشنفكران ديگر به پيوستن به آنان و.... در آن زمان رزم آرا نخست وزير ايران بود. در طول اين مبارزات، بسياري مي گفتند كه ايران هم مانند بسياري از كشورها نبايد قانون مطبوعات داشته باشد و روزنامه نگاري يك حرفه است مانند حرفه هاي ديگر و بايد در دست صنف مربوط باشد نه دولت. پس از بركناري حكومت دكتر مصدق بارديگر مقررات سابق را به نام قانون مطبوعات از گور در آورده و حاكم بر محيط مطبوعات كردند. از اواخر سال 1329 تا پايان حكومت دكتر مصدق، انتشار نشريه در صورت احراز شرط سني و داشتن سواد فارسي محدوديت نداشت. پرسش هاي پزشكي از دكتر گات پرسيده شده است كه آيا واكسن سرماخوردگي از انواع سرماخوردگي (از ساده تا فلو ) پيشگيري مي كند و او پاسخ داده است كه چون سرماخوردگي انواع مختلف دارد، اين نوع واكسن براي همه انواع سرماخوردگي موثر نيست و به همين سبب است كه سال گذشته تنها در آمريكا نزديك به 36 هزار تن از سرماخوردگي - كه سالخوردگان و كودكان در قبال آن آسيب پذيرترند - جان سپرده اند. واكسن سرماخوردگي از بسياري از انواع اين بيماري ويروسي پيشگيري مي كند كه بايد سالانه در هفته معين تجديد شود. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet