Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59462S2

Date of Document: 2003-01-05

اعتماد از دست رفته سعيده اسلاميه دوباره همه به تكاپو افتاده اند. رايزني هاي گروه هاي سياسي براي ارائه فهرست نامزدها در انتخابات شوراها آغاز شده است. نام هاي آشنا يكي پس از ديگري مطرح مي شوند. اما هنوز اسمي از آنها ثبت نشده است. آدم هاي سياسي به اظهارنظر درباره انتخابات شوراها پرداخته اند. همه چيز مانند چهار سال پيش است. مثل همه انتخاباتي كه در اين كشور برگزار شده است. روزنامه ها حركت خود را شروع كرده اند. اما چيزي در اين ميان تغيير كرده است. فقط كافي است با دقت نگاه شود. چيزي در بطن جامعه تكان خورده چهار است سال پيش شوقي از تحقق و اجراي يكي از مفاد قانون اساسي در دل ها بود. يكي از موارد قانوني كه بعد از بيست سال دوباره محقق مي شد هر چند كه هنوز خاطره تلخ شوراها در سال 1358 در اذهان بسياري باقي اما است همه فكر مي كردند بيست سال زمان مناسبي بود كه بايد صرف مي شد تا جامعه شرايط پذيرش چنين قانوني را داشته باشد. همان قانوني كه وقتي سال 58 اجرا شد عمري نكرد و خيلي زود بار بربست و رفت تا در زمان مناسب خود برگردد. اين اتفاق در سال 1378 افتاد. همان وقتي كه همه فكر مي كردند زمانش رسيده است. شوراها تشكيل شدند. با فرازونشيب حركت كردند و اينك در آخرين ماه هاي دوره اول آن هستيم. اما آنچه در كوله بار خود داريم، انحلال برخي شوراهاي شهر و روستا در كشور است و وضعيت آشوبزده شوراي شهر تهران. شورايي كه به علت اختلافات اعضاي خود ماه ها جلساتش تشكيل نشد و آناني هم كه برگزار شد بدون نتيجه اي پايان پذيرفت. روزي گروه اقليت جلسه را از رسميت انداخت و روزي ديگر گروه اكثريت. مسائل شهري كلان شهري مثل تهران روي هم انباشته شد و گرهي از مشكلات عديده و بي پايان آن باز نشد. برخي آنان كه وكيل مردم در اين شورا بودند و به انتخاب اين مردم بر صندلي هاي سبز شورا نشستند آنچه را كه نديدند همين مردم بودند. هر چند كه شايد برخي از آنان ادعاي حق خواهي مردم را نيز داشته باشند، اما آنچه كه واقعيت دارد ميان ورق و كاغذهاي پوشه هايشان يافت نمي شود. جايي است كه چشمان مردم قادر به ديدن شان آن نيست چيزي كه در اين روزها و در آستانه برگزاري اولين دوره انتخابات شوراها تغيير يافته، اعتماد اين مردم است. نكته قابل تامل آن است كه دولت مردان فراموش كرده اند مردم شاهد جريانات سياسي هستند. مسئله سياسي بودن يا متخصص بودن كانديداها نيستند. چرا كه هر كدام از اين دو بدون حضور ديگري در اداره كشور و شهر معنايي در ندارد اين سرزمين كه تنفس در آن سياسي است، جدايي تخصص از سياست معنايي ندارد. اما مهم آن است آناني كه در مسند قدرت قرار دارند فراموش نكنند اعتماد اگر رفت به آساني برنمي گردد. زمان انتخابات كه فرا رسد هر كس با توجه به هر گرايش سياسي كه داشته باشد و تمام سخناني كه شايد پيش از اين مبني بر عدم شركت در انتخابات زده باشد راي خواهد داد. مردم اين سرزمين بارها و بارها امتحان خود را پس داده اند، آن چنان كه تعجب داخليان و خارجيان را برانگيخته اند. شايد زمان آن رسيده است آنان كه مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند امتحان خود را با قبولي پس دهند.