Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54807S10

Date of Document: 2002-04-18

حوزه هنري به تئاتر شهرستانها توجه مي كند مدير واحد نمايش حوزه هنري گفت: به تئاتر شهرستانها نگرشي تبعيض آميز و يا موازي نداريم، بلكه نگاه ما به هنرمندان شهرستاني مشاركتي است. مهدي پور رضائيان ديروز، در همايش مديران حوزه هنري تصريح كرد: حوزه هنري توجه به تئاتر شهرستانها را در راس برنامه هاي خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومي حوزه هنري، وي افزود: اگر تئاتر در يك جا متمركز شود، هجرت هنرمندان را بدنبال خواهد داشت واين امر سبب مي شود كه نخبگان نتوانند ويژگيهاي محل زندگي خود را به درستي در جامعه منعكس كنند. پوررضائيان، ايجاد گروه هاي نمايشي در شهرستانها، ارائه تسهيلات و زمينه اجراي نمايش هاي برتر شهرستاني در مركز، توجه به نخبگان تئاتر شهرستاني و انتشار آثار برتر نمايش شهرستاني را از راهكارهاي تقويت هنرهاي نمايشي در كشور ذكر كرد.