Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59422S1

Date of Document: 2003-01-03

صحنه براي اختلاف آلمان وآمريكا آماده مي شود از روز اول ژانويه، آلمان به مدت دو سال عضو شوراي امنيت سازمان ملل شده است، موقعيتي كه با توجه به مواضع گرهارد شرودر صدراعظم اين كشور در مورد جنگ با عراق، احتمال دارد برخورد بين اين كشور و ايالات متحده آمريكا را دامن بزند. در عين حال نماينده آلمان رياست كميته تحريم ها عليه عراق را عهده دار خواهد شد و بسياري از تحليلگران نوعي برخورد ديپلماتيك در شوراي امنيت را اجتنابناپذير مي بينند. راديوهاي آلمان هر روز از روابط آمريكا، آلمان و موضوع عراق سخن مي گويند. گرهارد شرودر، تصريح كرده است كه سربازان آلمان در جنگ عليه عراق شركت نخواهند كرد، اما اين سوال هنوز مطرح است كه راي نماينده آلمان در شوراي امنيت در مورد جنگ عليه عراق چه خواهد بود. يوشكا فيشر، وزير خارجه آلمان گفته است: هيچ كس نمي تواند راي آلمان را پيش بيني كند. شرودر نيز در سخنراني مخصوص سال نوي خود خطاب به ملت آلمان چنين گفت: ما آلماني ها بر اساس تجربه تاريخي خود مي دانيم كه گاهي تنها راه برخورد با ديكتاتورها استفاده از زور است... اما سياست اصلي ما تلاش براي اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل بدون استفاده از جنگ خواهد بود. آيا اين به معناي برخورد دوپهلو با مسئله جنگ؟ است فرانك اومباخ، از شوراي روابط خارجي آلمان مي گويد: تصور اينكه آلمان در شوراي امنيت بخواهد جلوي آمريكا را بگيرد و برخلاف ميل اين كشور راي دهد غيرممكن است، به خصوص در زماني كه ديگر متحدين اروپايي آمريكا مطمئنا از آمريكا حمايت سياسي و همچنين نظامي خواهند كرد. چنين به نظر مي رسد كه واشنگتن نيز از حضور آلمان در شوراي امنيت چندان راضي نيست و وقتي عضويت آلمان اعلام شد، ايالات متحده مخالفت كرد و به جاي آلمان، كشور شيلي را براي عضويت در شوراي امنيت پيشنهاد داد. اما كشورهاي ديگر از جمله اعضاي دائمي شوراي امنيت مثل فرانسه و روسيه از عضويت آلمان حمايت كردند. اما ظاهرا موضع آلمان در مورد جنگ عراق نرمتر مي شود. اكنون مقامات آلمان ادعا مي كنند كه دادن راي مثبت به جنگ به هيچ وجه در تناقض با وعده هاي انتخاباتي شرودر و فيشر قرار نمي گيرد كه قول داده بودند آلمان در جنگ شركت نخواهد گفتني كرد است كه در دوران مبارزات انتخاباتي، شرودر بارها سياست خارجي آمريكا را در اين مورد ماجراجويي نظامي خوانده بود. همين باعث شده بود كه دولت بوش از دست مقامات آلماني خشمگين شود و در نهايت بحراني در روابط آلمان و آمريكا ايجاد شود كه هنوز هم ادامه دارد - از آن زمان تاكنون واشنگتن با استفاده از موقعيت آلمان به مثابه مخالف سياست آمريكا از يك سو و وابستگي هاي نظامي اين كشور از طريق ناتو و همچنين حضور پايگاه هاي آمريكايي در خاك آلمان توانسته است به نرمي از اين كشور انتقام بگيرد و موضع آن را نرمتر كند. دولت شرودر گام به گام به تبعيت از آمريكا وادار شده است. اخيرا شرودر اعلام كرد كه آمريكا مي تواند از پايگاه هاي هوايي آلمان براي عمليات عليه عراق استفاده كند. در ضمن قول داد كه خدمه آلماني را از نيروي كنترل هوايي ناتو خارج نخواهد اما ساخت اين درخواست را مطرح ساخته است كه در صورت حمله به عراق نيروهاي آلماني براي حفاظت از پايگاه ها باقي بمانند تا سربازان آمريكايي راحت تر بتوانند در جنگ شركت كنند. اما اين اقدامات با وعده هاي انتخاباتي شرودر، حزب او و متحد آن يعني حزب سبزها هماهنگي ندارد و چشم انداز راي مثبت آلمان به جنگ عليه عراق در شوراي امنيت سازمان ملل مطمئنا خشم جناح چپ سبزها را برخواهد انگيخت. البته با توجه به اينكه يكي از اصول اساسي سبزها صلح طلبي است، اين موضوع جاي تعجبي ندارد. از اين نظر امكان كاهش اعتبار دولت شرودر نزد افكار عمومي آلمان بسيار زياد اگر است آلمان به جنگ عليه عراق راي مثبت بدهد، راي دهندگان آلمان، به خصوص طرفداران حزب سبز، آن را آخرين حلقه از خيانت هاي دولت ائتلافي قلمداد خواهند كرد. همان طور كه يكي از نمايندگان سبزها در پارلمان خاطرنشان ساخته است اين امر مي تواند روابط بين مردم و رهبري آلمان و همچنين روابط بين حزب سبز و حزب سوسيال دموكرات شرودر را تيره سازد. از سوي ديگر در ماه فوريه آلمان نقش بزرگ تري به عهده خواهد گرفت و رياست شوراي امنيت در اين ماه كه به نظر بسياري از ناظران محتمل ترين زمان براي آغاز جنگ عليه عراق خواهد بود، به عهده آلمان گذاشته خواهد شد. كارستن وويگت مشاور فيشر، وزير خارجه و شرودر در پاسخ به اين سوال كه آيا سرانجام آلمان در مقابل فشار آمريكا تسليم خواهد شد، مي گويد: به مدت پنجاه سال سياست آلمان تحت تاثير جنگ جهاني دوم بوده است و بقيه دنيا از آلمان خواسته اند از هر كس ديگري در جهان صلح طلبتر باشد. اكنون جهان از ما مي خواهد جنگ كنيم. ما قبلا گفته ايم كه هيچ سرباز آلماني در جنگ عليه عراق شركت نخواهد كرد و اين هرگز تغيير نمي كند. اينكه آيا آلمان به جنگ راي مثبت خواهد داد يا راي منفي، مسئله اي است كه در مورد آن صحبت نخواهم كرد زيرا هيچ كس نمي داند شرايط در آن زمان چگونه خواهد بود. هنوز نقش آلمان در شوراي امنيت تعريف نشده است. آيا متحدي ميانه رو، خائن يا مطيع براي آمريكا خواهد؟ بود هفته هاي آينده نشان خواهد داد كه شرودر كداميك را انتخاب خواهد كرد. خشمگين كردن حزب و طرفدارانش يا به خشم آوردن قدرتمندترين كشور جهان.