Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54692S1

Date of Document: 2002-04-10

جزئيات طرح نمايندگان براي پرداخت مقرري به بيكاران مقرري بيكاران در صورت تصويببه آن دسته از جويندگان كار كه فرصت شغلي براي آنها فراهم نشده پرداخت مي شود طرح پرداخت مقرري بيكاران براي مدت 10 سال از تاريخ تصويب قابل اجرا است قرار است در جلسه علني امروز مجلس طرح پرداخت مقرري به بيكاران در شور اول بررسي شود. به گزارش خبرنگار ما در مقدمه اين طرح كه به امضاي 36 تن از نمايندگان مجلس رسيده، آمده است: باتوجه به آمارهاي منتشره حدود سه ميليون نفر از شهروندان جوان در شرايط سخت اقتصاد كنوني، فاقد هرگونه درآمدي هستند و اين وضع داراي آثار سوء اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد بود، از اين رو در راستاي عدالت اجتماعي حداقل بايد مستمري ماهانه اي در اختيار اين جوانان قرار گيرد. در ماده يك اين طرح آمده است: به منظور تحقق اصل 29 قانون اساسي كه برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف كرده است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند، مقرري بيكاران از محل درآمدهاي پيش بيني شده در اين طرح به آن دسته از جويندگان كار كه فرصت شغلي براي آنها فراهم نشده پرداخت مي شود. براساس ماده 2 اين طرح (بيكار ) كسي است كه داراي شرايط ذيل باشد. الف حداقل 18 سال تمام داشته باشد. ب برگ پايان خدمات نظام وظيفه عمومي و يا يكي از معافيت ها و كفالت ها را داشته باشد. ج متقاضي كار بوده و حداقل 6 ماه قبل از برقراري مستمري تقاضاي خود را در شهرها به يكي از مراكز كاريابي و در روستاها به شوراي اسلامي روستا يا بخش ارائه كرده باشد. د آمادگي پذيرش كارهاي ارجاع شده از سوي بخش هاي ذي ربط را داشته باشد. ه فاقد درآمد ديگري باشد. گروه هاي مورد حمايت و ساير شرايط اين ماده طي آيين نامه اي به پيشنهاد شوراي عالي اشتغال، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. منابع مالي پرداخت مقرري بيكاران نيز از طريق موارد زير تامين مي شود: الف مشاركت خانواده ها و سازمان هاي حمايتي، امدادي و خيريه. ب وضع عوارض ده ساله بر واردات كالاهاي غيراساسي. ج وضع عوارض به مسافرت هاي خارجي. دعوارض خريد و فروش و نقل و انتقالات تجاري و ملكي به ميزان يك درصد تا 5 درصد كل قيمت آن. ه ساير منابعي كه در بودجه سالانه كل كشور پيش بيني مي شود. ميزان و نحوه وصول اين درآمدها و همچنين ميزان مشاركت خانواده ها و ساير بخش ها به پيشنهاد شوراي عالي اشتغال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. براي اجراي هرچه مطلوبتر اين قانون و بسط عدالت اجتماعي و حمايت از قشر آسيبپذير بيكار جامعه، قانون پرداخت مقرري بيكاري ابتدا از بخش هاي زير آغاز و سپس به ساير بخش هاي جامعه تسري خواهد يافت. الف جوانان روستايي. ب كساني كه به نحوي سرپرست خانواده محسوب مي شوند يا زنان فاقد سرپرست. ج فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي و دانشگاهي. د ساير اقشار. شرط پرداخت مقرري بيكاري آن است كه افراد تحت پوشش آماده پذيرش آموزش هاي ابتدايي يا تطبيقي براي عرضه كار خود به بازار كار باشند. مدت پرداخت مقرري بيكاري به هر فرد واجد شرايط حداكثر سه سال خواهد بود و اين طرح براي مدت 10 سال از تاريخ تصويب قابل اجرا است. اين طرح كه براي رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسه پيش از نوروز اين كميسيون بررسي و رد شده است. دلايل رد طرح در كميسيون به شرح زير است: باتوجه 1 به قانون مصوب سال 69 مجلس براي بيمه بيكاري دولت مي تواند از طريق صندوق اقدام نمايد. دولت 2 درصدد ارائه لايحه اي جامع در اين خصوص به مجلس است. منابع 3 پيش بيني شده در طرح با برنامه سوم توسعه مغايرت دارد. اين 4 طرح مغاير با اهداف اشتغال بوده و موجب ترويج بيكاري در جامعه مي شود. نمايندگان تهيه كننده طرح عبارتند از: مرتضي شايسته، محمدباقر نوبخت، عسگر اسلام دوست، رسول مهرپرور، عبدالرحيم بهاروند، عليرضا محجوب، سرحدي زاده، محمد پيران، رضا طلايي نيك، سيد محمود كاظم دينان، نظام الاسلامي، سيد مسيح سليم بهرامي، حميدرضا حاجي بابايي، جعفر گلباز، حاجياني، رحمن بهمنش، طباطبايي، شبانپور، عباسپور، داويديان، آزادي آزادمنش، سهيلا جلودارزاده، حسن خسته بند، ايرج نديمي، كشفي، علي اكبر آقايي، سيدمحمد مهدي پور فاطمي، حميده عدالت، ربوشه، محمد داسه، صلاح الدين علايي، غلامحسين برزگر، غلامرضا عبدالوند، حسن قشقاوي.