Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59505S2

Date of Document: 2003-01-07

رئيس دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران: پذيري طرح ريز پهنه بندي و پيش بيني آسيب مناطق تهران در حال بررسي است گروه شهري: از دوسال گذشته مطالعات و پژوهش در ارتباط با ريز پهنه بندي و پيش بيني آسيبپذيري مناطق تهران در حال بررسي است. دكتر محسن ابراهيمي، رئيس دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران ضمن اشاره به ابعاد وسيع خسارات ناشي از بلاياي طبيعي و حوادث انسان ساز در شهرهاي جهان به خبرنگار پژوهش ايسنا گفت: پژوهش هاي كاربردي گسترده اي در زمينه بهينه كردن مديريت بحران و ايمن سازي شهرها انجام شده است كه در اين راستا مي توان به شكل گيري كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي و تغييرات ساختاري در روند مديريت بحران در ايران در خردادماه سال 80 اشاره كرد. ابراهيمي، مبناي مطالعات و پژوهش در زمينه زلزله را بر اساس تجربيات كشورهاي حادثه خيز دانست و افزود: ايران هم اكنون با الگوبرداري از طرح هاي پژوهشي كشورهايي همچون ژاپن، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي شمالي اروپا به ارائه طرح مديريت بحران با توجه به بومي بودن شهر تهران پرداخته است. رييس دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران در ادامه ارائه طرح جامع امداد و نجات كشور را نيز از جمله طرح هايي برشمرد كه در ارديبهشت سال گذشته تهيه و پيش نويس آن با دارا بودن ماده 60 در كميسيون فني تامين اجتماعي در حال بررسي است. وي همچنين انجام مطالعات و پژوهش از سوي آژانس بين المللي ژاپن براي شهر تهران را نيز از جمله كارهايي دانست كه اين گروه از دو سال گذشته در حال بررسي ريزپهنه بندي منطقه تهران در فاز اول و تكميل ريزپهنه بندي و پيش بيني آسيبپذيري مناطق تهران در برابر زلزله در فاز دوم مي باشد. ابراهيمي همچنين به ارائه دانش مديريت بحران در 21 منطقه شهرداري و الگوي واحد از نظر سازماندهي و مديريت حادثه اشاره كرد.