Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59493S3

Date of Document: 2003-01-07

حاشيه اقتصاد * اعتبار براي پيمانكار ميليون 40 دلار اعتبار به پيمانكار فاز 9 و 10 پارس جنوبي پرداخت شد. مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفت وگو با قلم سبز ايران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اين اعتبار از سوي شركت ملي نفت ايران به پيمانكار فاز 9 و 10 پرداخت شده است. اسدالله صالحي فروز گفت: طبق قرارداد منعقده شركت ملي نفت موظف است 15 درصد از كل /1 6 مبلغ ميليارد قراردادي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي را پرداخت كند. وي افزود: به همين دليل مبلغ 40 ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت در اختيار شركت LG كره و شركت اويك كه به عنوان پيمانكار اصلي قرارداد تعيين شده اند، قرار گرفت. شركت 42 دولتي بازرگاني براساس تقسيم بندي انجام شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي، شركت هاي دولتي كه اسامي آنها در لايحه بودجه ذكر شده در چند بخش فعاليت مي كنند. در صفحه هاي 1 تا 27 نام و بودجه شركت هاي دولتي در امور بازرگاني شامل 38 شركت سودده و 4 سازمان و شركت زيان ده با مقدمه اي از معارف و منابع آنها ذكر شده است. بر همين اساس بودجه (منابع و مصارف ) 38 شركت بازرگاني دولتي معادل 30151 ميليون ريال و بودجه 4 شركت و سازمان زيان ده معادل ميليون 5499 ريال است. براساس تقسيم بندي انجام شده سازمان حسابرسي سازمان جمع آوري و اموال تمليكي، شركت سرمايه گذاري خارجي ايران، شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جزو شركت هاي بازرگاني دولتي قرار گرفته اند كه دليل آن چندان معلوم نيست. در فهرست شركت هاي سودده بازرگاني مندرج در لايحه بودجه كل كشور به شركت هايي برمي خوريم كه واگذاري آنها به بخش خصوصي از آب خوردن نيز راحت تر است. به طور مثال آيا به وجود شركت هاي سهامي توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي و شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران و شركت هاي سهامي فرش ايران در بخش دولتي توجه؟ دارد آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد شركت هاي امور بازرگاني سودده در 1382 از كل منابع خود در رقمي معادل 13 هزار ميليارد ريال را از تسهيلات بانكي و وام هاي داخلي و 2640 هزار ميليارد ريال را از وام هاي خارجي تامين خواهند كرد. به اين ترتيب 50 درصد از منابع اين 38 شركت سودده از طريق وام هاي داخلي و خارجي خواهد بود 38 اين شركت در مجموع 61 هزار ميليون ريال به دولت ماليات پرداخت خواهند كرد كه رقم ناچيزي است. سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با هزار 105 ميليون ريال زيان در راس شركت هاي زيان ده امور بازرگاني قرار مي گيردشركت 40 و سازمان زيان ده امور بازرگاني در سال 1382 معادل 265 هزار ميليون ريال زيان بر دولت تحميل خواهند كرد. بازتاب در پي انتشار گزارش مديران دوران گذار در 21 آذرماه گذشته دكتر حميدرضا محسني مدير ارتباطات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توضيحاتي ارسال كرده كه در پي مي آيد: الف: اهتمام ويژه روزنامه وزين و پرمخاطب همشهري در درج گزارش هاي قابل اعتنا در خصوص صنعت خودرو و برجسته سازي اخبار و گزارش هاي اين حوزه كه با تعداد قابل ملاحظه اي از اقشار مردم به لحاظ تامين معيشت و فراهم كردن اشتغال و ارتقاي سطح زندگي و بالا رفتن توليد ناخالص ملي و همچنين ايجاد رونق و شكوفايي اقتصادي، ارتباط وثيق و تنگاتنگي دارد امري مبارك و فرخنده است و تداوم اين روند مطلوب را كه موجب روشن شدن افكار عمومي و پربار شدن روند اطلاع رساني است، آرزومنديم. ب: شك نمي توان روا داشت كه گزارش درج شده حاوي داده ها و گزاره هاي درست و متقني است كه مي تواند براي مخاطبان و به ويژه براي پيگيران مسائل حوزه صنعت خودروسازي قابل اعتنا باشد، اما نتايج اخذ شده از داده هاي مزبور به وضوح ضعف تحليل و نااستواري در ارائه نتيجه پاياني به خوانندگان را منعكس مي نمايد. گو اينكه، نويسنده گزارش كوشيده است فهم و درك مخاطبان را ناچيز و كوچك شمرده و خود در مقام تحليل پردازي به القاي نتيجه دلخواه و مورد پسند خود پردازد. ج: اين نكته بديهي است كه حوزه صنعت خودروسازي، مانند ساير عرصه هاي ديگر، محل تلاش و تكاپوي هزاران نيروي كار با نشاط و كارآمد است كه در مراتب و مسئوليت ها و قسمت هاي مختلف به ايفاي وظيفه و خدمت مي پردازند و همواره به دلايل مختلف از جمله استفاده از توان و ظرفيت هاي بالا و نوآفريني و كارآفريني و قوه ابداع و ابتكار و شايد ناتواني در انجام وظايف و دلايل مختلف ديگر در معرض جابه جايي و تغيير هستند البته تمامي اين تغيير و تحولات علي الاصول بر مبناي قوانين و مقررات موجود و مطابق موازين اداري صورت مي پذيرد و طبعا، خردورزان و آگاهان و كارشناسان چنين امري را روند طبيعي دانسته و بر آن خدشه و خرده نمي گيرند، به همين دليل، جاي شگفتي است كه نويسنده گزارش، تغييرات به وجود آمده در سطح مديريت هاي صنعت خودروسازي را به موضوعات و انگيزه هايي مرتبط دانسته است كه مي تواند شان و اعتبار مديران را مخدوش و آن را ناشي از تعاملات دروني و خطي معرفي اين نمايد در حالي است كه چنين حوزه اي _ به اعتبار اهميت جايگاه كليدي آن در اقتصاد ملي ايران _ از هرگونه زدوبندها و بازي هاي خطي و جناحي به دور بوده و شاخصه هايي چون مديريت، مهارت، تعهد، نوآوري و ابداع كه جزو ويژگي هاي اصلي مديران معاصر است نقش اول را در ايجاد تغييرات و جابه جايي هاي اخير ايفا كرده است. د: و نكته پاياني اينكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو ) كه رسالت و ماموريت هاي تازه اي را متناسب با اقتضائات دوران فراصنعتي و فهم و دانش سرشار مديران خدوم و متعهد و ظرفيت ها و پتانسيل هاي كم نظير كشور براي خود تعريف كرده است از هيچ گونه تلاشي براي ارتقاي سطح علمي و فني كاركنان صديق و وفادار و زحمتكش صنعت خودروسازي و كسب رضايت آنان و حمايت از صنايع خودروسازي در عمل و برنامه ريزي و ارائه طرح به نهادهاي عالي كشور دريغ نخواهد ورزيد و تا زماني كه امكان و مجال خدمت فراهم است، به سربلندي و آباداني و عزت و كرامت ايران زمين و ايرانيان آزاده و سربلند، خواهيم انديشيد.