Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54832S2

Date of Document: 2002-04-19

غريبه آشنا نگاهي به زندگي و آثار پل استر نويسنده اي كه تنهايي را اختراع كرد مترجم: خجسته كيهان پل استر يكي از رمان هاي خود را اختراع تنهايي ناميده است. اكثر آثار اين نويسنده (متولد سال ) 1947 تزئيناتي بر اين ملودي اصلي هستند و انديشه درباره زبان، رابطه پدر و پسر، گذشته و پرداختن وسواس آميز به پوچي و فنا با اين ملودي اصلي درآميخته است. در رمان هاي سه گانه نيويورك: شهر شيشه اي ارواح،، اتاق مخفي استر، براي پرداختن به موضوع مورد علاقه اش شكل رمان پليسي را در برگزيد كشور آخرين ها با فرم علمي تخيلي در دوران پسا - آخر زمان روبه رو مي شويم و قصر ماه تاثير از دست دادن و فناي تدريجي را بر شخصيت مركزي رمان مطالعه مي كند: ماركو استنلي فاگ كه جوان يتيمي است از حركت، كار و غذا خوردن دست مي كشد، تصميم مي گيرد كه پرخطر زندگي كند و تا آنجا كه مي تواند به دور دست ها برود تا ببيند چه مي شود بدين سال جهان استر ماواي آدم هاي تنها و افراطي است كه با تلاشي خشمگينانه در پي سرنوشت خويش اند استر اين ملودي اصلي را به شكل طنز در قالب غم يا در قالب داستان هاي علمي تخيلي و پليسي به گوش مي رساند. همه جا كشندگان بار انزوا، نظاره گراني كه بر اثر كنجكاوي بيمارگونه پنهان مي شوند تا به تماشاي ديگري بنشينند، كساني كه بر اثر الهام و شهود دروني به نوشتن، خواندن يا تعقيب ديگران دست مي زنند هستند كه درمي يابند كه، پس از پشت پا زدن به هر چه كه هست، چه خواهد ماند. اين تجربه افراطي فرا رفتن از مرزها، چه عمدي باشد چه بنا شد، هميشه لازم است. بايد در جايي از متن درباره قهرمان داستان بخوانيم كه حالا ديد هيچ جا جايش نبود. هيچ نداشت. هيچ نمي دانست و مي دانست كه هيچ نمي داند. نه تنها به آغاز كار بازگشته بود، بلكه اكنون در مرحله پيش از آغاز بود، آنقدر پيش از آغاز كه از هر پاياني كه به خيال اش راه مي يافت بسيار بدتر بود. اهميت هزار توها، مسيرها و تحقيقات در آثار استر هنگامي آشكار مي شود كه راه به جايي نمي برند يا به جايي مي رسند كه پيش بيني نشده است. به اين ترتيب در رمان هاي سه گانه نيويورك كارآگاهان (چه آماتور باشند، چه نباشند )، دست به تعقيب و تحقيقاتي مي زنند كه هرگز به نتيجه نمي رسد. در رمان شهر شيشه اي مردي، كه كارآگاه كين بايد تعقيب كند ناپديد مي شود. كساني را كه او را استخدام كرده و خواستار اين تعقيباند هرگز باز نمي يابد و سرانجام خود كارآگاه نيز به طرز نامعلومي از صحنه محو مي گردد. رمان در چند صفحه پاياني آنچه را كه تا آنجا ساخته و پرداخته شده، بر هم مي زند. در اين هنگام متن با اندك طنزي اعلام مي كند كه از اين جا داستان به ابهام مي رسد. و اين كه چگونگي وقايع را هرگز نخواهيم دانست و حد سياست و گمانه زني در اين باره نيز ديوانگي است. در رمان اتاق مخفي راوي مي خواهد منافع دوست نويسنده اش فنشاو را حفظ كند. در حالي كه مدتي از ناپديد شدن فنشاو مي گذارد، راوي با همسر او ازدواج مي كند، پسرش را به فرزندي مي پذيرد، نوشته هايش را منتشر مي سازد و نگارش سرگذشت اش را آغاز مي كند، روزي نامه اي از فنشاو مي رسد كه در آن از راوي دعوت مي كند به ملاقاتش برود. اما فنشاو، بي آنكه راوي يا خوانندگان او را ببينند، پس از اينكه نوشته اي را به دست راوي مي رساند، خودكشي مي كند. در رمان ارواح،، سفيد آبي را مامور تعقيب سياه (كه در خيابان نارنجي اقامت دارد ) آبي مي كند آپارتمان روبه روي منزل سياه را اجاره مي كند تا از آنجا او را بهتر زيرنظر بگيرد. سياه روزها را به نوشتن مي گذراند. آبي گزارش هايش را براي سفيد مي فرستد و بعد تصميم مي گيرد در غياب سياه به منزلش برود. آبي از آنجا مقداري نوشته مي دزدد كه معلوم مي شود گزارش خودش بعد است به همان منزل بازمي گردد تا با سياه روبه رو اما شود سياه درواقع همان سفيد است. در آثار استر تحقيق جنايي همواره دور مي زند و به شخصيت اصلي مي رسد يا با او در تضاد مي افتد. شخصيت هاي استر همواره در حالي هستند كه گويي به زودي جذب ديگري و در وجود او حل مي شوند. كين يا ويليام ويلسون رمان هاي پليسي مي نويسد و قهرمان كتابهايش م كس ورك است. روزي صدايي از گوشي تلفن پل استر كارآگاه را مي خواهد. كين خود را همان كارآگاه جا مي زند و به نوعي تبديل به مكس ورك مي شود، هر چند به اندازه او در كار تحقيق موفق نيست. بعدها كين با پل استر واقعي روبه رو مي شود كه رمان نويس است ( سرگذشتش، عينا مانند خود استر در زماني است كه حق تاليف رمان هاي سه گانه نيويورك را دريافت كرده است ). يك شخصيت آشكار مي شود تا در ديگري يا در هيچ محو و ناپديد گردد. پايان قصه هاي استر همواره با نيستي همراه است. منبع: مگزين ليته رر