Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59446S4

Date of Document: 2003-01-04

ائتلاف; انتخاب ناگزير احزاب احزاب و انتخابات شوراهادر گفتگو با شكوري راد گروه سياسي - پروين امامي: دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور روز نهم اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد. مراحل قانوني ثبت نام داوطلبان حضور در اين انتخابات از روز نهم دي ماه جاري آغاز شده و تا پايان وقت اداري فردا (يكشنبه ) ادامه خواهد داشت. دوره نخست شكل گيري اين نهادهاي مدني (نهم اسفندماه ) 1377 با استقبال گسترده احزاب و تشكل هاي سياسي، صنفي و مردمي مواجه شد و با توجه به آزمون پرفراز و نشيبي كه اين نهادها در سراسر كشور از سرگذراندند، پيش بيني مي شود در دوره جاري نيز تشكل ها و احزاب سياسي كشور با توجه به برنامه هاي پيشنهادي خويش و بر اساس همگرايي هاي موجود ميان تفكرات حزبي خود و ساختار تشكيلاتي، با حضور فعال در اين آزمون - چه در قالب رفتار مستقل حزبي و چه به شكل پذيرش ائتلاف با ديگر گروهها و تشكل ها - كانديداهاي موردنظر خود را به شهروندان معرفي نمايند. چگونگي تحليل احزاب و تشكل هاي معتبر سياسي كشور در زمينه برگزاري انتخابات جاري شوراها موضوع گزارش خبري همشهري در چند شماره متوالي خواهد بود كه طي آن ديدگاه برخي عناصر شاخص جناح هاي مختلف سياسي و تشكل هاي مستقل منعكس خواهد شد. در مطلب امروز علي شكوري راد عضو موسس و شوراي مركزي جبهه مشاركت اسلامي به تشريح ديدگاه هاي خود پيرامون اين رويداد مهم پرداخته است. چگونگي حضور جبهه مشاركت در انتخابات شوراها، شعارهاي انتخابي اين تشكل در انتخابات، ويژگي هاي نامزدهاي احتمالي موردنظر مشاركت و ارزيابي جبهه مشاركت از عملكرد شوراها در چهار سال گذشته از جمله پرسش هايي بوده كه خبرنگار همشهري در گفتگو با شكوري راد به آن پرداخته است. همچنين اعلام رسمي حضور نهضت آزادي براي شركت در انتخابات شوراها - با توجه به تنگناهايي كه پيش از اين نهضت آزادي را به نوعي از شركت در انتخاباتي اين گونه منع مي كرد - از جمله ديگر پرسش هايي است كه شكوري راد ضمن پاسخ به آنها به تبيين ديدگاه تشكل متبوع خود در اين باره پرداخته است. شكوري راد در وهله نخست از جمله دلايل فعاليت احزاب را حضور فعال در انواع انتخابات ارزيابي مي كند و در اين زمينه مي گويد: يكي از كاركردهاي احزاب اساسا شناسايي و معرفي نيروهاي شايسته و نيز پرورش و رشد آنها براي تصدي مناصب و برعهده گرفتن مسئوليت هاي متنوع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... است و جبهه مشاركت هم طبعا به لحاظ جايگاه خود به عنوان فراگيرترين تشكل جبهه اصلاحات وظيفه خود مي داند در انتخابات شوراها كه بيشترين حجم مشاركت مردم را در زمينه نامزدي دربرمي گيرد شركت كند. وجود نقطه تمايز ميان انتخابات شوراها و ديگر انتخابات از جمله فاكتورهايي است كه شكوري راد در توضيح استقبال جبهه مشاركت از حضور در انتخابات شوراها به آن اشاره مي كند و مي گويد: مهمترين نقطه تمايز انتخابات شوراها با ساير انتخابات اين است كه مردم در اين انتخابات نوع ديگري از دموكراسي رابه منصه ظهور مي رسانند و آن تشكيل قاعده هرم در مجموعه عملكردي شوراهاست و در سلسله پايه هاي پس از آن است كه شوراهاي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها (به عنوان نهادي همرديف دولت و داراي قابليت ارائه لايحه به مجلس ) شكل مي گيرد. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره عملكرد و كاركردهاي شوراها در چهار سال اخير - بويژه در مقاطعي كه برخي از اين نهادها در برخي مناطق با چالش ها و فراز و فرودهاي بسيار توام بوده - معتقد است: اين عملكرد در مجموع مفيد بوده و منجر به افزايش مشاركت مردم در امور شده كه همين موضوع ماهيتا فرصت خوبي براي هر نظام سياسي مي تواند باشد. در ارزيابي از عملكرد شوراها بايد در وهله نخست موضوع را به دو بخش حضور شوراها در كلانشهرها و نيز شوراهاي شهرهاي كوچك و روستاها تقسيم كرد. به دليل فقدان تجربه پيشين، در دوران اول فعاليت شوراها، مسير امور بيشتر به سمتي رفت كه حامل نوعي تجربه اندوزي و فتح باب در زمينه مديريت شهري بود و افرادي در اين زمينه صاحب تجربه شدند كه بسته به موقعيت و منطقه، بعضادستاوردهاي موثر و مثبتي حاصل شد و گاه نيز در برخي مناطق تجربه كاملي در راستاي مديريت شهري شكل نگرفت. شكوري در عين حال مي افزايد: در مجموع يك نسل جديد از مديران از رهگذر فعاليت شوراها وارد عرصه هاي اجرايي شدند كه برخي از آنها - بويژه در عرصه فعاليت بانوان - شايستگي خود را در ورود به تركيب مديريتي جديد جامعه بخوبي نشان دادند. از هفته ها پيش و همزمان با نزديك شدن به موعد ثبت نام كانديداها براي انتخابات شوراها، رايزني هاي گسترده و متراكمي پيرامون چگونگي فعاليت تشكل ها در قالب مستقل يا موتلف براي حضور در اين انتخابات مطرح شده است. شكوري راد در اين باره با اشاره به اين نكته كه اساس كار حزبي بايد بر اين قرار گيرد كه در هنگام هر نوع انتخابات، ائتلافي صورت نگيرد، چرا كه ائتلاف براي انتخاب نامزد، مانع شفافيت حركت احزاب مي شود و اتئلاف معمولابايد براي مرحله پس از انتخاب نماينده و در هنگام فعاليت صورت پذيرد تصريح، مي كند: در ايران چون هنوز احزاب كاملا انسجام يافته نيستند و فاز تشكيلاتي تشكل هاي موجود هم كاملاهمسان نيست و در واقع احزاب در حال گذار از دوران فعاليت غيرمنسجم به فعاليت حرفه اي و حزبي هستند، بنابراين بحث ائتلاف در هنگام انتخابات هنوز جدي است و ما هم فكر مي كنيم اگر اين ائتلاف شكل بگيرد - البته بر مبناي شفافيت برنامه ها و نيز افراد -مي توان به نتيجه مثبتي دست يافت. شعارهاي انتخاباتي به عنوان يكي از موثرترين راهكارهاي جذب مخاطبين براي تشويق به حضور و انتخاب كانديدايي هر تشكل در انتخابات متنوع، از جمله اهرم هايي است كه همواره مدنظر گروههاي سياسي ايران در موسم هر انتخاباتي بوده است. شكوري راد در اين باره مي گويد: شعارهاي انتخاباتي جبهه قاعدتادربرگيرنده فاكتورهايي است كه در وهله اول ناظر بر اهميت شوراها و نيز برنامه هاي جبهه مشاركت در مرحله بعدي است. وي با اظهار اين كه شعارهاي موردنظر جبهه هنوز نهايي نشده مي افزايد: شعارهاي ما در واقع از دو وجه تبليغاتي و برنامه اي بهره مي برد كه در مورد نخست ممكن است از مجموعه گزينه هاي موردنظر، يك گزينه را انتخاب و به مردم ارائه كنيم و در مورد شعار برنامه هايمان، قطعامفصل تر و بر مبناي برنامه هاي پيش بيني شده جبهه خواهد بود. ارزيابي جبهه مشاركت از حضور رسمي نهضت آزادي در انتخابات جاري شوراها پرسشي است كه شكوري راد در پاسخ به آن مي گويد: شوراها عرصه مشاركت مردم در هر دو زاويه كمي و كيفي است و بنا به ويژگي هاي اين انتخابات از جمله انتخاب شدن نزديك به دويست هزار سهل نماينده، بودن شرايط انتخابشوندگان نسبت به ديگر انتخابات، اين فرصت را در اختيار شهروندان قرار مي دهد كه با تكيه بر قانون در اين انتخابات شركت كنند. در واقع در اين انتخابات صرفاكساني ردصلاحيت خواهند شد كه بر اساس قانون و مستندات قطعي، صلاحيت آنها زيرسئوال برود و به همين لحاظتعدادردصلاحيت شدگان به مراتب كمتر از ديگر انتخابات خواهد بود. شكوري راد پس از ذكر اين مقدمه در پاسخ خود ادامه مي دهد: در همين پروسه طبيعي است كه حضور تمام شهروندان واجدشرايط و صلاحيت در اين انتخابات امكان پذير خواهد بود و قاعدتا اعضا يا منتسبان به نهضت آزادي، مادامي كه اسنادي دال بر فقدان شرايط لازم در مورد آنها نباشد، از صلاحيت حضور در انتخابات برخوردار خواهند بود و مضاف بر اين، طبيعتا چون اين افراد درگذشته عرصه كافي براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي را نداشته اند، از فرصت حضور در انتخابات آتي شوراها استقبال و زمينه شكل گيري رقابت ها را گسترده تر خواهند كرد. تنوع و تعدد كانديداها در انتخابات شوراها نكته اي است كه شكوري راد به دفعات در پاسخ هاي خود به آن اشاره مي كند كه خود زمينه طرح اين پرسش مي شود كه ويژگي نامزدهاي موردنظر جبهه مشاركت براي انتخابات شوراها؟ چيست عضو موسس جبهه مشاركت در اين باره مي گويد: قطعانامزدهاي موردنظر جبهه بايد كساني باشند كه دغدغه امور شهري و تمايل به فعاليت در اين عرصه را داشته باشند و در عين حال از تخصص هاي مورد نياز شوراها بي بهره نباشند; بنابراين كارآمدي افراد، معيار اصلي جبهه براي تعيين كانديداهاي خود خواهند بود و چون شوراها اساسا عرصه پيگيري امور شهري است، دخالت معيارهاي سياسي بايد در اين حيطه كمتر از معيارهاي اجتماعي و شهري باشد. پيش بيني از وضعيت حضور انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات نهم اسفند سال جاري آخرين پرسشي است كه علي شكوري راد در اين زمينه اظهار مي دارد: نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه يك نوع سرخوردگي از عرصه حاكميت سياسي در كشور وجود دارد، اما نبايد اين مطلب را هم فراموش كرد كه اين عرصه بايد از محدوده و حيطه نهادهايي همچون شوراها جدا و در عين حال مكمل آن به شمار آيد و اگر كسي در عرصه امور سياسي هم سرخوردگي داشته باشد، با مشاركت در امور شهري، قادر خواهد بود در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش تاثيرگذار باشد. وي در عين حال پيش بيني مي كند اگر پنجاه درصد واجدين شرايط هم در انتخابات شركت كنند، بااينكه اين آمارافتخارآفرين نيست، اما در مجموع قابل قبول خواهد بود.