Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59462S5

Date of Document: 2003-01-05

قضاوت آمريكايي - 31 ايست بازرسي ها ايست بازرسي مربوط به موادمخدر منتقدين معتقد هستند كه بازديدهاي سطحي كه برحسب ظواهر افراد اتهام مجرميت متوجه كسي بشود به زيان اقليت هاي نژادي تمام مي شود. برخي مطالعات اين ادعا را اثبات مي كند. براي مثال يك مطالعه در سال 1997 نشان داد كه رانندگان آمريكايي آفريقايي تبار كه در ترن پيك فلوريدا به وسيله گروه اجرايي مواد مخدر شريف در همه شهرستان هاي سفيدپوست نشين متوقف /6 5 شدند برابر بيش از رانندگان سفيدپوستي هستند كه بازرسي شدند. چهل درصد رانندگان سياه پوست بازرسي مي شدند در حالي كه فقط 6 درصد از سفيدپوستان بازرسي مي گرديدند. محققين توضيح دادند اين تبعيض ها در ارتباط با عقيده بخشي از پليس است كه فكر مي كنند سياهان احتمالا بيش از سفيدپوستان دست به قاچاق مواد مخدر در اتوبوس هاي فلوريدا مي زنند. آيا چنين بازرسي تبعيض آميزي قانوني؟ است با وجود اين ديوانعالي كشور در قانون يو. اس. و سولو ( ) 1989 قانوني بودن بازديد مظنونين پيك بودن و حاملين مواد مخدر را تاييد كرد. قاضي ترگود مارشال Marshall Thurgood نقص هاي جدي اين بازديدها را دليل مخالفت خود با آن ذكر كرد. مارشال با اكثر قوانيني كه سطح دليل ظن معقول در آن به سادگي برآورده شده و تشخيص پليس را معيار مي دانست و اينكه فردي چون از نظر ظاهري مناسب براي حمل دارو به نظر مي آيد، مظنون معرفي شود، مخالفت كرد. به محض اينكه پليس اين سطح از دليل را تثبيت كرد، ديوان، قانون تري استاپ را بيان كرد كه طبق آن ايست بازرسي جايز است. مارشال با ذكر اين نكته كه قانون تري استاپ نياز به شواهدي از جرم در حال وقوع براي ايجاد ظن منطقي دارد _ مانند تحت نظر قرار دادن يك فروشگاه قبل از دزديدن آن توسط سارقان _ اغراق آميز بودن اين فرضيه معيار ] بدون تشخيص پليس و مظنون معرفي كردن افراد به حسب [ظاهر را در اكثر موارد اثبات همان كرد گونه كه مارشال ذكر كرد بيشتر بازديدهاي سطحي ( پروفيل ها ) داراي چنين استانداردي نيستند. مارشال همچنين سنديت بازديدهاي سطحي كاريزهاي مواد مخدر را به چالش كشيد. از گزارشات مطبوعاتي چنين برمي آيد كه موقعيت يا موفقيت ارزش اين بازديدهاي سطحي و ساده كه ] تصوير ناقصي به دست [مي دهند به عبارت ديگر پيشگويي هاي صحيح در مورد اينكه آيا يك شخص به راستي در حال حمل مواد مخدر است، اين گونه نيست كه با شير يا خط انداختن، اين پيشگويي صحيح از آب درآيد (به عبارت ديگر درصد 50 احتمال دارد ) حتي بدتر از اين برخي از بازديدهاي سطحي شامل عوامل و عناصر نژادي و قومي هستند كه آنها را دچار سوگيري هاي نژادي مي سازد و تخلف از حمايت مساوي قانون از همگان است كه مندرج در بند چهاردهم ماده اصلاحي مي باشد. قاعده استثناكننده حكم استثناكننده حكمي است ساخته قاضي كه مدرك به دست آمده به وسيله دولت از طريقي كه در تناقض با حقوق قانوني متهم باشد نمي توان عليه او مورد استفاده قرار گيرد. در صورت اجراي توقيف قبل از درخواست دادگاه، قاضي حكم مي كند كه مدرك به دست آمده غيرمجاز غيرقابل ] [قبول است. متهم ممكن است با استفاده از مدارك به دست آمده به صورت غيرقانوني، از تعقيب شدن جلوگيري كند. احكام استثناكننده معمولا براي توقيف مدارك فيزيكي مثل آلت قتاله، مال مسروقه و مواد مخدر غيرمجاز اجرا مي شود كه پليس در مغايرت با حق متهم در ماده اصلاحي چهارم آن مدرك را توقيف مي كند و فرد نبايد به بازرسي يا توقيف غيرمنطقي اعتراض كند. قانون ويكس يو. اس ( ) 1914 احكام استثناكننده درقانون ويكس. يو. اس، ابداع شد. ويكس مبتني براين عقيده است كه وقتي پليس از اختيار قانوني اش در انجام بازرسي تخلف كرد آن بازرسي بايد باطل و بي اثر باشد. در دوره ويكس، اعلاميه حقوق بشر فقط در دولت فدرال به اجرا گذاشته مي شد. قانون ماپ و اوهايو ( ) 1961 در اين قانون ديوان ليبرال وارن، قانون استثنائات ويكس را به دادگاه هاي ايالتي بسط داد. ديوان وارن اعلام كرد كه قانون استثنائات بخشي از ماده اصلاحي حقوق شهروندان است و اينكه به قانون نياز داشت بدين دليل بود كه در ايالت ها هيچ راه چاره موثري براي مشكل بازرسي هاي خودسرانه و استبدادي پليس باقي نمانده بود برخي از روساي پليس و سياستمداران، قانون ماپ را به بستن دستان پليس متهم كردند. زوال قانون ماپ فقدان حمايت از اين قانون در ميان قضات محافظه كار ديوانعالي آمريكا كه جانشين اعضاي ليبرال ديوان وارن شدند باعث محدود كردن تاثير اين قانون شد. دريك سري از پرونده هاي كيفري، ديوان اعلام كرد مداركي كه غيرقانوني به دست آمده مي تواند به عنوان اساسي براي طرح سوالات هيات منصفه قرارگيرد. در قانون يو. اس و ليون ( ) 1984 ديوان استثناء حسن نيت را گنجانده است. اگر پليس يك اشتباه صادقانه در جريان يك بازرسي مرتكب شود _ يعني اگر پليس براساس حكم بازرسي عمل كند ولي يك دادگاه بعدا باطل بودن آن را اعلام نمايد _ مدارك ضبط شده هنوز معتبر است. حق ماده اصلاحي پنجم عليه خوداتهامي تفسير ماده پنجم اشاره دارد به رويه استناد كردن به حق ساكت ماندن در بازپرسي و محاكمه به جاي اينكه فرد خودش را در معرض اتهام قرار اين دهد حق مفهوم ضمني مهمي براي پليس