Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59525S4

Date of Document: 2003-01-08

عضو كميسيون قضايي مجلس: نظام اگر بخواهد مي تواند با لباس شخصي ها برخورد كند گروه سياسي: عضو كميسيون حقوقي و قضائي و نماينده مردم شهرستان هاي لامرد و مهر درمجلس گفت: لباس شخصي هانبايد در حاشيه امن قرار گيرند واين وظيفه دستگاه قضائي و انتظامي كشور است كه با اين پديده برخورد قاطع كند. سيد جلال موسوي در گفت و گو با ايرنا در شيراز افزود: اين يك واقعيت است كه گروهي به نام لباس شخصي هادر كشور موجوديت دارند حركات، و فعاليت هاي خاصي انجام مي دهند و برخي اجتماعات قانوني را برهم مي زنند. وي اظهار داشت: اين افراد ممكن است از هر جائي پشتيباني شوند اما هيچ سازمان رسمي در كشور اينها را سازماندهي نكرده است به همين خاطر هيچ سازماني مسئوليت عملكرد اين گروه را به عهده نمي گيرد. نماينده مردم لامرد و مهر در مجلس با بيان اينكه برخورد بالباس شخصي ها براي نظام كار سختي نيست اضافه كرد: اگر نظام تصميم بگيرد كه با اين افراد برخورد كند، شناسائي و برخورد با اين هابرايش مشكلي نيست و در گذشته هم افرادي بوده اند كه حتي مسلحانه عليه نظام اقدام كرده و قانون را نقض كرده اندو نظام با آنها برخوردكرده است. موسوي خاطر نشان ساخت: اين نقص در كشور وجود دارد كه هنوز با هيچكدام از اين افراد برخورد قاطع نشده است و هيچكدام از اين افراد به محاكم قضائي معرفي نشده اند يا اگر معرفي شده اندبرخورد قاطع با آنها نشده است. موسوي افزود: لباس شخصي هابا استفاده از اين حاشيه امن هر برخوردي كه به تشخيص خودشان درست باشد، انجام مي دهند و تاكنون نتايج سوئي از اين پديده به نظام اسلامي وارد شده است. وي از ترور حجاريان و حمله به نوري و مهاجراني به عنوان نمونه عملكرد لباس شخصي هاياد كرد و گفت: اين مسائل ازناحيه لباس شخصي هاصورت گرفت و در همين موارد هم دستگاههاي مسئول با لباس شخصي هابرخوردقاطع نكردند. نماينده مردم لامرد و مهر در مجلس خاطر نشان ساخت: برخورد دستگاه قضائي و نيروي انتظامي با لباس شخصي هامكمل همديگر است و اگر دستگاه قضائي بااين پديده برخورد قاطع نكند زحمات نيروي انتظامي هم در دستگيري و معرفي اين افراد به محاكم بي فايده خواهد بود.