Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54711S1

Date of Document: 2002-04-11

الفباي مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI) (قسمت دوم ) امنيت به دليل حساسيت تجاري بعضي از نوشته هاي ارسالي مانند صورتحسابها، فراهم VANSآورندگان حفظ سطح بالايي از امنيت را ضمانت كرده اند. دستيابي به خدمات VANS به وسيله كلمه رمز كنترل مي شود و بيشتر VANS عهده دار اعتبار سنجي رابطه هاي تجاري هستند، به عنوان وسيله اي براي اطمينان بخشيدن به اينكه تنها پيامها يا نوشته هاي مجاز منتقل مي شوند. بنابراين اگر شما بخواهيد سفارشي را به صورت الكترونيكي به يك فراهم آورنده بفرستيد، بايد آن را با جزئيات مشخص كنيد و روي راه اندازي VAN كنيد. به طور مساوي، فراهم آورنده مقابل شما مجبور به راه اندازي و برپايي رابطه جانبي خود خواهد بود و بنابراين رسيدي از آن نوشته سفارشي را مي پذيرد. تنها در آن هنگام كه رابطه هاي تطبيقي راه اندازي شود، شبكه اجازه انتقال و وصول نوشته ها را به وسيله گروههاي موافق خواهد داد. علاوه بر كنترل كلمه رمز و رابطه تجاري، بعضي از شبكه ها صحت و بي نقصي هر كدام از انتقالها را به خدماتشان چك اين مي كنند مرحله از كنترل، اطمينان مي بخشد كه اين انتقال از عناصر اطلاعاتي اجباري استاندارد مصرفي EDI پيروي مي كند. همچنين، اگر انتقالي احتمالا به سبب شكست در اتصال ارتباطات ناقص باشد، هميشه مي توان يا اطلاعات جا افتاده و يا تمام انتقال را دوباره فرستاد. شبكه ها انتقالهاي مجدد و تكراري را مجاز نمي دانند و بنابراين داده هايي را كه قبلا به صندوق پستي گيرنده تحويل داده شده بود، به طور خودكار حذف مي كنند. كنترل نظارت از آنچه بالا گفته شد آشكار خواهد بود كه براي VANS ايجاد يك اثر كامل نظارت و رسيدگي براي كاربر نهايي ضروري است، بنابراين، كاربران اطلاعاتي را در اختيار خواهند داشت كه با استفاده از آنها مي توانند به درستي از چنين خدماتي استفاده كنند. هم اكنون اين امكانات به طور كلي هم به عنوان عملكرد خود شبكه ها در دسترس هستند و هم به عنوان عملكرد بسته هاي نرم افزاري كه براي اتصال به شبكه ها به كار مي روند. با اين حال، همانطور كه قبلا بيان شد، جزئيات رسيدگي انتها به انتها، از طريق بيشتر اتصالهاي متقابل شبكه اي موجود، دست يافتني نيست. به طور كلي، ترديدي وجود ندارد كه روي هم رفته مراحل امنيتي كه عملگرهاي رعايت VAN مي كنند، از كيفيت بسيار بالايي برخوردار است و فرستادن نوشته ها و اسناد تجاري حائز اهميت به صورت الكترونيكي امن تر از استفاده كردن از كاغذهاي برپايه سيستم ها است. خدمات و محصولات اضافي خدمات شبكه اي ذكر شده در بالا در بيشتر VANS متشابه هستند، براي پي بردن به اختلافهاي موجود در مراحل خدمات و غيره شما نيازمند به مطالعه اطلاعاتي هستيد كه هر كدام از فراهم آورندگان منتشر VANS كرده اند. اختلاف اصلي ميان شبكه ها بيشتر به مهارت آنها و ميزان درگيري در اداره Outs-Roll EDI به، فراهم آورندگان و پياده سازي آنها و حمايت آنها از خدمات مرتبط است. بعضي از VANSمعمولا، INS همه موارد و جنبه هاي اين خدمات را خود تحويل مي دهند. ديگر مانند VAN BT,IBM، در هنگام تدوين يك طرح كامل Out -Roll به، ميزان زيادي علاقه مند شركت دادن خانه هاي نرم افزاري و مشاوره هستند. همچنين INS يك موقعيت تقريبا متفاوت را پذيرفته است كه در آن گستره اي از محصولات نرم افزار را كه به گستره محصول INTERCEPT معروف است، اتخاذ كرده و به بازار عرضه مي كند. بعضي از انواع ديگر VANS به مشتريانشان انتخاب بسته نرم افزاري دلخواه را از ميان گستره بسته هاي نرم افزاري تصويب شده عرضه مي كنند. همچنين VANS آموزش، پياده سازي و امكانات گروه كمك ) (Desk را Help به منظور حمايت از معرفي خدمات و محصولات به EDI يك سازمان عرضه مي كنند. به طور كلي، يك شركت نبايد بيش از اين از VANS توقع داشته باشد. VANS به زياد درگير شدن در جزئيات ويژه شركتهاي انفرادي كه نياز به پياده سازي EDI دارند، علاقه اي نشان نمي دهند. براي VANS حمايت از پياده سازي حجم عظيمي از EDI در محلي آماده شده اند كه يك شركت از سيستم عملياتي EDI برخوردار است كه به طور معمول براي تعداد محدودي از اسناد و نوشته ها و اغلب براي حمايت از نيازهاي يك مشتري اصلي به كار مي رود. در نتيجه شركتهاي زيادي وجود دارد كه از EDI به صورت محدودي استفاده در مي كنند صورتيكه آنها از اين طريق قصد تكميل شدن را دارند اغلب نياز به حمايت و پشتيباني يك مركز يا خانه نرم افزاري و مشاوره را دارند كه بتواند به آنها درپايه هاي انفرادي كمك كند. چگونه يك را VAN انتخاب؟ كنم در واقع، بيشتر كاربراني كه براي نخستين بار از EDI استفاده مي كنند، تحت تاثير عواملي به غير از گوناگوني موجود بين خدمات VAN قرار خواهند گرفت. يكي از عوامل اصلي كه بيشتر شركتها را تحت تاثير قرار داده است تحليلي است كه شركاي اصلي تجاري به وسيله آن از VANS استفاده مي كنند. همانطور كه قبلا بيان شد صنعتهاي مختلف علاقه مند هستند كه بهره بري از EDI را در اطراف يك VAN خاص توسعه دهند. بنابراين يك نقطه شروع سودمند ارزيابي اين امر است كه هر كدام از شركاي تجاري مهم در كدام شبكه هستند. اغلب اين مورد نيز وجود دارد كه اگر درخواست تجارت الكترونيكي با مشتري ويژه به ميزان علاقه شما به EDI بيافزايد، اين سازمان يك بسته نرم افزاري راه انداز را براي شما با يك شبكه ويژه توسعه خواهد بخشيد. اين امر نيز در تصميم گيري شما موثر است. اگر شما تحت تاثير هيچ يك از عوامل بالا قرار نمي گيريد، مي توانيد همه VANS را به نوبت ارزيابي كنيد و سپس تصميم بگيريد. راههاي دسترسي به آنها متفاوت است و هزينه آنها نيز بستگي به شبكه اي دارد كه به آن متصل مي شويد. بنابراين شما مي توانيد تصميم بگيريد كه كدام VAN بيش از ديگر VANS برطرف كننده نيازهاي سازمان شما است. مركز اطلاع رساني ( ) 1 محلي تان نيز در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در مورد به VANS شما كمك خواهد كرد. به ويژه ما برگه هاي موجودي و سيستم هاي اشتراك را نگه مي داريم و در بعضي موارد نيز نمونه هايي از پياده سازي و اجراي نوشته ها و اسناد به وسيله VANS را به همراه مشتريهاي اصليشان نگهداري مي كنيم. نرم افزار EDI از ميان سه مولفه اي كه مثلث EDI را شكل مي دهند، استانداردها، نرم افزار و ارتباطات، اين نرم افزار است كه داراي بيشترين مقدار تغييرپذيري است و بايد با دقت كامل انتخاب شود تا بتواند راه استفاده از سيستم هاي EDI را بهبود بخشد. از لحاظ وظيفه اصلي، براي انتقال پيام ها، يك بسته EDIنرم افزاري بايد قادر به اجراي دو وظيفه بنيادي باشد. اين نرم افزار مي بايست متشكل از امكاناتي باشد كه به داده ها اجازه دهند داخل شوند و به صورت يك قالب رمزبندي EDIاستاندارد شوند برعكس، براي پيامهاي دريافتي نرم افزار بايد به داده ها اجازه دهد رمزگشايي شوند و به صورت قالبي داخلي و دروني وارد شوند. اين دو ويژگي معرف هستند EDIنرم افزار. انتخاب نرم افزار در تاثيرگذاري يك سيستم بسيار EDI مهم است. با اين حال، فرآيند انتخاب نرم افزار نمي تواند به تنهايي و بدون درنظر گرفتن بقيه سيستم EDI انجام شود و بايست آن را به موازات توابع دروني مرتبط يعني مسائل فني و تجاري درنظر گرفت. ترجمه: هدي هراتي -طليعه مرتضايي ادامه دارد