Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54877S4

Date of Document: 2002-04-22

تعهد اروپا در خاور نزديك نگاه ديگري خاويرسولانا رئيس كميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا تاريخ روابط اسرائيلي - فلسطيني مملو از فرصت هاي از دست رفته است. طرح هاي صلح زيادي مطرح شده، ابتدا عمل هاي متعدد به كار گرفته و اجلاس هاي پر شماري برگزار شده، اما هر بار به واسطه بي اعتمادي متقابل طرف هاي درگير، اقدامات انجام گرفته، به فراموشي سپرده شده است. امروز ما به مرحله جديد و خطرناكي از منازعه وارد مي شويم كه بيش از يك فرصت هم است اكنون در شرايطي قرار داريم كه خطر از بين رفتن كل فرايند صلح مطرح است و اين مسئله چند دليل دارد: نخست اين كه سطح خشونت هاي فعلي نه براي جامعه بين المللي و نه براي مردم دو طرف درگير، قابل قبول نيست. اسرائيلي ها و فلسطيني ها ميل دارند در داخل مرزهاي خودشان در صلح و آرامش روزگار بگذرانند و اين حقي است كه هم اينك از آنها دريغ شده است. از آغاز انتفاضه دوم تاكنون بيش از 450 اسرائيلي و 1300 فلسطيني - اغلب غيرنظامي - كشته هر شده اند قرباني غيرنظامي دليلي براي غيرقابل قبول بودن سطح خشونت موجود است. دوم اينكه در حال حاضر شاهد فرايند بي اعتبارسازي متقابل اشك هاي هستيم خشم و درد، از هر دو ناحيه، دورنماي صلح را تيره و تارتر مي نمايد. فلسطيني ها مي گويند: اسرائيل صلح نمي خواهد; اسرائيلي ها نيز مي گويند: فلسطيني ها هرگز حكومت ما را نمي پذيرند. رهبران فلسطيني و اسرائيلي، هر دو براي متوقف كردن روند خشونت دچار ترديد هستند، زيرا از اين بيم دارند كه مبادا چنين اقدامي به تسليم در برابر ديگري تعبير شود و اين دور باطل ادامه دارد. اتحاديه اروپا ضمن محكوم كردن خشونت طلبي ها از هر دو طرف، اعتقاد دارد اين دور باطل بايد هرچه زودتر شكسته شود. ناميدن ياسر عرفات به عنوان رئيس تروريست ها و او را خارج از بازي قلمداد كردن، غيرمنطقي است; همچنين آريل شارون وعرفات هر دو، منتخبان ملت هاي فلسطيني و اسرائيلي هستند. تلاش براي پيدا كردن مخاطب سياسي ديگر و پي ريزي مذاكراتي جديد بر پايه اصول تازه، نمي تواند مورد قبول ملت هاي دو طرف هر باشد دو طرف بايد بر بي اعتمادي متقابل فائق آيند. تنها به اين ترتيب است كه آينده بهتري براي فلسطيني ها و اسرائيلي ها مي تواند رقم بخورد. سوم اينكه نتيجه منازعه نظامي فعلي مي تواند براي آينده صلح و امنيت در اين منطقه، ويران كننده از باشد يكسو شرايط انساني در كرانه باختري به سطح بحراني رسيده است. تغيير ماهيت مناطق شهري به ميدان جنگ، نه تنها زندگي روزمره را متوقف كرده، بلكه رنج و حرمان بي بديلي را بر هزاران غيرنظامي كه هيچ گاه نخواسته اند در جنگ شركت كنند، تحميل مي كند. از سوي ديگر، جداي از اين كه استراتژي و نيات اوليه چه بوده، نتيجه احتمالي عمليات نظامي در حال انجام اسرائيل، فروپاشي حكومت خودگردان ياسر عرفات و ساختارهاي امنيتي موجود است، چنين شرايطي، ضربه اي كشنده به طرح امنيتي جورج تنت يا هر طرح سياسي و امنيتي ديگري كه هدف همكاري نهادهاي امنيتي دو طرف را دنبال مي كند، وارد مي آورد، در اين صورت اسرائيل چگونه مي تواند ثبات مرزها و امنيت شهروندانش را حفظ؟ كند بدون شك جواب اين پرسش را نمي توان در ادامه اشغال سرزمين فلسطيني كه در تقابل با قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل قرار دارد، جست وجو كرد. ما نمي خواهيم هرج ومرج جايگزين حكومت خودگردان به زور متلاشي شده، شود. رهبران اسرائيلي و فلسطيني بايد به خطري كه جامعه بين المللي را تهديد مي كند، آگاه باشند: ادامه حملات انتحاري همراه با هجوم نظامي اسرائيل به مناطق و شهرهاي فلسطيني، فقط بي اعتبار شدن دو طرف، از دست رفتن امنيت اسرائيل در دراز مدت و دورتر شدن افق تشكيل كشور فلسطيني را در پي دارد. اروپا متعهد به صلح است. ما [اروپايي ها ] هم دوست اسرائيلي ها هستيم، هم دوست فلسطيني ها، اما ما همچنين همسايه و شريك تجاري هم هستيم. ما اتحاديه ] [اروپا مصمم هستيم در دستيابي به صلح نقشي ايفا كنيم. وقتي مردم در اروپا براي فرياد زدن صلح به خيابان ها سرازير مي شوند، ما نمي توانيم ادامه مناقشه اي را كه به وضوح وجدان و منافع مشترك ما را تحت تاثير قرار مي دهد، تحمل كنيم. كاملا ضروري است دريچه اي تازه از همكاري و هماهنگي در اين عرصه را بگشاييم; دريچه اي كه تاكنون گشوده نشده است. اتحاديه اروپا، حركت اصلي اش در اين زمينه را از طريق گفت وگو با كالين پاول، كوفي عنان و ايگور ايوانوف، شروع مي كند. ما مي كوشيم با اقدامي قاطع، در وهله نخست به سوي آتش بسي براساس الزامات شوراي امنيت حركت كنيم; آتش بسي كه در نهايت به صلحي جامع و عادلانه منتهي شود. هم اكنون پارامترهاي لازم براي گام نهادن در اين مسير مهياست; تصميم گيران عرصه بين الملل، در اين بستر صلح خواهي افكار جامعه بين المللي، بايد مراقب باشند كه اين شايد آخرين فرصت نسل از دست رفته، از دست نرود. لزكوآوريل 16 مقالات * اين ستون ديدگاه همشهري نيست