Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54702S4

Date of Document: 2002-04-10

بودجه طرح خودرو پنج برابر مي شود امسال با پنج برابرشدن بودجه طرح خودرو، بودجه اين طرح /7 5به ميليارد تومان مي رسد. دكتر حسين قماشي مدير طرح خودرو وزارت صنايع و معادن با بيان مطلب فوق گفت: اجراي طرح خودرو از سال 73 آغاز شده و تاكنون يك هزار پروژه درقالب اين طرح معرفي شده است كه از پروژه هاي تاييد شده 212 پروژه منجر به عقد قرارداد پروژه 162 خاتمه يافته 56 پروژه درحال فعاليت و 27 پروژه نيز در جريان عقد قرارداد هستند. وي افزود: از ابتداي اين طرح تا پايان /5 4پارسال ميليارد تومان اعتبار جذب شده است. در سال /1 5گذشته ميليارد تومان به پروژه هاي طرح خودرو اختصاص يافت. قماشي ادامه داد: زمينه هاي فعاليت طرح خودرو درقالب چهار پروژه ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش، تحقيق، تدوين و به كارگيري استانداردهاي خودرو و قطعات آن و پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ايجاد دانش فني و ارتقاي تكنولوژي در صنعت خودرو و نمونه سازي قطعات است. وي تاكيد كرد: براي ارائه پروژه هيچ محدوديتي براي بخش هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد، اما بخش خصوصي در اولويت قرار خواهد داشت. پروژه هايي مانند نمونه سازي قطعات، تجهيز آزمايشگاه هاي كارخانه اي، ارتقاي كيفيت و كارهاي تحقيقاتي و نوآوري در اولويت هستند.