Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59439S2

Date of Document: 2003-01-04

چتر اصلاح طلبي كه همه بايد زير آن شوند جمع حسين حقگو اين نكته البته غيرقابل انكار است كه حمله و هجوم بي سابقه دستگاه هاي امنيتي و پليس آمريكا به اقليت هاي مسلمان و عرب ساكن اين كشور تا حدودي به سبب وحشت از حملاتي چون يازده سپتامبر و در جهت شناسايي و محدود كردن آنها و كانال هاي ارتباطي و منابع مالي شان البته به شيوه اي به شدت ضدانساني و وحشيانه است، اما نمي توان به اين حركت فقط از اين منظر نگريست و ساير جنبه هاي خواسته و يا ناخواسته آن را حداقل در مورد اقليت ايرانيان در نظر نداشت. ايرانياني (حدود يك ميليون ايراني الاصل مقيم آمريكا ) كه سال هاست در اين كشور ساكنند و در مجموع يكي از مطرح ترين و به لحاظ اقتصادي و فكري و مدارج تحصيلي و نفوذ اجتماعي از مهم ترين اقليت هاي ساكن اين كشور. سوال اين است كه چگونه ممكن است از يك سو به مناسبت افتتاح يك كانال راديويي از ملتي ستايش كرد و برايشان پيام صلح و دوستي فرستاد ايراني ها شايستگي آن را دارند كه از مطبوعات آزاد برخوردار باشند تا بتوانند يك اجتماع آزاد، باز و دموكراتيك بسازند... به مردم ايران فكر مي كنم و براي آنها دعا مي كنم و.. (از پيام بوش به مناسبت آغاز به كار راديو فردا ) و از سوي ديگر و درست در همان زمان و به طور ناگهاني و غيرقابل باوري ايرانيان مقيم آن كشور را مورد آزار و اذيت و توهين و تحقير شديد قرار داد. شايد، اگر اين دو واقعه به طور هم زمان در ايران اتفاق مي افتاد، مي شد آن را به چندگانگي مراكز تصميم گيري و تصميم سازي نسبت داد اما در مورد چنين رفتاري در كشور آمريكا نمي توان چنين تحليلي حداقل در فضاي دولت يك دست جنگ طلب بوش ارائه داد. لذا آنچه باقي مي ماند آن است كه اين دو سياست را دو وجه يك سناريو بدانيم سناريوي منسجم و متشكل كردن ايرانيان ثروتمند و قدرتمند اما غيرسياسي مقيم آن كشور حول يك محور و سوق دادن و استفاده از اين نيروي تاثيرگذار در جهت خواست و منافع موردنظر. اپوزيسيوني كه مي تواند نيروهاي پياده فرزند آن گريخته از وطن باشند. فردي كه بر فعاليت خود افزوده و بسيار در تلاش است نقشي را در تحولات بازي كند. ايفاي نقشي كه به حركات ميداني در سرزمين محل سكونت خود را دارد _ آن هم سرزميني كه اكنون حرف اول را در تغيير و تحولات جهاني مي زند _.بله وقتي هفت شبكه ماهواره اي فارسي زبان كه به استثناي يكي بقيه در آن سرزمين پايگاه دارند و شبانه روز برنامه پخش مي كند و چندين پايگاه راديويي نيز اين فضاي تبليغاتي را تشديد مي كنند، مي توان با برانگيختن احساسات ناسيوناليستي و حس تحقيرشدگي آنان را وارد حركت هايي كرد و در فضاي فراهم شده آنها را رفته رفته در ارتباط قرار داد و از طريق ماهواره اين صدا را در سطح جهان و در داخل كشور چند ده برابر كرد و به تدريج متاسفانه به عنوان صداي غالب و گرايش غالب از آن استفاده كرد. البته برخي در داخل نيز دقيقا خواسته و يا ناخواسته در جهت عملي شدن اين سناريو تلاش مي كنند آنان ضمن پراكندن تخم بدبيني و ياس و سرخوردگي از اصلاحات و اصلاح طلبان در جامعه به پودر كردن نهادهاي جوان رشد كرده در اين سال هاي اندك پرداخته است. سناريوي فشار به ايرانيان خارج از كشور و سياسي كردنشان و گردآوردنشان حول يك گفتمان و رويه ديگر در داخل با فشار بر فعالان اصلاح طلب و بي حس كردن و غيرسياسي كردن جامعه و سوق دادن آنها حول محور بي تفاوتي تكميل مي گردد. آيا بهتر نيست به خود آييم و در مقابل سياست همگرا كردن نيروي عظيم ايرانيان مقيم خارج از كشور توسط گفتمان هاي دروغين و كاذب، واگرايي و پراكندگي اين مجموعه مهم را سبب نگرديم تا همچون سال هاي ابتداي تولد جنبش اصلاح طلبي اكثريت ايرانيان ساكن در هر كجاي اين كره خاكي تئوري و نيروي پيش برنده تحولات كليدي را در داخل وطن جست وجو كنند و به آن؟ بپيوندند آيا جنبش اصلاح طلبي هنوز هم توان آن را دارد تا چتري باشد كه همه ايرانيان زير آن جمع؟ شوند