Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59457S4

Date of Document: 2003-01-05

بازتاب تامين حقوق فردي و آسايش عمومي در گرو شهروند سازي است در ادبيات امروز واژه شهروند به كرات در محافل و مجالس مختلف توسط مردم و مسئولين مورد استفاده قرار مي گيرد. اما با ملاحظه قوانين موضوعه كشور واژه شهروند به چشم نمي خورد و در قانون اساسي كه ميثاق عمومي كشور است قانونگذار براي تبيين حقوق شهروندي از واژگان ملت يا آحاد مردم بهره جسته است. آنگونه كه تحقق حقوق شهروندي پس از طي مراحل تقنيني با تمام مصاديق آن از جمله حق مشاركت شهروندي - مسئوليت شهروندي - حق مطالبه شهروندان - حق تامين اجتماعي و رفاه عمومي - حق آموزش همگاني از وظايف دولت - شهرداريها و ساير دستگاه هاي خدمات عمومي در قبال شهروندان مي باشد. از اين رو مي توان گفت در جامعه مدني كه بر مدار قانوني مي چرخد و ملت يا آحاد مردم عنصر اصلي آنست كليد واژه اصلي آن شهروند است. شهروندي كه مشاركت از جمله حقوق اساسي وي به شمار مي رود و مشاركت ركن نظام مردم سالاري و شاه كليد شهروندسازي محسوب مي شود. شهروند به مفهوم امروزي يعني داشتن شان حق و تكليف كه در حوزه اقتدار شهروندي است و داراي اصل بهره مندي از مجموعه حقوق سه گانه است. لذا اكنون در كلان شهر تهران در رويارويي با معضلات شكننده ايجاد بستر مناسب در جهت اعتمادسازي براي نيل به مشاركت داوطلبانه شهروندان با امعان نظر به تامين حقوق فردي و تحقق آسايش عمومي در گرو شهروندسازي است كه با كاربست شهروندمداري و نهادينه سازي حقوق شهروند به فرآيند جايگزيني شهروندان به جاي ساكنين شهر بينجامد. تنها راهي كه آنان با اطلاع از مشكلات شهري و با بهره گيري از فرصت و مجالي كافي و مساوي و درك آگاهانه به بهبود امور محيط خود بپردازند و تصميماتي را اتخاذ نمايند كه مصالح آنها را تامين مي كند و اين انتظار وجود دارد تا در آستانه دومين انتخابات شوراهاي شهر و روستا مجلس شوراي اسلامي - شوراي شهر تهران و مديريت كلان شهر تهران در يك تعامل صميمانه با استفاده از ساير ظرفيتها و نيز كمك هاي گروه هاي غيردولتي به اين مهم همت گمارند. رسول كشت پور