Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54689S2

Date of Document: 2002-04-09

نسل اينترنت مساله اي كه نمي تواند از نظر كساني كه با مسايل پرورشي - يا فعاليت هاي اجتماعي - در ارتباطاند دورباشد، مساله گسستگي ميان نسل هاست. سخن گفتن از كشمكش ميان نسل ها يا تفاوت هاي فرهنگي و رواني ميان آنها، صحبت جديدي نيست و اين سخن حتي در عرصه انديشه و فلسفه و سياست نيز موضوع پژوهش و بررسي بود. اما آنچه امروزه از تفاوت هاي ميان نسل جديد و نسل هاي پيشين وجود دارد (و به خصوص با نسل پيش از خود ) مساله اي است كه با تفاوت هاي ( (معمول )) ميان نسل هاي سابق اختلافات اساسي دارد. آن تفاوت ها مانع پيوند ميان نسل ها وكنش و واكنش خلاق ميان تجربه ها و دانش هايشان نبود. نسل نويني كه امروزه - در عرصه آگاهي و رفتار - شكل مي گيرد، نسل متفاوتي است كه نمي توان با همان ابزارها و مفاهيم با او سخن گفت و بايد به طور جدي و ابداع آميز در جستجوي وسايل جديدي باشيم كه همساز با روانشناسي اين نسل باشد تا اورا با زندگي - و گوشت و خون و جريان ملموسش - پيوند منشا دهد اين تفاوت ها در اساس ناشي از تعامل اين نسل با ابزارهاي الكترونيك و وسايل ارتباطات نوين بامهارت و خبرگي خاصي است كه نسل پيشين در اين زمينه قادر به هماوردي با او نيست. اكنون سخن از نسل اينترنت و حتي كودكان اينترنت است، در حالي كه اكثريت اولياي امور در كشورهاي عربي، نمي توانند از خود كامپيوتر استفاده كنند، ما - البته - جزو كساني نيستيم كه درباره پيامدهاي منفي كاربرد اينترنت اغراق كنيم; به ويژه اگر اين امر را با جنبه هاي مثبت اينترنت وبازتاب آن بر آگاهي و اطلاعات و دانش مردم نسبت به جهان مقايسه افزون كنيم بر آن، نقش اينترنت در ترويج مفاهيم دموكراسي و در عرصه تبادل آزادانه اطلاعات و شكستن ديوارهاي مستحكمي است كه رژيم هاي توتاليتر براي جلوگيري از جريان انديشه و بيان به كار مي گرفتند. اما سخن از توهم خطر، نيست; اينها خطرهاي واقعي و موجود است و نياز به تلاش و كوشش مدرسه و خانواده و نهادهاي اجتماعي ذينفع دارد تا راهنماي كودكان ونوجوانان دركاربرد اينترنت باشند. بررسي هاي تربيتي و فرهنگي به هنگام تحقيق درباره اين خطرها بر سايت هاي اباحي گرانه تاكيد دارد كه كودكان ونوجوانان به سادگي مي توانند به آن دست يابند. طبق پژوهشي كه انجام شده در يكي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس مشخص گرديد بسياري از كودكان كه از اينترنت استفاده مي كنند بدون قصد قبلي به سوي سايت هاي مستهجن سوق داده اين مي شوند امر نياز به كوشش هايي براي حفظ بهداشت نوجوانان دارد. اما آنچه كه درباره آن به اندازه كافي بحث نمي شود، ماهيت ( ( فرهنگ ) ) يا معرفتي است كه نوجوانان به هنگام استفاده از اينترنت به عنوان تنها وسيله دستيابي به اين معرفت، قصد دسترسي به آن را دارند; به ويژه اگر عرصه هاي حساسي چون تاريخ و ادبيات و فرهنگ باشد. افرادي كه با شبكه اينترنت سروكار دارند بر اين باورند كه بسياري از متون و مواد عرضه شده در اين شبكه، ناكافي يا غيرعميق و اغلب گزينشي يا سطحي و حتي حاشيه اي است. مي توان آثار برداشت از چنين اطلاعاتي را در انديشه نسل جديد ديد. اين اطلاعات به ذهنيت نزديك تر و از عينيت دورتر است واز عيوب ذهنيت ياد شده آن است كه ملكه نقد و تحليل و مشاهده عيني پديده هاي اجتماعي را رشد نمي دهد، بلكه كساني هستند كه بدبينانه نگاه مي كنند و از خطر پديده اي به نام ( (بي سوادي مدني )) صحبت مي كنند. اين بدان معناست كه به رغم تحول ارايه اطلاعات، حجم و ماهيت اين اطلاعات نمي تواند نسلي باحس انتقادي يا نقادي تربيت به كند هر حال اين ديدگاه ها همانند دغدغه هاي ذهني مي ماند كه شايد مبالغه آميز بنمايد اما احساسي يا غيرواقعي نيست، زيرا هشدار مي دهد و مي گويدكه نسل اينترنت - از نظر كيفي - نسل نويني است كه از حساسيت خاصي برخوردار است كه پيشتر براي ما نامانوس بوده است. اين امر مسئولان آموزش و پرورش و فرهنگ وديگر عرصه هاي مشابه را وادار مي سازد تا براي تبلور زبان بياني جديدي با اين نسل بكوشند تا بتوانند او را با دغدغه هاي زندگي و آينده پيوند دهند. اين زبان را بايد چنين نسلي بفهمد وابعادش را درك كند. دكتر حسن مدن ترجمه: يوسف عزيزي بني طرف