Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59476S5

Date of Document: 2003-01-06

سال آينده، سال ركود اقتصادي نيست گروه اقتصادي: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال /5 7 ديگر درصد خواهد بود و سال آينده، سال ركود اقتصادي ايران نمي باشد. مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت هزار 122 ميليارد ريال از بودجه سال آينده از محل فروش نفت تامين خواهد اگر شد آمريكا به عراق حمله كند، نقش عراق در اپك ضعيف تر شده و بنابراين سال آينده، با سلطه آمريكا بر عراق، در قيمت نفت بحران ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب احتمال عدم پيش بيني درآمدهاي نفتي بودجه سال آينده وجود دارد. وي اضافه كرد: از چند دهه گذشته تا به حال بودجه كشور 35 برابر افزايش پيدا كرده است در حالي كه تورم /11 8 برابر در طي اين مدت افزوده شده وي است كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران صحبت مي كرد، در مورد اوراق قرضه گفت: در سال آينده تداوم استقراض دو ميليارد دلار براي اجراي طرحهاي اولويت دار پيش بيني شده است. در سال جاري نيز يك ميليارد دلار اوراق قرضه ارزي فروخته شده است. او در خصوص واردات كالاهاي اساسي در سال آينده گفت: واردات كالاهاي اساسي در سال 72 /5 5 ميليارد دلار بوده كه در سال جاري /4 6 به ميليارد دلار كاهش پيدا كرده وي است با اشاره به رشد بودجه هاي عمومي و شركتهاي دولتي گفت: رشد بودجه شركتهاي دولتي بيش از تورم كشور است، در حالي كه اين رشد براي بخش عمومي كمتر از تورم در نظر گرفته شده است. وي درباره سودده بودن شركتهاي دولتي گفت: از مجموع 457 شركت دولتي 336 شركت دولتي سودده بوده اند و 121 شركت زيان ده. مرادي اضافه كرد: اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي 5 /2 2 تا درصد است. اگر مخارج دولت يك درصد رشد پيدا كند حدود 28 هزار شغل جديد ايجاد مي شود. مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: رشد اقتصادي براي سال آينده /5 7 درصد در نظر گرفته شده كه باعث مي شود شاخص رفاه اجتماعي 4 درصد افزايش پيدا كند. وي در مورد ميزان بيكاري خاطرنشان كرد: نرخ بيكاري در سال /16 7 جاري درصد بوده است كه براي سال آينده نيز اين رقم پيش بيني مي شود.