Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54726S3

Date of Document: 2002-04-12

خدمات عمومي حقوقي كه شما داريد شما در قبال پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي داراي حقوقي يكي هستيد از اين حقوق و مزايا غرامت دستمزد ايام بيماري است. غرامت دستمزد ايام بيماري مبلغي است كه براي تامين معاش بيمه شده و خانواده وي در طول ايام بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود. شرايط دريافت بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمان هاي توانبخشي قرار مي گيرند چنانچه بر حسب تشخيص پزشك معتمد تامين اجتماعي به طور موقت قادر به كار نباشند، با رعايت شرايط زير استحقاق دريافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. عدم اشتغال به كاري اگر بيمه شده با وجود بيماري به كار اشتغال ورزد، غرامت دستمزد به وي تعلق نمي گيرد. عدم دريافت مزد يا حقوق در طول مدت بيماري در تاريخ اعلام بيماري به شعبه تامين اجتماعي رابطه بيمه شده با كارفرما قطع نشده باشد زماني كه استراحت بيمه شده بيمار و يا حادثه ديده توسط پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي تاييد شده باشد. براي پرداخت غرامت دستمزد محدوديت زماني وجود ندارد مدت پرداخت غرامت دستمزد با توجه به وضعيت بيمه شده به شيوه زير تعيين مي شود: - در صورتي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي قادر به كار نباشد غرامت دستمزد از اولين روز بيماري پرداخت مي شود. - بيمه شده اي كه بر اثر بيماري عادي با تشخيص پزشك تامين اجتماعي در بيمارستان بستري شود، از اولين روز بستري شدن در بيمارستان واجد شرايط دريافت غرامت دستمزد است. - غرامت دستمزد بيمه شده اي كه به يكي از انواع بيماري هاي عادي مبتلا شده و در موارد زير غرامت دستمزد بيمار شده اي كه به علت بيماري هاي ساده به طور موقت قادر به انجام كار نيست و به صورت سرپايي تحت درمان قرار مي گيرد از روز اول محاسبه و پرداخت مي شود: * در صورتي كه بيماري ناشي از تشديد و عود بيماري قبلي وي باشد. * در صورتي كه در جريان معاينات ادواري نيازمند استراحت تشخيص داده شود. در * صورتي كه بيمار ابتدا بستري و سپس سرپايي معالجه شود. براي پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري هيچ محدوديت زماني در نظر گرفته نشده و تا زماني كه بيمه شده بر حسب تشخيص پزشكان معتمد سازمان تامين اجتماعي قادر به كار نباشد و به موجب مقررات از كارافتاده شناخته شود، پرداخت غرامت دستمزد ادامه خواهد يافت.