Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54704S6

Date of Document: 2002-04-10

جوهره از آنجايي كه ساليان متمادي، فرهنگ مديريتي از نوع تصميم گيريهاي فردي با سلايق خاصي و بدون رعايت هرگونه مشورت در جامعه، حاكميت داشته است، حتي پس از انتخابات و تشكيل شوراها نيز به رغم گذشت حدود 3 سال از عمر شوراها و دوره آغازين تجربه و فعاليت هاي آنان، هنوز پرسشهايي در خصوص شناخت شوراها و يا وظايف و عملكرد آنان و نسبت اين شناخت و اطلاعات با توقعات و انتظارات، مطرح بوده و كاملا محسوس و ملموس مي نمايد كه به راستي قبل از انتخابات تاكنون رسانه هاي گروهي چه تصوراتي را از شورا به مردم ارائه? داده اند و يا آن كه شوراها خود را چگونه به مردم معرفي? كرده اند و يا اصولا چه راهي را بايد براي افزايش شناخت و تصحيح تصورات مردم از شورا? برگزيد رسانه هاي گروهي بالاخص صداوسيما نسبت به اين موضوع خوب عمل نكرده اند و در خصوص شناخت مردم از شورا و اهداف كلي و نيز وظايف آنان كمتر توجه شده و عموم مردم شناخت كافي از شوراها و مشكلات و اختيارات آنان نداشته و ندارند، بنابراين نقش ارزنده رسانه هاي گروهي فوق العاده موثر است و اميد مي رود مسئولان مربوطه، حساسيت و توجه بيشتري در اين زمينه داشته باشند. عامل ديگر نبود اطلاع كافي از اختيارات و حيطه عمل شورا و نيز فقدان شناخت و تسلط برخي از اعضاي شوراها به ضوابط، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مسائل شهري است كه موجب سردرگمي آنان در انجام وظايف محوله و نپرداختن به حل مشكلات شهري شهروندان اغلب مي شود كانديداها در هنگام انتخابات بدون داشتن اطلاعات كافي از اختيارات شوراها به اظهارنظر و طرح ديدگاه هاي متعدد پرداختند و همين امر سبب شد تا سطح انتظارات مردم از هر قشر و طبقه از شورا بيشتر شود، كما اين كه قشر جوان جامعه همه مطالبات و آمال و آرزوهاي خود را از منتخبين خود بخواهند و اقشار ديگر جامعه نيز، حل مشكلات معيشتي و اقتصادي و فرهنگي و ساير موارد مبتلابه خود را از شوراي منتخب خود مطالبه كنند، لذا وعده هايي كه قبلا به لحاظ راهيابي به پارلمان كوچك شهر داده شده نشان از بي اطلاعي افراد دارد و همين سبب بالا رفتن توقعات و انتظارات بيشتر مردم شده و بعضاموجب بي اعتمادي مردم به شوراها نيز شده است. عامل ديگري كه نقش بسزايي در موفقيت شوراها دارد، اختيارات شفاف و وجود آئين نامه هاي مدون نظارتي و اجرايي در خصوص وظايف محوله است. افراد جامعه براساس تفكرات، نگرش و آگاهي خود از اهداف و وظايف شوراها، توقعات و انتظاراتي را از منتخبين خود داشته و دارند و با توجه به همه اين مسائل مي توان دريافت اغلب مردم از وضع پيچيده و ناهماهنگ شهري به دليل مشكلات اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي گله مندند و خواستار رفع سريع آنها هستند، لذا ضروري است تا در راستاي رفع ابهامات وظايف شوراها اقدامات جدي صورت پذيرد و نيز تا اصلاح سريع و صريح قوانين شوراها در خصوص مديريت كلان شهري و واگذاري تصدي هاي دولتي به شوراها كه در ماده 136 قانون برنامه سوم پيش بيني شده، اقدامات عاجلي انجام شود. بايد با صراحت تمام روشن و مشخص شود كه شورا از نظر فرهنگي چگونه مي تواند در بهبود حقوق و آزادي هاي اساسي مشاركت داشته? باشد چگونه مي تواند اقداماتي را در جهت ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد شهري انجام? دهد چگونه مي تواند در تنظيم برنامه فقرزدايي، اشتغال زايي و تامين اجتماعي مشاركت فعال داشته? باشد چگونه مي تواند اقداماتي را در جهت كسب بخشي از درآمد ماليات شهروندان به منظور اجراي طرحهاي توسعه اجتماعي انجام? دهد براي حفاظت از محيطزيست و رعايت بهداشت چه اقداماتي لازم? است براي بهبود مشاركت زنان در اقتصاد شهري و حمايت از كارآفرينان و نيز سرمايه گذاران مولد در سطح شهر و روستا و يا تنظيم خانواده و كنترل مهاجرت به شهرها و توجه به اشتغال مهاجرين روستايي، شناسايي جمعيت زير خط فقر در شهرها و تعيين معيارهاي آن، ريشه يابي فقر و زمينه هاي مبارزه با آن و همچنين تامين نيازهاي اساسي افراد نيازمند و حمايت از اين قشر چه اقداماتي بايد? كرد در خصوص وضعيت بيكاري و ايجاد اشتغال جوانان و زنان و جلب مشاركت كارگران و آموزش آنان و چگونگي اجراي طرحهاي خود اشتغالي چه اقداماتي بايد صورت? پذيرد مورد بسيار مهمي كه مي تواند تاثير بسزايي در توانمندي شوراها براي اجراي تعهدات توسعه اجتماعي داشته باشد، اصلاح ساختار اداري شهرداري ها است، همچنين در مورد همكاري با مراكز علمي و پژوهشي و در نهايت براي جلوگيري از تداخل وظايف شوراها و سازمانهاي دولتي در سطح شهر نيز بايد چاره انديشي شود. بنابراين پس از تشكيل شوراهاي اسلامي در سراسر كشور، اين نهاد نوپا به طور طبيعي با مشكلات ساختاري و كاركردي در حوزه قوانين موضوعه و حدود اختيارات خود روبه رو شده و ابهام در محدوده اختيارات و چگونگي ارتباط با ساير ادارات و سازمانها و بخشهاي دولتي از جمله مشكلات عمده فراروي فعاليت هاي شوراها بوده است. اميد مي رود با انجام اصلاحاتي در قوانين شوراها و شفاف شدن حيطه عمل و اختيارات آنها زمينه مناسبي براي رفع مشكلات عديده موجود فراهم شود. به هر ترتيب اطلاع رساني نخست بايد با هدف شناخت مردم از جايگاه واقعي و مناسب شورا در نظام اجتماعي به وسيله رسانه هاي گروهي به طور اعم و نيز صداوسيما به طور اخص كه رسالت عظيمي را بردوش دارند انجام پذيرد و تعريف و شناخت كانديداها از وظايف و اختيارات شورا به طور دقيق نيز مستلزم ايفاي نقش ارزنده رسانه ها اما است مهمترين و عمده ترين وظيفه، گسترش اختيارات شورا و شفاف سازي آن در برنامه ريزي و حدودو حيطه اجرايي و نظارت بر برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت در جهت توسعه اجتماعي به وسيله دولت و واگذاري تصدي هاي مديريت شهري مانند گاز، برق، آب، راهنمايي و رانندگي، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و غيره به منظور رفع مشكلات و معضلات مردم است كه هيچ يك از اين موارد دور از دسترس نيست. علي اصغر شاكري رئيس شوراي اسلامي شهر قوچان